ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Реклами

H_cf23ebc82f61348fb4b462463afe75dc

Основни цели: превръщане на училището в територия на учениците чрез активното им участие в ученическото самоуправление и ритуалите на училището; постигане на европейско качество на образованието;  изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред учениците.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА

УЧЕНИЦИ:

Зачитане и отстояване на основните права на учениковата личност.

Наличие на посредник при разрешаване на конфликти на всички училищни нива:- ученик- ученик;ученик- учител; ученик- ръководство; ученик- родител.

Подобряване и разнообразяване на ученическия живот.

Улесняване на процеса на търсене на съмишленици при осъществяването на различни мероприятия и създаване на клубове по интереси.

Участие при решаването на важни проблеми касаещи ученическата общност и право на участие в работата на Педагогическия съвет при разглеждането на въпроси пряко засягащи нейните интереси включително и при обсъждането на Правилника за вътрешния ред. Пълноценно и ефективно използване на материално-техническата база на училището

Стимулиране на учители и ръководство да търсят нови методи и средства за разнообразяване и повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес

Организиране и честване на празници и мероприятия собразно желанията и очакванията на младите хора. Придобиване и отработване на умения за личностно открито общуване:да се изразяват мисли и чувства без да се накърнява или обижда личността на другия;печелене на позиция чрез използване на силата на аргументите и доказателствата;да се диалогизира училищния живот и проявява толерантност и отвореност към нови позитивни идеи и възгледи.

Развиване на самостоятелно творческо мислене и поведение, способности за пълноценна реализация, умения за изследване на възможности и решаване на проблеми.

Подпомагане  личностното развитие като се стимулира формирането на качества необходими за работа в екип: взаимопомощ и сътрудничество; сърдечност и инициативност; емпатия и уважение.

Право на реално участие в управлението на училището и придобиване на управленчески опит.

Възможност за участие в програми, защита на проекти на различни нива-училищни, общински, регионални, международни.

УЧИТЕЛИ И РЪКОВОДСТВО:

Трансформиране на дейността на учителя от главен организатор и изпълнител в съветник и координатор.

Акцентирайки на субектните взаимоотношения с ученическата общност се намаля негативизма в контактите, подобрява се климата в класната стая и извън нея и се облекчава пряката учебно-възпитателна дейност.

Като балансьор и партньор във взаимоотношенията между различните нива и институции ученическия съвет би улеснил контактите между учители и ученици,

Наличие на сътрудник и помощник при организиране на общоучилищни и извънкласни мероприятия и решаване на въпроси засягащи училищния живот.

Стимулиране на емпатията като средство премахващо отчуждението и неразбирането между учители и ученици.

Информираност и гластност на ученичеческата и учителска проблематика водещи до дълбочинно вникване в потребностите, интересите и очакванията на двете общности- условия необходими за тяхното акуратно реализиране.

Подпомага реализирането на крайната цел на учебно-възпитателниия процес, т.е. формирането на активни личности, които самостоятелно проектират, творят, създават, управляват и поемат отговорности.

По-качествено и по-пълноценно изпълнение на заложените от Закона за народната просвета образователни и възпитателни изисквания чрез

повишаване степента на ангажираност и съпричастност на ученическия колектив.

Участие при осъществяването на вътрешния контрол, при организиране на учебната, извънкласната, административна или учебно-производствена дейност на училището.

Съдейства за създаването на механизми за опазване и съхраняване на училищното имущество, стимулиращи чувството за отговорност и съпричастност към училищния живот.Популяризира и рекламира положителния опит от учебно-възпитателния процес.

Инициира и подпомага осъществяването на дейности подобряващи и разширяващи материално-техническата база на училището с цел въвеждането на по-съвременни технологии и методи при извършването на образователния процес.

Наличие на сътрудник и партньор в осъществяването на контакти с ученици, родители, общественост.

Наличие на информационни органи (вестник, радио и др.) в училище, чрез които би се обновил и подобрил училищния живот.

СТРУКТУРА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 1. Управителен съвет:

1.1 Избира се в началото на учебната година.

1.2 Състои се от председател, заместник председател, секретар и членове.

1.3 Управителният съвет взима решения, касаещи промени в устава, които могат да влязат в сила само след одобрение с мнозинство в Общо събрание на Ученическия съвет.

1.4 Управителният съвет координира срещите и дейностите на Ученическия съвет.

1.5 Управителният съвет има право да предлага за изключване от Ученическия съвет всеки член след предварителна обосновка.

Няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.

Процедури

 1. Общо събрание:

1.1 Провежда се минимум два пъти на учебен срок. ( В началото и края на срока)

1.2 Състои се от всички членове на Ученическия съвет.

 1. Избори:

2.1 Провеждат се в началото на учебната година.

2.2 Избират Управителен съвет. (Председател, Заместник-председател, секретар )

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

Председател: Джейда Джеват

Зам. председател: Радослава Веселинова

Секретар: Йелиз Ахмед

Членове:

5 клас – Ралица Йорданова, Съла Дамар, Силвия Георгиева,  София Георгиева

6 клас – Златина Белева, Мерлин Славова, Йелиз Ахмед, Атанас Митрев, Лариса Юмер

7 клас –Кристиян Александров, Стефания Петкова, Радина Вълчева, Габриела Димитрова

 

УСТАВ на Ученическия съвет 

При ОУ „ Св, Кл. Охридски“ – гр. Кърджали

чл.1 Общи положения
1. Ученическият съвет е доброволно, младежко, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно обединение.
2. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците.
3. Ученическия съвет спомага за подобряването на взаимотношенията ученик-ученик , ученик-учител , ученик-ръководство.
4. Ученическият съвет работи в съответсвие с Конституцията на България , Закона за народната просвета , Закон за предучилищното и училищното образование , Правилник за устройството и вътрешния ред на училището и Устава на Ученическия съвет.
чл.2 Цел и дейност
1. Ученическият съвет стимулира учениците за изразяване на тяхната позиция и спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение.
2. Ученическият съвет работи за усъвършенстването на училищната среда.
3. Ученическият съвет работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в училището, с цел пълноценно участие на учениците при взимане на решения, касаещи образователния процес и престоя

чл.3 Членство
Право на членство в Ученическия съвет има всеки ученик
Всеки член може да напусне Ученическиясъвет по собствено желание и с предварителна обосновка. Всеки член може да бъде изключен от Ученическия съвет при системно нарушaване на Етичния кодекс.

чл.5 Права

 1. Да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет.
  2. Да гласува с един глас по всички въпроси, подложени на гласуване по време на срещи.
  3. Да е член на една комисия.
  4. Да предлага и участва в разработването и реализирането дейностите на съвета, както и да търси подкрепа при реализирането на свои проекти, припокриващи се с общите цели на организацията.
  5. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и проблеми, касаещи работния процес на съвета , както и цялостния образователен процес.

чл.6 Задължения
1. Да участва редовно в събранията на Ученическия съвет.
2. Да спазва настоящия Устав и Етичния кодекс.да изпълнява решенията, взети на Общо събрание и от Управителния съвет
4. Да съдейства за постигането на целите на Ученическия съвет. И да изразява мнението на своите съученици.

Етичен кодекс
Всеки член на Ученическия съвет трябва:
Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни повреди на друг член на Ученическия съвет; изразява мнение или да дава предложение; да  проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на Ученическия съвет.
бъде предложен за изключване от Управителния съвет или от член на комисията, на която е председател. Управителният съвет и съответната комисия следва да разгледат предложението и да вземат общо решение.

ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НАУЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Цели Дейности Срок на провеждане Отговорници
Превръщане на училището в територия на учениците.

 

Активно  участие в ученическото самоуправление и ритуалите на училището Постоянен Ученически съвет

Учители

Ръководство

Постигане на европейско качество на образованието 3.1. Организиране и провеждане на Хелоуин Октомври Ученически съвет
3.2. Организиране и о тбелязване празника на влюбените Февруари

 

Ученически съвет
Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред учениците 4.1. Въвеждане на механизъм за противодействие на тормоза в училище.

 

През годината Класни ръководители

Ученически съвет

4.2. Провеждане на часове на класа, посветени на превенцията на агресията През годината Класни ръководители

Ученически съвет

4.3. Подготовка на ученици по темата на принципа връстници обучават връстници През годината Ученически съвет
5. Участие в инициатива “Училище за добрини” Всякакви инициативи През годината Ученически съвет, ученици, учители
6. Участие в кампанията „Ден без тютюнев дим” Постер и презентация 15 ноември

 

Ученически съвет
7. Ден на толерантността Дърво на толерантността 16 ноември Ученически съвет
8. Седмица за справяне с тормоза и насилието в училище 1. Послания срещу насилието и тормоза 19-25 ноември
2. Рисунка „Щастлив ден без насилие”
3. Снимка/фотоколаж „Улови мига на доброто”
4. Есе/стихотворение „Училище без насилие – реалност или мираж”
9. Ден на доброволеца Посещение в старчески дом 05 декември  Ученически съвет
10. Антиспин кампания Презентация 01 декември Ученически съвет
11 Коледни тържества

 

Коледни работилници по немски модел 16 декември  Ученически съвет, учители, ученици
1. Дядо Коледа раздава подаръци-късметчета. Прави се кутия за коледни пожелания, които дядо Коледа ще раздаде лично по класните стаи 19-23 декември Ученически съвет
2. Конкурс за най-хубава коледна украса в класната стая. Наградите ще бъдат раздадени на Коледното тържество. 17 декември Ученически съвет
12 Международен ден на думата “Благодаря” Табло с благодарности 11 януари Ученически съвет
13 Ден на прегръдката Ще се прегърнем цялото училище -флашмоб

 

21 януари Ученически съвет
14 Ден на жената Картички за всички учителки

 

08 март Ученически съвет
15 Световен ден на мозъка и на съня Табло с интересни факти

 

 

18 март Ученически съвет
16 Международен ден на милосърдието Посещение на дом «Надежда» 15 април Ученически съвет
17 Световен ден на астрономията Посещение на обсерваторията

 

16 април Учители по физика и астрономия
18 Международен ден за опазване паметниците на културата Презентация 18 април Ученически съвет
19 Пролетен бал Бал с маски и костюми

 

22 април Ученически съвет

София Калинова

20 Ден на Европа и ден на ученическото самоуправление Учениците стават преподаватели

 

9 май Ученически съвет

София Калинова

21 Международен ден на семейството Конкурс за творческо писане и рисунка

 

15 май Ученически съвет
22 Международен ден на музеите Посещение на музея

 

18 май Ученически съвет

                                                               У Ч Е Н И К Ъ Т

Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря.

Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми.

Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението.

Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен.

Аз участвам в работата на класа.

Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.

В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори.

Аз опазвам училищното имущество.

Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен.

Аз уважавам всеки .

Аз съм внимателен и говоря с останалите учтиво.

Аз мога и искам да преуспея.

 

Реклами
%d блогъра харесват това: