ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » GROWING GREEN

GROWING GREEN

Реклами

unnamed

 

PARTNER SCHOOLS/ Партньорски училища

St. Kliment Ohridski Primary School – Kardzhali, Bulgaria, Sofia Kalinova

Saint Zacharie, , Seville Saint Zacharie, France

Albert Einstein Secondary School, Spain

TEK Secondary School, Lüleburgaz, Turkey

I.C. Vanvitelli, Caserta, Italy

Scoala Gimnaziala nr 5, Galati, Romania

Základní škola Svitávka, Svitávka,Czech Republic

Основната цел на проекта бе да се разшири обучението извън класната стая чрез свързване на нашите екологични училищни градини,  да направим ученето по-смислено и достъпно за всички , независимо от техния произход, таланти, или езикови познания. Градината на училището е идеалният инструмент за осигуряване на значим опит в обучението по различни учебни предмети. Ние ще използваме градината като лаборатория, за да запознаем учениците с научни методи чрез  експерименти. В допълнение, в градината ще изучаваме живота в екосистемите, математика, езици, литература и визуални и сценични изкуства. Градината в училище предлага възможност за активно проучване, комуникация, творчество, работа в екип и решаване на проблеми. Тези преживявания могат да помогнат за подобряване на мотивацията на учениците, ключови компетенции, самочувствие, здравословен начин на живот и отношение към околната среда. Основният резултат от този проект ще бъде създаването на цифрово списание, показващ о всички дейности, извършвани в международни екипи на училищната общност, така че всички ние можем да се възползваме от това, което нашите ученици  учат, за да растат по-здрави в един по-устойчив свят.

The main goal of the partner schools participating in this project is to extend learning beyond the classroom by linking our ecological school gardens to the curriculum in order to make learning more meaningful and accessible to all students regardless of their background, talents, or language proficiency. The school garden is the perfect tool to provide meaningful learning experiences for different academic subjects. We will use the garden as a laboratory to introduce students to scientific methods through plant-related experiments. In addition, in the garden we will study life in ecosystems, mathematics, languages, literature and visual and performing arts. The school garden offers the opportunity for making learning more relevant to students’ lives inspiring active exploration, communication, creativity, teamwork and problem solving. These experiences can help improve students’ motivation, key competences, self-esteem, a healthy lifestyle and attitude towards our environment. The main outcome of this project will be the creation of a digital magazine showing all the activities carried out in international teams to the school community so we all can benefit from what our students learn in order to grow healthier in a more sustainable world.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ

Подобряване на отношението към околната среда.
Подобряване на социалните умения и поведение.
Подобряване на самочувствието.
Подобряване на работата в екип, търпение и отговорност.
Насърчаване на здравословния начин на живот нарастващ интерес към яденето на плодове и зеленчуци.
Подобряване на междуличностните отношения и  сближаване.
Споделяне на  идеи за използване на училищната градина, за да се ангажират учениците в процеса на обучение.
Насърчаване на учениците в процеса на създаване и поддържане на училище градината, за да развият чувство за собственост и отговорност.
Разглеждне на  растителни и животински местообитания, за да научаят повече за разнообразието на живота в градината.
Изграждане на положителна работна етика.
Подобряване на уменията на 21 век: комуникативна компетентност, критично мислене, творчество и за повишаване на културата.
Подобряване на ИКТ умения.
Подобряване на уменията за общуване на майчин език и чужди езици.
Увеличаване участието на родителите.
Разкрасяване нашата училищна среда.Осигуряване на възможности за интердисциплинарни уроци.

PROJECT DESCRIPTION

OBJECTIVES

 • Develop a curriculum connection between the classroom and school garden through academic subjects: Biology, Languages, Literature, Music and Art.
 • Provide opportunities for interdisciplinary lessons.
 • Promote attitudes toward school.
 • Improve social skills and behaviour.
 • Improve self-esteem.
 • Improve teamwork, patience and responsibility.
 • Improve environmental attitudes.
 • Promote a healthy lifestyle increasing interest in eating fruits and vegetables.
 • Improve interpersonal relationships and group cohesion.
 • Share ideas to use the school garden in order to engage students in the learning process.
 • Encourage students in creating, installing, and maintaining the school garden to develop a sense of ownership and responsibility.
 • Explore plant and animal habitats to learn more about the diversity of life in the garden.
 • Build a positive work ethic.
 • Improve 21st century skills: communicative competence, critical thinking, creativity and culture awareness.
 • Improve ICT skills.
 • Improve communication skills in mother tongue and foreign languages.
 • Foster family relationships and increase parental involvement.
 • Address multiple learning styles.
 • Beautify our school environment.

Разчупване на леда/запознаване/: https://twinspace.etwinning.net/23633/pages/page/147454

Виртуална разходка из училищата: https://twinspace.etwinning.net/23633/pages/page/159851

Конкурс за лого: https://twinspace.etwinning.net/23633/pages/page/147455

Идеи за екоградините: https://twinspace.etwinning.net/23633/pages/page/147455

Разпространение

Tavarnelle val di Pesa

https://drive.google.com/drive/folders/0B49ORyjAQv60ZjhIVEozRnpWZEk?usp=sharing

https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Statale-Don-Milani-125545157524117/

http://ictvb.gov.it

Рецепти    https://twinspace.etwinning.net/23633/pages/page/149066

Списание https://twinspace.etwinning.net/23633/pages/page/198743

 

Реклами
%d блогъра харесват това: