ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

Advertisements

УЧИЛИЩНИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 1. Методически обединения:
 • На началните учители-Елена Добрева;
 • На прогимназиалните учители-Ваня Панайотова;
 • На учителите в ЦДО-Георги Георгиев.

 

 1. За превенция на противообществените прояви, противодействие на агресията и училищния тормоз:

Председател-Павлина Георгиева

Членове-1.Ваня Панайотова

2.Йорданка Назърова

 

 1. За Безопасно движение по пътищата:

Председател- Ваня Панайотова

Членове-1.Елена Добрева

2.Йорданка Назърова

 

 1. За безопасни условия на възпитание, обучение и труд, действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари:

Председател-Георги Георгиев

Членове-1.Янко Мандаджиев

2.Кичка Петкова

 

 1. За медийните изяви и поддръжка на сайта на училището:

Председател-София Калинова

Членове-1.Петя Белева

2.Камелия Арабова

 

 1. За търсене и разработване на проекти:

Председател-Петя Белева

Членове-1.Ваня Панайотова

2.София Калинова

 1. Десислава Станева
 2. За подготовка и провеждане на тържества, празници и чествания:

Председател-Десислава Станева

Членове-1.Милена Костадинова

2.Камелия Арабова

 

 1. За квалификационната дейност:

Председател-София Калинова

Членове-1.Нели Белева

2.Янко Мандаджиев

 

 1. За дейността на етичната комисия:

Председател-Ваня Панайотова

Членове-1.Али Ибрахим

2.Мария Костова

 

 1. За спорната и туристическа дейност:

Председател-Янко Мандаджиев

Членове-1.София Калинова

2.Али Рафет

 

 1. За обогатяване и поддържане на материалната база в училище:

Председател-Павлина Георгиева

Членове – Георги Георгиев, Мехмед Мехмед

 

 1. За дейности по екология и озеленяване:

Председател-Мария Костова

Членове-Таня Костова

 

 1. За изготвяне и актуализиране на Списък-Образец №1, седмичното разписание и графиците:

Председател-Петя Белева

Членове-1. Павлина Георгиева

2.Маргарита Цветанова

 

 1. За отчет на документи с фабрична номерация:

Председател- Йорданка Назърова

Членове-1.Таня Костова

2.Кичка Петкова

 

 1. За регистриране на даренията:

Председател-Павлина Георгиева

Членове-1.Петя Белева

2.Катя Колева

 

 1. За актуализиране на Системата за финансово управление и контрол:

Председател-Павлина Георгиева

Членове-1.Катя Колева

2.Кичка Петкова

 

 1. За организиране и провеждане на училищни екскурзии:

Председател- Павлина Георгиева

Членове-1.Нели Белева

2.Янко Мандаджиев

 

 1. За извършване на инвентаризация:

Председател-Петя Белева

Членове-1.Катя Колева

2.Кичка Петкова

 

 

В двуседмичен срок комисиите от т.1 до т.12 да изготвят годишни планове за работа и два отчета годишно-февруари и юни, а от т. 13 до т. 18 –подготвят само годишни отчети.

 

Advertisements
%d bloggers like this: