ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » Усвояване на българския книжовен език

Усвояване на българския книжовен език

Advertisements

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

                             за усвояване на

                                    българския книжовен език през учебната                                                              2017/2018 г.

                                 ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО

                        Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Актуализирана и приета на заседание на ПС с протокол №  от 13.09.2017 г.

Програмата е съобразена с  НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

І. ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ:

 1. Познаване на нормите на съвременния български книжовен език и прилагането им в речевата практика.

2.Усвояване на българския книжовен език с цел развиване на комуникативните умения на децата и учениците.

3.Усъвършенстване на комуникативните умения на учениците.

 1. Стимулиране и развиване на заложбите на учениците с езикови интереси.

 

ІІ. ЗАДАЧИ:

1.Запознаване и прилагане на нормите на съвременния български книжовен език.

2.Прилагане на техники в урочната работа с цел по-добри условия за индивидуалното развитие на учениците.

3.Повишаване нивото на езиковата култура чрез уеднаквяване на педагогическите изисквания по отношение на:

– водене и съхранение на ученическа документация /тетрадки за работа в клас, за упражнения и домашна работа/;

– четене с разбиране на текст;

– изработване и защита на презентации, постери, реферати;

– прилагане на системата за вътрешно оценяване /използване на тестовете за стандартизирано вътрешно оценяване, оценъчни карти за писмени текстове/;

4.Осъществяване на издателска и друга извънкласна дейност по програмата.

 

ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА КАТЕДРА ПО БЕЛ (на училищно и извънучилищно ниво):

 1. Участие в квалификационни форми, организирани от РИО – Кърджали.

Срок: Постоянен                           Отг.: Директор

 1. Повишаване квалификацията и професионалната компетентност на учителите по БЕЛ и учителите от начален етап

Срок: постоянен                 Отг.: Преподавателите по БЕЛ и нач. учители

 1. Участие в конкурса „Училището – желана територия на ученика”.

Срок: По програма                                      Отг.: Учители и възпитатели

 

 1. УРОЧНИ ДЕЙНОСТИ:
 2. В плановете на класните ръководители да намерят място някои от темите:

1.1. “Езикът, на който общуваме”

1.2. “Общуването в Интернет – предимство и рискове /съвместно с клуб ГО/”

1.3. ”Родна реч омайна, сладка“

1.4. “Говорим и пишем ли правилно?”

Срок: През годината                                                 Отг. Кл. ръководители

 1. Изясняване ролята на справочната литература /речници, енциклопедии, каталози/ и формиране на умения у учениците да се борави с нея.

Срок: Постоянен                                                        Отг.: Преподавателите

3.Диагностициране на най-често допусканите правописни и правоговорни грешки от всеки ученик и системна работа за отстраняването им.

Срок: Постоянен                                                   Отг.: Преподавателите

4.Работна среща на началните учители и катедрата по БЕЛ във връзка с приемствеността между степените.

Срок: м. октомври 2017 г.            Отг.: Нач. учители и учителите по БЕЛ

5.Семинар-практикум за обсъждане степента на овладяване на учебно съдържание в ІІ – VІІ клас.

Срок: м. октомври 2017 г; февруари, юни 2018 г. Отг.: преподавателите по БЕЛ и началните учители

 1. Постоянна и конкретна работа с учебниците – дейности по разнообразните рубрики в тях за получаване на допълнителна информация. Срок: Постоянен  Отг.: Преподавателите
 2. Изготвяне на табла и кътове за лично творчество.

Срок: Периодично                    Отг.: начални учители и учителите по БЕЛ

 1. Изготвяне на табла по актуални езикови въпроси в кабинета по БЕЛ и в стаите на началните учители.

Срок: Постоянен                         Отг.: Прогимназиални и начални учители

 1. Работа върху усъвършенстване четивната техника, правописа и правоговора на учениците.

Срок: Постоянен                                                                   Отг.: Учителите

 1. Познаване и прилагане на Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на книжовния български език.

Срок: През годината                                                     Отг.: Всички учители

10.1. Корекция на устните изказвания на учениците.

Срок: Постоянен                                                          Отг.: Всички учители

10.2. Единни критерии към езиковата издържаност на писмените ученически текстове.

Срок: Постоянен                                                          Отг.: Всички учители

 1. Изготвяне на табло с текстове на най-добрите ученици по краснопис и правопис.

Срок: м.V.2018 г.                                  Отг.: Възпитателите в начален етап

 1. Участие в организирания ден на ученическо самоуправление.

Срок: м.V.2018 г.                                                     Отг.: Кл. ръководители

 1. Запознаване с получената нова справочна и художествена литература в училищната библиотека.

Срок: Постоянен                                                       Отг.: София Калинова

 1. Целенасочена работа със седмокласниците – запознаване с учебната изпитна програма и подпомагане подготовката им за успешното представяне при външното оценяване на знанията по БЕЛ.

Срок: Постоянен                                                             Отг: К. Арабова

 1. Подготовка на учениците за успешно представяне при външното оценяване на знанията по БЕЛ.

Срок: Постоянен                                                             Отг. К. Арабова

 

 1. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ИЗВЪНУРОЧНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 1. Тържествено откриване на новата учебна 2017 -2018 г.

Срок: 15.09.2017г.                        Отг.:Началните учители и отговорници

 1. Тържествено отбелязване на 01.11., 19.02., 03.03., 02.06. и 15.06.

Срок: Съгласно заповедта на министъра                     Отг.:Според изготвения план за тържествата

3.Изготвяне на сценарий по случай Деня на славянската писменост и култура

Срок: 24.05.2018 г.                         Отг.: Кл. ръководители и у-ли по БЕЛ

4.Участие в училищните дейности .

Срок: Постоянен                                                       Отг.: Ваня Панайотова

 1. Участие в литературни конкурси на училищно, общински и областни олимпиади и национални състезания по БЕЛ – 7 клас.

Срок: По график                              Отг.: Учителите по БЕЛ и предметчиците

 1. Редовно посещение на училищната библиотека.

Срок: През годината                        Отг.: Ваня Панайотова, възпитателите

 1. Организирани посещения на театрални постановки.

Срок: Постоянен                                                              Отг.: Възпитателите

 1. Тържествено отбелязване на патронния празник на училището

Срок: 21.11.2017 г.                                        Отг.: Директорът и учителите

 1. Участие на преподавателите по роден език в различни квалификационни форми на училищно, областно и национално ниво.

Срок: Постоянен                                                         Отг.: Преподавателите

 1. Популяризиране на изявите на учениците в медиите.

Срок: Постоянен                                                                Отг.: С. Калинова

НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката Раздел I Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование, както и: 1. условията и редът за усвояването на български език от деца и ученици, за които българският не е майчин; 2. изучаването на български език от децата на българите в чужбина. (2) Държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език е съвкупност от изисквания за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 2. (1) Кодифицираните норми на българския книжовен език се прилагат в системата на предучилищното и училищното образование съгласно действащия към съответния момент академичен правописен речник на Института за български език към Българската академия на науките. (2) Речникът по ал. 1 определя правилата, в съответствие с които следва да: 1. се изучават в система нормите на българския книжовен език в часовете по български език; 2. се използва българският книжовен език в часовете по останалите общообразователни предмети; 3. са съобразени познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които се одобряват за ползване в системата на предучилищното и училищното образование. (3) При промени на кодифицираните норми, отразени в речника по ал. 1, Министерството на образованието и науката осигурява необходимите условия за отразяването им в действащите познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Раздел II Език в системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 3. (1) Официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е българският. (2) Предучилищното и училищното образование се осъществяват на български език с изключение на обучението по учебните предмети чужд език и майчин език. (3) В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може да се изучават на чужд език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за учебния план. (4) В училищата, които обучават в съответствие както с държавните образователни стандарти, така и с изискванията на друга държава членка, учебните предмети може да се изучават на чужд език с изключение на учебния предмет български език и литература. Изучаването на учебни предмети на чужд език се осъществява при условия и по ред, определени с международния договор, по който е създадено съответното училище.

Чл. 4. (1) Изучаването и използването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин. (2) На децата и учениците се осигуряват условия за усвояване на българския книжовен език в институциите в системата на предучилищното и училищното образование по реда на тази наредба. (3) За усвояването на българския книжовен език от децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни условия, в т.ч. и безплатно допълнително обучение по български език с цел подпомагане на образователното им приобщаване. (4) На децата на българите в чужбина с цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност се осигуряват условия за усвояване на българския книжовен език чрез обучение по български език и литература, осъществявано в съответствие с чл. 2, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. (5) На лицата, навършили 16 години, които не са били обхванати или преждевременно са напуснали училищното образование, се осигуряват условия за усвояване на българския книжовен език чрез курсове за ограмотяване и/или курсове за усвояване на учебното съдържание по български език и литература за прогимназиалния етап, организирани от училище в системата на предучилищното и училищното образование по национални и международни проекти и програми. (6) С цел улесняване на достъпа до образование в училищата в системата от предучилищното и училищното образование, както и на достъпа до обучение в системата на висшето образование се осигуряват условия за признаване и/или валидиране на компетентности, свързани с усвояване на българския книжовен език по ред и при условия, определени в държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението.

Чл. 5. (1) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, които се обучават в системата на предучилищното и училищното образование. (2) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч. (3) Изискванията към устната и към писмената реч на учениците се определят в държавния образователен стандарт за предучилищното образование и в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка в частите им, отнасящи се до обучението по български език и литература, както и до жанровете на ученическите текстове, които следва да бъдат усвоени в процеса на училищното образование.

Чл. 6. Усвояването на българския книжовен език се изразява във: 1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по образователно направление български език и литература; 2. овладяване и прилагане на компетентностите по български език и литература, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка като очаквани резултати от обучението в края на отделните етапи и степени; 3. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с учебните програми по предмета български език и литература; 4. спазване на книжовните езикови норми в учебните часове по всички учебни предмети, в дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в дейностите за осигуряване на общата подкрепа за личностно развитие; 5. спазване на книжовните езикови норми в процеса на общуване в системата на предучилищното и училищното образование от децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал.

Чл. 7. (1) Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на предучилищното образование във всички форми на организация чрез: 1. педагогическите ситуации по образователното направление български език и литература; 2. педагогическите ситуации за обучение по останалите образователни направления; 3. допълнителните форми на педагогическото взаимодействие, организирани в детската градина или в училището съобразно потребностите и интересите на децата. (2) Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на училищното образование във всички форми на обучение в учебните часове, предвидени за придобиване на училищната подготовка, чрез: 1. обучението по учебния предмет български език и литература; 2. обучението по останалите учебни предмети или модули, по които обучението се осъществява на български език. (3) Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на предучилищното и училищното образование и чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие в рамките на: 1. допълнителните модули по образователни направления, в т.ч. и по български език и литература; 2. допълнителното обучение по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература; 3. консултациите по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература; 4. допълнителните консултации по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература, които се провеждат извън редовните учебни часове; 5. заниманията по интереси; 6. библиотечно-информационното обслужване; 7. логопедичната работа. (4) Усвояването на българския книжовен език се осъществява и в процеса на общуване в системата на предучилищното и училищното образование. Чл. 8. (1) Учителите са длъжни да преподават на книжовен български език и да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми при обучението по всички учебни предмети с изключение на чужд език, майчин език и на учебните предмети, които се изучават на чужд език. (2) Овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми се подпомага от познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които се съставят на книжовен български език с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет чужд език, по учебния предмет майчин език и по учебните предмети, които се изучават на чужд език. Чл. 9. (1) Овладяването на компетентностите по образователно направление българския език от децата се проследява от учителите. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата и в удостоверението за задължително предучилищно образование. (2) Овладяването и прилагането на книжовните езикови норми на българския език от учениците е обект на проверка и оценка от учителя в учебните часове по учебния предмет български език и литература. (3) Степента на усвояване на българския книжовен език от учениците се установява и чрез националните външни оценявания по български език и литература, както и чрез задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература по чл. 134, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (4) Спазването на книжовните езикови норми в системата на предучилищното и училищното образование се подпомага и контролира от учителите и другите педагогически специалисти. Раздел III Осигуряване на допълнителни условия за изучаване на български език от деца и ученици, за които българският език не е майчин Чл. 10. (1) Допълнителните условия по чл. 4, ал. 3 се осигуряват на: 1. деца и ученици от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България; 2. децата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България, наричани за краткост деца на мигранти; 3. деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците; 4. деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – граждани на трети страни. (2) Допълнителните условия по чл. 4, ал. 3 се осигуряват при необходимост в зависимост от потребностите на конкретното дете или ученик и при условия и по ред, определени в тази наредба. (3) Допълнителните условия по чл. 4, ал. 3 включват: 1. допълнителни модули по образователно направление български език – за децата по ал. 1, които са в задължителна предучилищна възраст; 2. допълнително обучение по български език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния предмет, определени в учебната програма за съответния клас – за учениците по ал. 1, които са в задължителна училищна възраст; 3. допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването им – за учениците по ал. 1, т. 2, 3 и 4, които са в задължителна училищна възраст; 4. обща подкрепа по смисъла на чл. 7, ал. 3, т. 3 – 7 за усвояване на българския книжовен език по ред и при условия, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 11. (1) Допълнителни модули по образователно направление български език като част от общата подкрепа се провежда чрез две допълнителни педагогически ситуации при целодневна организация или чрез една допълнителна педагогическа ситуация при полудневна организация съобразно потребностите на всяко дете, възрастта и здравословното му състояние. (2) Условията и редът за организиране на допълнителните модули по ал. 1 се определят в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 12. (1) Допълнително обучение по български език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния предмет, определени в учебната програма за съответния клас, се провежда чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план по време на учебните занятия и/или по време на лятната ваканция съобразно потребностите на всеки ученик. (2) Условията и редът за организиране на допълнителното обучение по ал. 1 се определят в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 13. (1) Допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на децата и учениците мигранти и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, се провежда индивидуално или в група – по решение на директора на приемащото училище, съответно детска градина, след становище от координиращия екип, определен с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, съобразно потребностите на всяко дете. (2) Групите по ал. 1 се сформират от ученици от един и същи образователен етап. (3) Обучението на учениците по ал. 1 се провежда по учебни програми, разработени за българския език като чужд по нивата на Общата европейска езикова рамка и утвърдени от министъра на образованието и науката, а в детските градини – в съответствие с програми, изработени от учителя в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование и програмната система на детската градина. (4) Обучението на учениците по ал. 1 се провежда по учебни помагала, разработени в съответствие с учебните програми по ал. 3. (5) При желание за обучение по ал. 1 родителят (настойникът, попечителят, представителят на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) подава заявление до директора на училището, съответно детската градина, в което се обучава детето, съответно ученикът. (6) Директорът на училището, съответно детската градина по ал. 5, уведомява регионалното управление на образованието в седемдневен срок за постъпилите искания. (7) Началникът на регионалното управление на образованието определя със заповед училищата, съответно детските градини, в които ще се извършва обучението. (8) Директорът на училището, съответно детската градина по ал. 7, организира допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила в съответствие с изискванията на настоящата наредба. (9) Директорът на училището, съответно детската градина по ал. 5, уведомява родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) за реда и условията на провеждане на организираното допълнително обучение по български език като чужд за децата и учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила. (10) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, се провежда в задължителното предучилищно образование от детски учител, в начален етап – от начален учител, а в прогимназиален и в гимназиален етап – от учител по български език и литература, определени от директора на детската градина, съответно училището по ал. 7. (11) Отношенията между провеждащия обучението по ал. 1 учител и директора на училището, съответно детската градина, се уреждат по Кодекса на труда. (12) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, се провежда в часове извън училищния учебен план в рамките на 12 месеца при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. (13) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците по ал. 1 е с продължителност, както следва: 1. за децата от подготвителните групи – до не повече от 60 педагогически ситуации, по 2 ситуации седмично; 2. за ученици, обучаващи се в начален етап на основното образование – до не повече от 90 учебни часа, по 3 часа седмично; 3. за ученици, обучаващи се в прогимназиален етап на основното образование – до не повече от 120 учебни часа, по 4 часа седмично; 4. за ученици, обучаващи се в първи гимназиален етап на средното образование – до не повече от 180 учебни часа, по 5 часа седмично. (14) Обучението по ал. 1 се провежда само в една от хипотезите по ал. 2 в зависимост от образователния етап, в който детето се записва в българско училище, и не се повтаря при преминаване в следващ образователен етап. (15) Обучението по ал. 1 може да бъде проведено изцяло или частично интензивно и по време на ваканциите или в друго неучебно време при желание, изявено от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) в заявлението по чл. 13, ал. 5. (16) По време на допълнителното обучение по български език като чужд учениците по ал. 1 не се оценяват съгласно действащата нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование. (17) След завършване на допълнителното обучение по български език като чужд учителят по чл. 13, ал. 10 описва постигнатите от детето, съответно ученика, резултати и предоставя описанието за сведение на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), на директора на училището, съответно на детската градина, и на учителите, обучаващи детето в групата в детската градина, или ученика по учебните предмети от училищния учебен план. Раздел IV Изучаване на български език от децата на българите в чужбина

Чл. 14. (1) Условията за изучаване на български език от децата на българите в чужбина се осигуряват чрез подпомагане на обучението по учебния предмет български език и литература, организирано в чужбина в съответствие с чл. 297, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (2) Редът и условията за провеждане на обучението по ал. 1, както и финансирането му се определят в акта на Министерския съвет по чл. 297, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Преходни и заключителни разпоредби § 1. До разработването и утвърждаването на учебните програми по чл. 13, ал. 3 и по чл. 14, ал. 2 обучението се осъществява по учебни програми, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2006 г.; отм., бр. 95 от 2015 г.), при условията и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането им. § 2. До разработването и утвърждаването на учебните програми по чл. 14, ал. 2 обучението се осъществява по действащите към момента адаптирани учебни програми. § 3. Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.). § 4. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Министър: Меглена Кунева

ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО

В НАЧАЛЕН  ЕТАП  ПРЕЗ 2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

1.Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива  чрез:

посещения  в училищната и градската библиотеки, библиотеката в класната стая.

 

 1. Оценявания на четивната грамотност на учениците.

 

 1. Разговори с родителите за необходимостта да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езиковите им умения.

 

 1. Провеждане на среща с писател.

 

 1. Насърчаване на подаряването и размяната на детски книги между учениците в начален курс.

 

 1. Нарисувай ми приказка – рисунка-илюстрация на асфалт.

 

 1. Четене на глас.

 

 1. Драматизации на приказки.

 

 1. Съчиняване на стихотворения и приказки.

 

 1. Изготвяне на табло за лично творчество.

 

 1. Състезания за бързо четене.

 

 1. Състезание „Четенето бързо, лесно и приятно”

 

 1. Състезание за най-добър четец и разказвач.

 

 1. Разговори за прочетени книги и препоръчване на любими книги.

 

 1. Водене на читателски дневник.

 

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА ПЕРИОДА М. ОКТОМВРИ 2017 – М. ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Настоящият план е приет с Решение на ПС, взето с Протокол №8 от 13.09.2017 г.

 

 

Мярка Дейности Срок за изпълнение
Цел №1 Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността   
Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето 1 Популяризиране на училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността чрез публикуването му на сайта на училището и местните вестници. октомври 2017 г.
2 Участие на ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ в Националния маратон на четенето ежегодно
3 Участие на учители и ученици от  ОУ „Св. Климент Охридски“в провеждане и популяризиране на инициативата „Подарък за библиотеката на класа“ декември 2017 г.
4 Организиране на четения по класове на тема: „В чудния свят на книгата“ ежегодно
5 Организиране на училищни инициативи за подаряване и размяна на прочетени детски и юношески книги ноември 2017г.
6 „Литературно предизвикателство“- списък с книги от различни жанрове, епохи и автори (напр. исторически роман, книга от съвременен български автор, стихосбирка, книга, отличена с литературна награда и т.н.) „ Дари книга – подари знание. лято 2017г.
Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения 1 Организиране на инициативи по класове за включване на родители на ученици в съвместно четене под заглавие: „Мама, татко, аз и книгата“ трикратно в рамките на всяка учебна година
2 Училищни инициативи за организиране на „отворени врати“ за родители в часовете по литература трикратно в рамките на всяка учебна година
3 Организиране на посещения по класове на Градската библиотека и книжарници и избиране на подходящи книги декември 2017г.и май 2018г.
4 Споделяне на добри практики на колеги за насърчаване на четенето постоянен
Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и други четива 1 Организиране на кът с книги в класните стаи за занимания по интереси постоянен
2 Подновяване на художествената литература за четене в училищната библиотека ежегодно
  3 Срещи с автор за представяне на книга. ежегодно
Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност
Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност 1 Организиране на училищно състезание за бързо и грамотно писане март 2018 г.
2 Участие на ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ в Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ и в Националния конкурс за литературно творчество „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ юни 2017 г., юни 2018, април2018.
3 Диагностициране на езиковото равнище на децата в края на първи клас май 2018 .
  4 Публикуване на електронната страница на училището на практики за проследяване, оценка и анализ на постигнатите от учениците ежегодно
  5 Измерване на уменията за решаване на задачи в реален контекст, като част от функционалната грамотност на учениците от 5 клас първи учебен срок
  6 Организиране и провеждане на входяща диагностика по БЕЛ – формат на писмените работи, обхват на учебното съдържание, анализ на резултатите, мерки за отстраняване на пропуските – училищни практики септември-октомври
Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми 1 Участие в национални състезания и олимпиади за изява на таланти в областта на четенето и грамотността ежегодно
Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност 1 Участие на учители от ОУ „Св. Климент Охридски“ в организираните обучения на преподаватели по БЕЛ „Стратегии и практики за изработване на инструментариум за оценяване на четивната грамотност на учениците“ 2017 – 2018 г.
2 Участие на учители от ОУ „Св. Климент Охридски“ в организираните от експертите по БЕЛ обучения, семинари и работни срещи 2017 г.
Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването
Мярка 1. Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност 1 Организиране на инициатива „Да четем с кака и батко“ за съвместно четене на ученици от начален и прогимназиален курс в рамките на целодневното обучение 2018 г.
  2 Организиране на занимания по четене и по български език в рамките на целодневната организация на учебния ден за учениците от І до VІІ клас. Състезание за изразително четене 2 клас. Състезание четене с разбиране – 3,4 клас. м.ІІІ. 2018г
Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите  1  „Да разкажа за моя народ, неговите обичаи и кухня” – представяне на ученици от друг етнос.  ежегодно – в часа на класа
Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст 1 Интегриране на ИКТ и включване на дигитално четене в образователния процес 2018 г.
2 Използване на електронни речници, справочници и електронни библиотеки за засилване на интереса към четенето и подобряването на четивната техника на учениците постоянен
3 Участие в обучения на учители на тема: „Методически насоки за интегриране на съвременните информационни технологии в учебния процес“ постоянен

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: