ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » Училището като център в общността

Училището като център в общността

Реклами

Снимка на Kliment Ohridski.

Ученическият съвет на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кърджали спечели участието си в проекта „Училището като център в общността” на Национална мрежа за децата. Визията на проекта е да подкрепи развиването на мрежа от общностни училища в различни части на България – градски и селски райони като целта е децата да постигат възможно най-добрите резултати, да бъдат здрави, да се чувстват добре, да има изградено доверие, споделени ценности и партньорство с родители, НПО, бизнес, институции и други заинтересовани страни, част от общността.Ние виждаме този проект като важна стъпка към увеличаването на достъпа до качествено образование. Не само чрез пряката ни работа с 32 училища в страната и подкрепящите ги организазиции, но и чрез мултиплициране на техните добри резултати, чрез обмяна на опит и промотиране на национално ниво на добрите практики, които прилагат за справяне с различните предизвикателства .Дългосрочната визия, към която се стремим, е развиване на мрежа от общностни училища, които съвместно да работят за развиването на училището като общност и промяната му от училище с високи стандарти към училище с високо качество. На практика, за нас, тази промяна означава преминаване от ситуация, в която се отсяват най-добрите ученици към такава, в която се обучават всякакви ученици; от подготовка за съревнование към подготовка за учене през целия живот. Училище, в което децата и младите хора не се движат по предначертан от възрастните път, а се учат как да откриват, да правят избори и да понасят последствията от тях.
Съгласно методологията на Международният център за качество на работата на общностните училища (International Centre for Excellence of Community Schools), училището като център в общността е ориентирано към подобряване на дейността си в 10 ключови области:
• Лидерство – доброто лидерство изгражда капацитета на целия училищен екип, за да може училището да се развива и подобрява постоянно.
• Партньорство – успешното училище изгражда здрави партньорски взаимоотношения с други организации и професионалисти от цялата общественост.
• Социално включване – училището създава условия и възможности за всички обучаващи се, независимо от техния пол, религия, етнос, социален произход, приходи на семейството, физически възможности или сексуална ориентация.
• Услуги – училището предлага и/или работи в Мрежа с широк спектър от услуги като подкрепа за семействата, обучителни възможности за възрастни, здравни и социални грижи и др.
• Доброволчество – училището насърчава учениците да се включват в обществения живот чрез различни доброволчески инициативи и привлича техните родители и семейства да участват в такива събития заедно със своите деца.
• Учене през целия живот – училището предлага различни курсове за преквалификация, допълнителна квалификация, валидиране на знания и други форми на обучение, чрез които учениците и техните семейства са ангажирани заедно в образователния процес.
• Развитие на общността – училището помага на местни групи и организации да развият своя потенциал за действие, за да предложат качествени услуги на общността и/или да развиват и мобилизират общността да идентифицира и решава различни проблеми.
• Включване на родителите и семейството – училището привлича родителите и семейството към образователния процес, за да могат те да участват във взимането на важни решения, да дават идеи за развитието на общността и да подкрепят пълноценно своите деца и техните учители.
• Училищна култура – към всички образователни процеси се прилагат демократични принципи, като се насърчава активното и творческо участие на ученици, учители, родители, семейство като партньори в развитието на общността и училището.
• Смислено учене – училището създава възможности за използването на формални и неформални образователни методи. То предлага подход към материала, който спомага ученето да бъде активно, интерактивно и осмислено.

 Снимка на Kliment Ohridski.
Реклами
%d блогъра харесват това: