ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ТВОЯТ ЧАС

ТВОЯТ ЧАС

Реклами

ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС 2016-2017 учебна година 

tvojat-chas-01-1Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І и II“

http://tvoiatchas.mon.bg/

Обхват и цели на проекта: Повишаване на мотивацията за учене; намаляване на преждевременно напусналите училището ученици; преодоляване на образователните дефицити на учениците; повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;  мотивиране за учене чрез участие в извънкласни дейности по интереси, за развитие на таланти, творчески заложби и в публични изяви; включване на голям брой ученици в извънкласни дейности чрез провеждане на междуучилищни изяви и инициативи и работа с родители.

ОУ „С. Кл. Охридски“-гр. Кърджали  е разработило своя училищна програма „Твоят час“, включваща необходимите им дейности за: преодоляване на обучителни затруднения; развитие на творческите способности; начините /механизмите/ за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни трудности на учениците – провеждане на анкети, разговори, срещи , становища на учителите, съгласие на родителите; съвместна работа с родители/настойници – създаване на модел за обществен мониторинг – за изяви на учениците – участници в извънкласните дейности- концерти, конкурси , състезания и годишни продукции.

По време на извънкласните дейности децата създават и участват в общности по интереси , защото могат да бъдат с различен социален статус , от различни етноси, от различни възрасти и класове, даже от различни училища, но с еднакви интереси, потребности, хобита и мечти. Да обичаш да ходиш на училище заради приятелите си от клуба, да искаш да покажеш повече постижения и увереност, за да бъдеш лидер пред тези, на които държиш и така да повишиш успеха си. Когато познаваш повече деца от училището ставаш съпричастен към самото училище и всичко, което се случва там- не може да отсъстваш защото ти е интересно.

 

КЛУБ РЕПОРТЕРИ В ДЕЙСТВИЕ

Ръководител: София Кирилова Калинова

Образование: Висше, Месторабота: ОУ“Св. Кл. Охридски‘
Електронна поща: sofia_kalinova@abv.bg, Телефон: 0889982161

Описание:  Разгръщане и развиване на творчески способности, придобиване на  умения за  писане на статии, ползване на фотоапарат, камера и компютър, документиране и популяризиране на дейностите на училището. Създаване на училищен вестник, който излиза един път на два месеца – дизайн, редакция, предпечатна подготовка, отпечатване. Създаване на неформална среда, в която учениците да проявят креативност и да развият социалните си умения. Достоверно и  граматически издържано да описват събития на заобикалящата училищна и обществена среда в кратки текстови репортажи, интервюта и фото- репортажи. Убедително, достоверно и граматически издържано описание на бита и културата на заобикалящата учениците среда чрез описаниев кратки текстови репортажи и чрез видео, или фото- репортажи. Удовлетворението за участващите в курса ще бъде в публикуването на техния „труд“ в он- лайн форма във Фейсбук страница. Тя ще позволи оценка и обратна връзка , която е близка до ежедневната комуникация на младите хора.

 

КЛУБ ТВОРЧЕСКИ ИМПУЛС

Ръководител: Десислава Станева

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна поща   dessy80_80@abv.bg  Телефон: 0878454124

Развиване на музикалните таланти на учениците чрез репетиции, сценични изяви и посещения на подобни, към обогатяване на репертоара.

Учениците ще имат възможност да усвоят движенията в различните танци .В репертоара на групата се разучават български и чуждестранни поп песни. Постановка на сценични танци.

 

 

МАТЕМАТИКАТА Е ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА

Ръководител:Нели Белева

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна пощаnelitakj@abv.bg Телефон: 0896375337

Описание: Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили.

 

 

ПИША И ГОВОРЯ ПРАВИЛНО

Ръководител:Йорданка Назърова

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна пощаyordanka.kj@abv.bg, Телефон: 0878708943

Описание:  Задълбочаване знанията на ученика за строежа на езика за правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Развитие на устната и писмена реч, мисленето, паметта и творческите способности.

 

 

ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ

Ръководител:Камелия Арабова

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“

Описание:  Задълбочаване знанията на ученика за строежа на езика за правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Развитие на устната и писмена реч, мисленето, паметта и творческите способности.

Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас,
Категория: Български език и литература

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

 

КЛУБ МЛАД ЕКСКУРЗОВОД

Ръководител:Ваня Панайотова

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна пощаvanipanaiotova@abv.bg Телефон: 0896595578

Описание : Чрез различни изследователски дейности да се съхранят и разпространят народното творчество и богатото историческо и културно наследство.

Да се изгради трайно отношение към проблемите, отнасящи се до опазването на историческите и културните паметници и „живите съкровища” в родния край. Важна задача е да се провокира интерес към краезнанието.
Категория: Изкуство и култура Тематична област:,Категория: Изкуство и култура

Тип: Дейност по интереси,  Дейност по интереси

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Йорданка Назърова

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна пощаyordanka.kj@abv.bg, Телефон: 0878708943

Нели Белева

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна пощаnelitakj@abv.bg Телефон: 0896375337

София Кирилова Калинова

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна поща:  sofia_kalinova@abv.bg, Телефон: 0889982161

Десислава Станева

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна поща   dessy80_80@abv.bg  Телефон: 0878454124

Ваня Панайотова

Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Електронна пощаvanipanaiotova@abv.bg Телефон: 0896595578

Камелия Стоянова Арабова

Образование: Висше, Електронна поща: kameliqarabova@abv.bg, Телефон: 0884684879

Съвет „Твоят час“

Златка Манолова Семерджиева – председател

Юлия Георгиева -родител

Светла Гуглева-родител

Нина Кънева-представител на Община Кърджали

Документи по проекта „Твоят час“

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
 
Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
 
Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“.
Анкетна картаПриложение №4, за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.
 
Заявление и декларация за информирано съгласиеПриложение №2, за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“
 
Индивидуална образователна картаПриложение № 5. Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.
 
 
Разходи за закупуване на материали – Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали
 
Отчет на събитие – при организиране на представителни изяви на групите, съгласно тематичните графици
Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите, съгласно тематичните графици
 
Присъствен списък – Бланка за събития по Дейност „Информиране и публичност“, организирани от Регионалните управления на образованието
 
Заповед РД09-1072/10.08.2016 г. Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час“
Приложение към Заповед РД09-1072/10.08.2016 г. Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05M2OP001-2.004.0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ 2014-2020 г.

Анализ на дейността на клуб „Репортери в действие “ по  проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

През учебната 2016/2017 година част от учениците от 5 и 7 клас от ОУ “Св. Кл. Охридски “, под ръководството на г-жа  София Калинова /учител по английски и български език/,  работиха по проект „Твоят час“.

При стартирането на проекта ние сформирахме своята група по интереси- клуб „ Репортери в действие “. След теоретичната част /запознаване с журналистическите жанрове/ ученциите подготвиха и проведоха интервю с директорката на нашето училище Маргарита Тодорова. С голямо желание и интерес направиха интервюта и с г-жа Костова, г-жа Калинова , г-н Георгиев г-н Али. Децата бяха много активни, успяха да зададат въпроси, свързани с работа на учителя. Проведените интервюта поместихме във фейсбук страницата на нашето училище и във брой първи на вестник „Междучасие“. Проучихме историята на нашето училище чрез разговори с настоящи и бивши учители.

Издадохме 5 броя на училищния вестник“ Междучасие“, който останалите деца от училище с интерес прочетоха. В тях включихме много събития и мероприятия от училищния ни живот, както и любопитни факти, кръстословици, викторини, анаграми. Всички училищни мероприятия, инициативи и празници бяха отразявани във фейсбук страницата на училището, както и фейсбук страницата на клуба, където родители и наши приятели имаха възможност да станат част от нашия училищен живот.

Заедно с участниците в  клуб „Млад екскурзовод“ посетихме изложби ,музеи, проведохме няколко виртуални разходки из Родопите/уроци по родолюбие/.

Организирахме специални срещи с родителите, на които представихме своите дейности, проведохме анкети с тях, както и анкети сред децата от училище.

Изпълнихме целите, които бяхме поставили в началото на проекта: запознаване с професията на репортера; посещение на  събития, срещи  с интересни хора, писане на  новини, подготвяне на интервюта, реализиране на  образователни и развлекателни рубрики за вестникa,  разгръщане и развиване на творчески способности; придобиване на умения за писане на статии; ползване на камера и компютър; документиране и популяризиране на дейностите на училището; създаване на училищен вестник-дизайн, редакция, отпечатване; разпространение; създаване на  неформална среда, в която учениците проявиха своята креативност и развиха социалните си умения; достоверно и граматически издържано  описание на  събития на заобикалящата училищна и обществена среда в кратки текстови репортажи, интервюта и фото-репортажи.

Удовлетворението за участващите бе публикуването на техния „труд“ в онлайн форма във Фейсбук страница. Тя позволи оценка и обратна връзка, близка до ежедневната комуникация на младите хора.

Щастливи сме, че имахме възможност да работим в клуба и се надяваме, че през следващата учебна година проектът ще продължи и ще се срещаме отново!

Обобщен анализ на резултатите от дейностите за преодоляване на обучителни затруднения във Вашето училище;

В проекта “ ТВОЯТ ЧАС” в групата за обучителни затруднения по БЕЛ “ ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ”през учебната 2016/2017  година участваха осем ученици от шести клас.

По времето на изпълнение на проекта учениците редовно посещаваха часовете и се включваха в планираните дейности.

Ученици от клуб“ Обичам те, българска реч“ се включиха в посрещане на пролетта с приказен карнавал. С вълнение, голяма артистичност, оригиналност и сполучливи костюми децата се превъплътиха във вечните и любими за тях герои. Учениците доказаха, че обичат и ценят приказния свят, че са отворили множество приказни врати и вървейки по приказни пътеки, опознават света, изживяват вълнуващи приключения.

Публична изява на клуб „Обичам те, българска реч“! Децата от 6 клас от групата с обучителни трудности по български език проведе заключителната си изява в Регионална библиотека“ Н. Й. Вапцаров“ – Българско народно творчество! Учениците се потопиха в света на НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО. Откриваха сами книги, четоха народни приказки, песни, басни, пословици, поговорки и гатанки. Спретнаха си мини състезание, което беше на три нива: отгатни гатанката, открий скритата поука в баснята и определи вида на народната песен или приказка.

Родителите се ангажираха  като партньори и съдействаха за стимулиране на учениците към отговорност спрямо учебния процес.

След приключване на проекта учениците придобиха  трайни знания, компетентности, практически умения и покриват предвидения за шести клас задължителен образователен минимум по български език и литература. Учениците изградиха  увереност в личните си възможности за успех и получиха  удовлетвореност от положения труд.

 1. Причини за непостигнатите резултати;

Няма непостигнати резултати

 • Предложения за решения на проблемите;
 1. Споделяне на добри практики;
 2. Занятия на открито – проведени са няколко занятия на открито – в зелената класна стая в двора на училището. Самата промяна на обстановката кара учениците да бъдат по свободни, по организирани и по-съсредоточени в работата си.
 3. Посещаване на библиотеки – вълнуващ миг за учениците. Сами в свободното си време те споделят, че никога не са и мислили да посетят близка библиотека. Но при посещението те стават любознателни, любопитни и жадни за знания.
 4. Изработване на комикси, колажи, изпозване на електронния сайт „ Уча се“- Особен интерес предизвиква реализирането на творческа задача, даваща възможност на иначе пасивни ученици сега да намерят пространство за своята изява. Екипите избират разнообразни интерпретаторски подходи. Учениците сериозно се ангажират с изпълнението на поставените задачи.
 5. Използване на мултимедия – Мултимедийните презентации предизвикват вниманието на аудиторията най-вече с краткостта си и с възможната онагледеност на иначе „сухото“ теоретично познание. След всяка презентация следва дискусия. Всеки ученик от класа има възможност да задава въпроси на представилата се група. Въпросите може да бъдат насочени, както към съдържанието на доклада, така и към техническото му оформяне или организацията на работата в екипа. Коментират се, както изложенията, така и интерпретациите на епизоди. Изискването към оценяващите е първо да дадат качествена оценка, а след това и цифрова. Учителят споделя своите наблюдения, които също се обсъждат в класа. Този подход дава възможност на обучаваните да се чувстват равностойни участници в учебния процес и да бъдат ангажирани максимално. Да оценяват другите, означава да изградят у себе си умението да се самооценяват.
  Вярно е, че все по-трудно срещаме в училище мотивирани ученици, за които книгата е „най-добрият приятел“, и с носталгия говорим за миналото, когато възпитаниците ни четяха всичко. Всъщност трябва да признаем, че времената се променят, че светът вън от оградата на училищния двор е друг – по-динамичен и далеч по-прагматичен отпреди. А това означава, че се променят ценностите, сменят се приоритетите.  А учениците не са вън от обществото и не обитават само пространството на класната стая. Напротив, те са най-точният резонатор, най-откровеното огледало на обществото ни днес.
  И затова зависи от нас да открием пътищата, по които нашето знание ще стигне до учениците и по които ще ги въведем в необятния свят на книгите. Единият от тях преминава през сътрудничеството с обучаваните, а другият – през откривателството.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРУПАТА „ МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА И    ИНТЕРЕСНА” ПРИ ОУ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ „

1.Арда Нихат Халибрям

Ученикът повиши знанията и уменията си по математика през периода на участието си в групата. Повиши се увереността в собствените му умения и знания и самочувствието му. Заработи с по-голямо желание и показа по-високи резултати.Повиши компетентностите при всички заложени теми от разпределението на учебното съдържание. Среща затруднения при текстовите задачи поради затрудненията с разбирането на българския език. Ученикът трябва да продължи участието си в групата, за да подобри степента на устойчивостта на вниманието и темповете на работа при прилагане на знанията и уменията си.

 1. Ваетин Садет Мюмюн

Ученикът повиши своя интерес и мотивация за решаване на задачи. Преодоля трудностите, които срещаше преди включването му в групата. За това допринесоха възможността за индивидуална работа с ученика , а също игровите форми и упражненията в електронен варианта от платформата „ Уча се „.Преодоля голяма част от пропуските в знанията по математика, но трябва да продължи заниманията в групата, за да повиши знанията и уменията, които все още не са на необходимото ниво.Особено добър резултат в работата на детето оказа положителното отношение на родителите и тяхната съпричастност към работата на детето.Ученикът среща затруднение при решаване на текстови задачи и задачи за намиране на неизвестни числа и др.

 1. Васил Ганев Полидов

Ученикът преодоля до определена степен своята стеснителност и неувереност в своите възможности. Повиши своето самочувствие и увереност, които бяха понижени от пропуските в знанията и недобрата семейна среда. Той решаваше с интерес и желание задачите и постигна едни добри резултати, които се дължат и на приятелската и спокойна атмосфера в групата. За добрата работа положителен ефект оказа и груповата игрова форма на работа с другите участници от групата. Ученикът трябва да продължи участието си в групата, защото има нужда да подобри още знанията и уменията си по математика, а и своята увереност и мотивация за действие в часовете.

 1. Дениз Фарис Иляз

Ученикът е със специални образователни потребности. Участието му в групата имаше много положителен ефект в неговото участие и приобщаване към образователния процес в групата. Включи се активно в работата и с голямо желание. Другите участници в групата винаги проявяваха разбиране и му помагаха, когато ученикът се затрудняваше при изпълнение на някои от груповите задачи.Много положителна беше и ролята на родителите, които проявяваха интерес и с желание се включваха в проявите на групата и при индивидуалните срещи с родителите.Ученикът повиши своите умения и знания в зависимост от възможностите си. Той трябва да продължи участието си в групата, за да надгради тези постигнати добри резултати и да повиши още повече знанията си.

 1. Енгин Цонков Гинев

Ученикът успя да преодолее своята стеснителност и мотивация за работа в групата,тъй като имаше повишена възможност за индивидуална работа с него. Той не владее добре български език, поради принадлежността му към ромското малцинство и лошата семейна и социална среда. Успя да попълни някои от пропуските в знанията по математика. Включваше се с желание в груповите задачи и забавните игрови моменти в работата на групата. Особен интерес прояви към електронните варианти  на упражненията. Ученикът трябва да продължи работата в групата, защото тя влияе положително на неговото приобщаване към учебния процес и неговото индивидуално развитие.

 1. Зеким Тунджай Мустафа

Ученикът повиши знанията и уменията си по математика през периода на участието си в групата. Участваше с желание във всички занимания на групата. Постигна много добри резултати при решаването на задачите и попълни част от пропуските, които имаше. Помагаше на другите участници, когато срещаха затруднения при решаване на груповите задачи. Напредък постигна в решаването на текстовите задачи и някои логически задачи от електронната платформа.Участието му в групата повиши самочувствието и мотивацията за учене на ученика. Той трябва да продължи участието си в група по проекта и в бъдеще, за да надгради постигнатите успехи през тази година.

 1. Мерт Рашков Вълчев

Ученикът успя да постигне много добри резултати с участието си в групата. Той не само попълни пропуските в знанията по математика, но и подобри нивото  на усвояване на българския език в училище. Включваше се активно в работата на групата и повиши умението си за работа в екип.Положителна роля в обучението му допринесе и интереса на родителите към работата в групата и участието в индивидуалните срещи с родителите и в публичните изяви на групата.Ученикът трябва да продължи участието си в групата, за да преодолее трудностите, които среща в решаването на текстовите задачи и други пропуски в знанията му по математика.

 1. Юсуф Нурие Ахмед

Ученикът се включи с голямо желание в групата и постигна много добри резултати . Прояви самостоятелност и постоянство в индивидуалните задачи. Това му помогна да попълни една част от пропуските в знанията по математика. Особено активен беше в груповите занимания и електронните упражнения от платформата „ Уча се” . Прояви разбиране и добронамереност към останалите участници в групата. Помагаше на другите ученици, когато срещаха трудности при решаване на задачите. Би могъл да постигне и по- добри резултати, ако не се налагаше да напусне групата по-рано, поради необходимостта родителите да работят сезонна работа в друг регион на страната. Той трябва да продължи работата в групата, за да надгради постигнатите положителни резултати през изминалата година.

При всички ученици участвали в проекта „ТВОЯТ ЧАС „ се забелязва напредък в различно ниво, в зависимост от тяхното индивидуално  развитие. Те успяха да преодолеят редица трудности в обучението по математика и до попълнят пропуски в знанията и уменията си. За да напреднат още повече в бъдеще трябва да приобщим още повече родителите към работата на групите и да подходим индивидуално и с внимание към потребностите на всеки ученик от групата.

Анализ на дейността на група за обучителни трудности ,,Пиша и говоря правилно“

По проект  BG05M2OP001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания,умения и компетентности(ТВОЯТ ЧАС)“

През учебната 2016-2017 година с 8 ученика от 2 клас беше сформирана група,,Пиша и говоря правилно“ ,под ръководството на г-жа Йорданка Назърова ,кл.ръководител на 2 клас.

При стартирането на проекта беше проведена среща с родителите на учениците,участващи в групата,за да бъдат запознати с програмата и дейностите,заложени за изпълнение  от .04.11.2016 год. до 31.05.2017 год.

Групата работеше успешно и ползотворно ,всички цели и задачи,поставени в програмата,бяха пълноценно реализирани.Освен учебната дейност,с  учениците бяха осъществени екскурзии с образователна цел-посещение  на регионалната библиотека,изнесени часове в зелената класна стая,урок пред родители.

Резултатите,отчетени от обучението по проекта са изключително високи,учениците повишиха успеха си и развиха мотивация за постигане на още по-големи успехи при усвояване на учебния материал по Български език и литература.Почувстваха магията на езика и повишиха желанието си за четене с разбиране и на художествена литература.

Анализ на дейностите в клуб „Творчески импулс“ за учебната 2016-2017 година

Театрално- музикалната група на клуба се състои от 19 ученици от втори, трети и четвърти клас. Участниците в нея изпълняват литературни произведения на български език, рецитали, драматизации, танци, театрално-музикални представления, художествени и кулинарни и изложби, и базари на изделия от ръчен труд. Групата защитава достойно името на своето училище и своя град, участвайки в Градско коледно тържество, организирано от Община Кърджали; изява по покана на културно-туристическо дружество Ахрида във Военен клуб; участие в Градско тържество по случай 24-ти май; участие в Пролетен карнавал, организиран от Общински детски комплекс, участие в пролетни игри и литературно четене в Районна библиотека „Н. Вапцаров“ гр. Кърджали.

„Творчески импулс“ очароват публиката със своите оригинални публични изяви и в училище- Патронен празник, Коледно тържество, Тържество по случай 144 години от обесването на В. Левски; Пролетен карнавал и тържество за 24-ти май.

Отлична съвместна работа с родители по време на организиране на публични изяви в и извън училище- тържества, кулинарен базар, коледен базар с работилници.

Постигнати резултати:Развитие на  умението за работа в колектив; Създадена положителна нагласа и траен интерес за общуване с музиката и литературата; Създадени условия за развитие на вродените музикални и танцови заложби на децата и и възможност за изява на присъщата им артистичност и емоционалност; Запознаване с традиционното народно творчество,материалната и духовната култура на българина.

Уменията и знанията, които учениците придобиват в процеса на общуване с дейностите в клуба  съдействат училището да стане по-привлекателно място за учащите. Малките артисти подобриха своята дисциплина и преодоляват конфликтни ситуации много по-умело. Мотивацията за учене се увеличи, което се отрази и на годишния успех на учениците. Репетициите за подготвяне на рецитали спомогна за по-доброто овладяване на българския език на децата билингви.

 

Анализ на дейността на клуб „ Млад екскурзовод “

по  проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

 

През учебната 2016/2017 година част от учениците от 6 и 8 клас от ОУ “Св. Кл. Охридски “, под ръководството на г-жа  Ваня Панайотова /учител по история и география/ работихме по проект „Твоят час“ .

Основната ни цел бе постигната: учениците изградиха трайно отношение към проблемите, отнасящи се до опазването на историческите и културните паметници и „живите съкровища” в родния край и у тях се зароди интерес към краезнанието; запознаха се  с професията на екскурзовода и как да се подготвим за посещение на туристически и исторически забележителности.

По време на извънкласните дейности децата създадоха и участваха в общности по интереси, деца от различни етноси, от различни възрасти и класове, но с еднакви интереси, потребности, хобита и мечти. Те ходиха на училище заради приятелите си от клуба, повишиха и успеха си.

Учениците обогатиха историческите и географските  си знания и изградиха умения за общуване, работиха в екип.

Направени бяха презентации, виртуални посещения на исторически и географски обекти, постери и други рекламни материали.

Заедно с участниците в  клуб „Репортери в действие“ посетихме изложби, музеи, проведохме няколко виртуални разходки из Родопите/уроци по родолюбие/.

Организирахме специални срещи с родителите, на които представихме своите дейности.

Удовлетворението за участващите бе публикуването в онлайн форма във Фейсбук страниците на училището и на клуба. Тя позволи оценка и обратна връзка, близка до ежедневната комуникация на младите хора.

Изпълнихме целите, които бяхме поставили в началото на проекта. Надяваме, че през следващата учебна година проектът ще продължи и ще се срещаме отново!

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС” ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

на ОУ „Св.Климент Охридски“, гр./с. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

 

 1. Брой заседания на Съвета „Твоят час“: 3
 2. Кратко описание на взетите решения:
 • Подпомагане работата на групите;
 • Закупуване на електронни продукти;
 • Посещение на публични изяви от отделни членове на съвета;
 1. Брой инициирани/проведени анкетни проучвания със съдействието на Съвета „Твоят час“ за удовлетвореност на участниците от проведените извънкласни дейности: 24 броя

 Препоръка: да има повече възможности за посещения на обекти и мероприятия.

 1. Реализирани дейности по координация участието на родителите в работата на групите: 12
 2. Резултати от наблюдението на дейностите на групите в училището и отправени препоръки към работата по проекта от страна на Съвета „Твоят час“ :

Да се канят медии на публичните изяви на групите.

 1. Проведени проучвания със съдействието на Съвета „Твоят час“ за удовлетвореност на участниците от закупените по проекта електронни продукти: 3

Електронните продукти предизвикват интереса на учениците със затруднения и подпомагат за по-доброто усвояване на изучавания материал.

 1. Други дейности с участието на представители на Съвета „Твоят час“:

посещение на общи родителски срещи и публични изяви

Членове на Съвета „Твоят час“

 1. Златка Семерджиева /М.Тодорова/
 2. Нина Кънчева
 3. Светла Гуглева
 4. Юлия Георгиева
 5. Георги Георгиев

 

                                  ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС 2017-2018 учебна година 

Дейности по интереси  през учебната 2017 / 2018

 Клуб „Млад екскурзовод“

Клуб „Творчески импулс“

Клуб „Доброволци в действие

Дейности за обучителни трудности през учебната 2017 / 2018

Математиката е лесна и интересна

Обичам те, българска реч

Пиша и говоря правилно

Група: Клуб „Млад екскурзовод“

№ по ред Тема Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1 Запознаване с професията на екскурзовода. 19.10.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
2 Как да се подготвим за посещение на туристически и исторически забележителности. 26.10.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
3 Как да се подготвим за посещение на туристически и исторически забележителности. 27.10.2017 13:10 Компютърна зала 1 1
4 Подготовка на описание на исторически обект. 06.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
5 Групова работа за подготовка на описание на исторически обект. 10.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 1
6 Природни туристически ресурси на България. 16.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
7 Антропогенни ресурси на България. 17.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
8 Антропогенни ресурси на България. 24.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
9 Възникване и развитие на екологичния туризъм. 30.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
10 Eкологичен туризъм в България. 01.12.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
11 Национални паркове. 07.12.2017 13:10 Компютърна зала 1 3
12 Забележителности около Пловдив – Асеновград; Бачковски манастир; Белинташ; Кричим и загубеният Асенев надпис. 14.12.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
13 Забележителности около Пловдив – Пещера и крепостта Перистера; Хисаря; Старосел и богатото тракийско наследство. 21.12.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
14 Представителна изява на клуба. Учениците представят постери или презентации на обекти. 12.01.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
15 Забележителности около Варна – Побити камъни; Петрич кале; Манастир Патлейна; Мадара; Аул на хан Омуртаг; Античната Девня музеят на мозайките и Марцианопол. 19.01.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
16 Забележителности около Варна – Побити камъни; Петрич кале; Манастир Патлейна; Мадара; Аул на хан Омуртаг; Античната Девня музеят на мозайките и Марцианопол. 26.01.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
17 Среща с родители. Представяне на постиженията. 09.02.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
18 Проблеми и перспективи пред туризма в България. 15.02.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
19 Съставяне на примерни маршрути. 16.02.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
20 Съставяне на примерни маршрути. 22.02.2018 13:10 Компютърна зала 1 1
21 12 места, които ни карат да бъдем горди, че живеем в България – Плиска; Преслав; Велико Търново; Мадара; Патлейна; Шипка; Гробницата в Казанлък; Батак; Каранановска селищна могила; Варненският некропол; Ловешката крепост; Долината на Розите и тракийските царе. 23.02.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
22 Скрити бижута по Северното Черноморие – Тюленово; Каварна; Балчик-Албена 09.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
23 18 невероятни места в Свевена България – Крепост Мисионис; Крепост Овеч; Петрич кале; Ботаническа градина; Марцианопол; Побити камъни; Плиска; Преслав; Мадарският конник; Абритус; Шуменска крепост; Червен; Свещарска гробница и Сборяново; Ловешка крепост; Крушунски водопади; Деветашка пещера; Ивановски скални църкви; Аул на хан Омуртаг; Бaсарбовски манастир 15.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
24 30 забележителности в Родопите. 16.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 3
25 Среща с родители 2-какво знаем и можем повече. 23.03.2018 17:10 Компютърна зала 1 1
26 Виртуална екскурзия. Пещери: Пещера Снежанка и злата котка-пазач ; Деветашката пещера, Съева дупка – Подземната перла на Стара планина; Дяволското гърло – една подземна пещерна мистерия ; Пещера Голубовица – адреналин под земята; Пещера Леденика – подземното царство; Магурата – Пещерата с рисунки, като от приказките; Пещера Проходна – „Очите на Бога“. 30.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
27 Манастири. 26.04.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
28 Среща с родители 3 – „Знанието е основа на успеха“. 27.04.2018 17:10 Компютърна зала 1 2
29 Сбирка на клуба. Какво постигнахме досега. Презентация на учениците. 10.05.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
30 Презентация на учениците. 11.05.2018 13:10 Компютърна зала 1 1
31 Посещение на исторически обект в района /екопътека/. 17.05.2018 13:10 поход 4
32 Посещение на историческия музей. 18.05.2018 13:10 Исторически музей 2
33 Посещение на исторически обект в район/изложба/. 31.05.2018 13:10 Изложбена зала 2
34 Подготовка за заключителна изява. 01.06.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
35 Подготовка за заключителна изява. 07.06.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
36 Заключителна публична изява на клуба. 14.06.2018 13:10 Компютърна зала 1 3
Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване
1  Атанас Антонов Дойчев 01.02.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 19.10.2017  –.–.– 
2  Барту Исмет Халил 04.07.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
3  Георги Николаев Корулев 02.09.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
4  Дурджан Севдова Райчева 21.02.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
5  Едис Себахатим Шакир 17.02.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
6  Емре Нихат Шевахтин 14.05.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
7  Емрин Рушен Мехмед 26.04.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
8  Зеким Тунджай Мустафа 04.02.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
9  Златина Димитрова Белева 04.07.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
10  Ивайло Иванов Делчев 23.04.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
11  Иван Петков Петков 08.12.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 19.10.2017  –.–.– 
12  Мелек Османова Реджебова 24.11.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
13  Мерлин Славова Йосифова 19.04.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
14  Насуф Джебир Бекир 03.11.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
15  Николай Андонов Андонов 08.08.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 19.10.2017  –.–.– 
16  Седат Сунай Аптиджелил 24.02.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
17  Стефан Чанков Боянов 26.09.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
18  Стоян Вълчев Вълчев 03.02.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 
19  Христо Василев Бонев 09.10.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 19.10.2017  –.–.– 
20  Юсуф Нурие Ахмед 17.01.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 19.10.2017  –.–.– 

 

Група: Клуб „Творчески импулс“
Статус на програмата: Потвърдена от директор
Дата на статуса: 29.10.2017 16:32
№ по ред Тема Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1 Подготовка за участие в общинско мероприятие „Сцена на талантите“, посветено на 21.10- Ден на Кърджали. 19.10.2017 13:00 Стая по музика 2
2 Подготовка за участие в общинско мероприятие „Сцена на талантите“, посветено на 21.10- Ден на Кърджали 20.10.2017 13:00 Стая по музика 1
3 Подготовка за участие в общинско мероприятие „Сцена на талантите“, посветено на 21.10-Ден на Кърджали- работа с родители при избор на реквизит 20.10.2017 13:35 Стая по музика 1
4 Публична изява – участие в общинско мероприятие „Сцена на талантите“, посветено на 21.10-Ден на Кърджали. 21.10.2017 17:30 Открита сцена 2
5 Ден на народните будители- изработване на проект за презентация. 26.10.2017 13:00 Компютърен кабинет 2
6 Ден на народните будители- изработване на проект за презентация 27.10.2017 13:00 Компютърен кабинет 2
7 Представяне на презентация за Деня на будителите 31.10.2017 11:30 Компютърен кабинет 2
8 Изготвяне на сценарий за патронния празник на училището съвместно с учениците 09.11.2017 13:00 Стая по музика 2
9 Репетиции и подготовка на учениците 10.11.2017 13:00 Стая по музика 1
10 Репетиции и подготовка на учениците 16.11.2017 13:00 Стая по музика 2
11 Репетиции и подготовка на учениците 17.11.2017 13:00 Стая по музика 1
12 Избор на реквизит и помощ при изработване на декори 23.11.2017 13:00 Стая по интереси 2
13 Публична изява пред общественост и родители 24.11.2017 10:00 Училищно фоайе 1
14 Избор на репертоар за участие в училищните тържества по случай Коледа и Нова година. Песни по предложение на учениците, мотивирано и единодушно избрани от групата. 30.11.2017 13:00 Стая по музика 2
15 Избор на репертоар за участие в училищните тържества по случай Коледа и Нова година. Песни по предложение на учениците, мотивирано и единодушно избрани от групата. 01.12.2017 13:00 Стая по интереси 1
16 Съставяне на програма по случай Коледа и Нова година 07.12.2017 13:00 Стая по музика 2
17 Репетиции и подготовка на учениците 08.12.2017 13:00 Стая по интереси 1
18 Репетиции и подготовка на учениците 14.12.2017 13:00 Стая по музика 2
19 Репетиции и подготовка на учениците 15.12.2017 13:00 Стая по музика 2
20 Кулинарен Коледен Благотворителен базар 21.12.2017 08:40 Училищно фоайе 2
21 Публична изява на учениците 22.12.2017 10:00 Физкултурен салон 1
22 Разучаване на стъпки от мажоретен танц. 04.01.2018 13:00 Стая по музика 2
23 Разучаване на стъпки от мажоретен танц. 05.01.2018 13:00 Стая по музика 1
24 Разучаване на стъпки от мажоретен танц. 11.01.2018 13:00 Стая по музика 2
25 Разучаване на стъпки от мажоретен танц. 12.01.2018 13:00 Стая по музика 1
26 Разучаване на стъпки от мажоретен танц. 18.01.2018 13:00 Стая по музика 2
27 Разучаване на стъпки от мажоретен танц. 19.01.2018 13:00 Стая по музика 1
28 Изготвяне на тържество за Левски 25.01.2018 13:00 Стая по музика 2
29 Изготвяне на тържество за Левски 26.01.2018 13:00 Стая по музика 1
30 Подготовка и репетиция на учениците 01.02.2018 13:00 Стая по музика 2
31 Подготовка и репетиция на учениците 02.02.2018 13:00 Стая по музика 1
32 Подготовка и репетиция на учениците 08.02.2018 13:00 Стая по музика 2
33 Подготовка и репетиция на учениците 09.02.2018 13:00 Стая по музика 1
34 Подготовка и репетиция на учениците 15.02.2018 13:00 Стая по музика 2
35 Подготовка и репетиция на учениците 16.02.2018 13:00 Стая по музика 1
36 Представяне на тържество за Левски 19.02.2018 09:00 Училищно фоайе 1
37 Посрещане на Баба Марта 22.02.2018 13:00 Стая по музика 2
38 Посрещане на Баба Марта 23.02.2018 13:00 Стая по музика 1
39 Провеждане на мартенско тържество 01.03.2018 13:00 Училищно Фоайе 2
40 Репетиция за мартенско тържество 02.03.2018 13:00 Стая по музика 1
41 Подготовка за тържествен концерт- избор на песни, танци, стихове и драматизация 03.05.2018 13:00 Стая по музика 2
42 Подготовка за тържествен концерт- избор на песни, танци, стихове и драматизация 04.05.2018 13:00 Стая по музика 1
43 Репетиция на учениците за участие в училищно тържество 10.05.2018 13:00 Стая по музика 1
44 Репетиция на учениците за участие в училищно тържество 11.05.2018 13:00 Стая по музика 1
45 Репетиция на учениците за участие в училищно тържество 17.05.2018 13:00 Стая по музика 1
46 Репетиция на учениците за участие в училищно тържество 18.05.2018 13:00 Училищен двор 1
47 Провеждане на училищно тържество 24.05.2018 09:00 Училищно тържество 1
Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване
1  Александра Бялкова Банкова 07.11.2010 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 1 а 18.10.2017  –.–.– 
2  Валентин Димитров Гуглев  03.09.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
3  Виолет Иванова Севова 15.03.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
4  Еда Хазим Хазим 31.01.2010 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 1 а 18.10.2017  –.–.– 
5  Едже Джеват Салиф 18.09.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
6  Едже Ерджан Мехмед 28.10.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
7  Елиф Ерхан Хайрула  17.10.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
8  Елиф Мустафа Вели 12.01.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
9  Ерен Османов Чаръксъзов 15.11.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
10  Мария Красимирова Димитрова 20.02.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 2 а 18.10.2017  –.–.– 
11  Мелис Бахтияр Тахир 19.06.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
12  Мерве Нихат Шевахтин 22.09.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 2 а 18.10.2017  –.–.– 
13  Мерве Шенол Мехмед  05.02.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
14  Надрие Лятиф Назиф 12.08.2010 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 1 а 18.10.2017  –.–.– 
15  Нефизе Мурад Бекир 22.03.2010 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 1 а 18.10.2017  –.–.– 
16  Никол Ганева Полидова 04.05.2010 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 1 а 18.10.2017  –.–.– 
17  Ралица Йорданова Боюклиева  26.11.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
18  Силвия Георгиева Георгиева  02.02.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
19  София Евгениевна Остапенко  26.12.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
20  Суде Нурбахар Емин 19.07.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
21  Съла Енвер Дамар  24.07.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
22  Тунч Себал Ахмед  12.12.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
23  Фердун Ферди Шевкет  12.03.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
24  Фиген Ферди Шевкет 19.10.2010 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 1 а 18.10.2017  –.–.– 
Група: Клуб „Доброволци в действие“

№ по ред Тема Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1 Запознаване с понятието доброволец. Доброволчеството в България. 18.10.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
2 Участие в европейската инициатива Time to move – Търсене на съкровище. 19.10.2017 12:00 Регионална библиотека 2
3 Сбирка на клуба за обсъждане: Световен ден на добротата 13.11, 15.11 – „Ден без тютюнев дим” 23.10.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
4 Подготовка за издаване 1 брой на сп. Междучасие . 25.10.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
5 Сбирка на клуба за обсъждане: 16.11-Ден на толерантността и 19-25.11 Седмица за справяне с тормоза и насилието в училище и мероприятия за патронен празник. 30.10.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
6 Участие в европейската инициатива Time to move –викторина и награждаване. 07.11.2017 13:10 Регионална библиотека 2
7 Световен ден на добротата. Организиране и отразяване на събитието. 13.11.2017 13:10 Фоайе 1
8 16.11-Ден на толерантността /презентация/. 16.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 1
9 Млад конструктор – участие и отразяване на мероприятието. 20.11.2017 13:10 Кабинет ГЦО 1
10 Участие и отразяване на мероприятията свързани със седмицата на патронния празник. Статии, снимки, публикуване на фейсбук страницата ни. 22.11.2017 13:10 Фоайе 2
11 Сбирка на клуба за обсъждане: Световен ден на борбата със СПИН Ден на доброволеца, Деня на дарителя, Коледни тържества. 29.11.2017 13:10 Компютърна зала 1 2
12 Световен ден на борбата със СПИН. 01.12.2017 13:10 Фоайе 1
13 Ден на доброволеца и дарителя. 05.12.2017 13:10 Фоайе 2
14 Ден на отворените врати в Регионална библиотека. 07.12.2017 13:10 Регионална Библиоетка 2
15 Подготовка за издаване на 2 брой на вестника. 18.12.2017 13:10 Компютърна зала 1 1
16 Подготовка за издаване на 2 брой на вестника. 20.12.2017 13:10 Компютърна зала 1 1
17 Участие и отразяване на мероприятията свързани със Коледа. 22.12.2017 13:10 Фоайе 2
18 Среща 1 с родители. 15.01.2018 17:00 Компютърна зала 1 1
19 Ден на прегръдката. 22.01.2018 13:10 Фоайе 1
20 Подготовка за издаване на 3 брой на вестника. 29.01.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
21 Разпечатване и разпространение на 3 брой на вестника. 31.01.2018 13:10 Компютърна зала 1 1
22 Сбирка на клуба за обсъждане на: Международен ден за „Безопасен интернет“, Ден на влюбените, годишнината от обесването на Васил Левски, „Ден на розовата фланелка“ известен като „Ден за борба с тормоза в училище“ . 08.02.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
23 Международен ден за „Безопасен интернет“. 09.02.2018 13:10 Компютърна зала 1 1
24 Среща 2 с родители. 09.02.2018 17:00 Компютърна зала 1 2
25 Организиране на Ден на влюбените 14.02.2018 13:10 Фоайе 1
26 Участие и отразяване на мероприятията свързани с годишнината от обесването на Васил Левски. 19.02.2018 10:00 Фоайе 2
27 „Ден на розовата фланелка“ известен като „Ден за борба с тормоза в училище“ . 28.02.2018 10:00 Училищен двор 1
28 Подготовка за публична изява. /пролетен карнавал/ 06.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
29 Сбирка за обсъждане на 18 март – Световен ден на мозъка и на съня ‚ 21 март – Посрещане на пролетта /Карнавал/„Ден на Таланта“/ 07.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
30 Подготовка и разпространение на 4 брой на вестника. 14.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
31 Публична изява. Посрещане на пролетта /Карнавал/„Ден на Таланта“/ 21.03.2018 13:10 Фоайе/двор 3
32 Среща с родители 3-какво знаем и можем повече. 23.03.2018 17:10 Компютърна зала 1 2
33 Сбирка на клуба за обсъждане на мероприятия през април: Месец на книгата, Месец на Земята, 15 април -Международен ден на милосърдието , 16 април – Световен ден на астрономията – „Космосът и ние”, 18 април – Международен ден за опазване паметниците на културата 26.03.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
34 Участие, отразяване на събития, свързани с месеца на книгата/2-22.04/ 11.04.2018 13:10 Фоайе 1
35 16 април – Световен ден на астрономията – „Космосът и ние” 16.04.2018 13:10 Компютърна зала 1 1
36 Участие, отразяване на събития, свързани с месеца на Земята. 18.04.2018 13:10 Фоайе 1
37 Издаване на 5 брой на вестник 30.04.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
38 Сбирка на клуба за обсъждане на мероприятия през май: Ден на Европа!15 май – Международен ден на семейството. Съвместна инициатива с родители! 18 май- Международен ден на музеите. 02.05.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
39 Ден на Европа! Ден на самоуправлението и европейски ден на спорта. 09.05.2018 13:10 Кабинети 2
40 Международен ден на семейството 15.05.2018 17:00 Фоайе 2
41 Подготовка за годишна продукция на дейността на клуба /презентация /. 28.05.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
42 Годишна училищна продукция за дейността на групата. Презентация. 13.06.2018 13:10 Компютърна зала 1 2
Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване
1  Атанас Петров Митрев 11.10.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 18.10.2017  –.–.– 
2  Валентин Димитров Гуглев  03.09.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
3  Васил Костов Илиев 18.09.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  14.11.2017 
4  Габриела Веселинова Димитрова 09.02.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
5  Габриела Станкова Петкова 27.03.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 18.10.2017  –.–.– 
6  Джейда Джеват Салиф 06.11.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 18.10.2017  –.–.– 
7  Елиф Ерхан Хайрула  17.10.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
8  Йелиз Месут Ахмед 15.09.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 18.10.2017  –.–.– 
9  Калоян Ивов Георгиев 05.11.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
10  Кристиян Емилов Александров 11.05.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
11  Лариса Гюркан Юмер 12.03.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 18.10.2017  –.–.– 
12  Мерве Шенол Мехмед  05.02.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
13  Нури Нуркен Али 11.05.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 6 а 18.10.2017  –.–.– 
14  Радина Вълчева Вълчева 04.03.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 15.11.2017  –.–.– 
15  Радослава Веселинова Йорданова 26.12.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
16  Ралица Йорданова Боюклиева  26.11.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
17  Силвия Георгиева Георгиева  02.02.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
18  София Евгениевна Остапенко  26.12.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
19  Стефания Петкова Петкова 08.12.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
20  Съла Енвер Дамар  24.07.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 5 а 18.10.2017  –.–.– 
21  Тунч Себал Ахмед  12.12.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.–
Група: Математиката е лесна и интересна

№ по ред Ядро на учебното съдържание Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1 Числата от 0 до 20 18.10.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
2 Събиране и на числата до 20 20.10.2017 12:20 стая на ПДГ 2
3 Изваждане на числата до 20 25.10.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
4 Събиране и изваждане на числата до20. 27.10.2017 12:20 стая на ПДГ 2
5 Разместително свойство. 08.11.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
6 Сравняване на сбор с число. 10.11.2017 12:20 стая на ПДГ 2
7 Събиране на повече числа. 15.11.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
8 Представяне на двуцифрените числа като сбор на десетици и еденици. 17.11.2017 12:20 стая на ПДГ 2
9 Събиране с преминаване на десетицата. 22.11.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
10 Изваждане без преминаване. 24.11.2017 12:10 стая на ПДГ 2
11 Събиране и изваждане без преминаване 29.11.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
12 Събираемо ,сбор. 01.12.2017 13:10 стая на ПДГ 2
13 Сантиметър,отсечка. 06.12.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
14 Събиране с преминаване на десетицата. 08.12.2017 12:20 стая на ПДГ 2
15 Изваждане с преминаване 13.12.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
16 Умаляемо,умалител,разлика. 15.12.2017 12:10 стая на ПДГ 2
17 Събиране и изваждане с преминаване 20.12.2017 13:10 стая за занимания по интереси 1
18 Събиране и изваждане с преминаване 22.12.2017 12:20 стая на ПДГ 2
19 Числата от 20 до 100 03.01.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
20 Събиране на 20,30,40…..100 05.01.2018 12:20 стая на ПДГ 2
21 Изваждане на числата 20, 30, 40, …, 100 10.01.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
22 Съдружително свойство на събирането. Скоби. 12.01.2018 12:20 стая на ПДГ 2
23 Сравняване на числата 20, 30, 40, …, 100. 17.01.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
24 Редица на числата от 1 до 100. 19.01.2018 12:20 стая на ПДГ 2
25 Представяне на числата от 21 до 100 като сбор от десетици и единици. 24.01.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
26 Сравняване на числата до 100.Събиране и изваждане. 31.01.2018 12:20 стая за занимания по интереси 1
27 Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване на десетицата 02.02.2018 12:20 стая на ПДГ 2
28 Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени 07.02.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
29 Метър. 09.02.2018 12:20 стая на ПДГ 2
30 Събиране и изваждане. 14.02.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
31 Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени. 16.02.2018 12:20 стая на ПДГ 2
32 Събиране и изваждане. Съставни текстови задачи. 21.02.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
33 Обиколка на триъгълник и правоъгълник. 23.02.2018 12:20 стая на ПДГ 2
34 Събиране и изваждане на двуцифрени числа без преминаване. 28.02.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
35 Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени с преминаване. 02.03.2018 12:20 стая на ПДГ 2
36 Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени 07.03.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
37 Събиране и изваждане. Неизвестно събираемо. 09.03.2018 12:20 стая на ПДГ 2
38 Умножение и деление 14.03.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
39 Умножение и деление 16.03.2018 12:20 стая на ПДГ 2
40 Среща с родители и работа с учениците. 21.03.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
41 Събиране на двуцифрени числа със сбор 100 23.03.2018 12:20 стая на ПДГ 2
42 Среща с родители и работа с учениците. 28.03.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
43 Събиране на трицифрени числа 30.03.2018 12:20 стая на ПДГ 2
44 Среща с родители.Дискусия за работата на групата. 11.04.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
45 Подготовка за заключителен урок. 13.04.2018 12:20 стая на ПДГ 1
46 Среща с родители.Дискусия за работата на групата. 18.04.2018 13:10 стая за занимания по интереси 1
47 Подготовка за заключителното занятие. 20.04.2018 12:20 стая на ПДГ 1
48 Тържество за приключване на дейността. 27.04.2018 12:20 стая за занимания по интереси 2
Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване
1  Айлин Асенова Антонова 07.09.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 2 а 18.10.2017  –.–.– 
2  Арда Нихат Халибрям 12.12.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
3  Ваетин Садет Мюмюн 30.06.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
4  Васил Ганев Полидов 03.03.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
5  Дениз Фарис Иляз 05.09.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
6  Еге Фикри Осман 04.11.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
7  Енгин Цонков Гинев 28.07.2006 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
8  Есма Шенаева Хюсеинова 05.09.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 2 а 18.10.2017  –.–.– 
9  Мерт Рашков Вълчев 07.06.2007 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 4 а 18.10.2017  –.–.– 
10  Фердун Ферди Шевкет  12.03.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.–
Група: Обичам те, българска реч
№ по ред Ядро на учебното съдържание Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1 Един различен свят-светът на литературата.Работа с литературни текстове 20.10.2017 13:00 Стаята на седми клас 1
2 Един различен свят-светът на литературата.Работа с литературни текстове 20.10.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
3 Работа с литературни текстове-анализираме и размишляваме, без да се затрудняваме 27.10.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
4 Родителска среща. 27.10.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
5 Работа с литературни текстове-анализираме и размишляваме, без да се затрудняваме 30.10.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
6 Медийни жанрове. 06.11.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
7 Работа с текст. Разпознаване на жанр. 10.11.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
8 Българската литература- картини от човешки съдби и неволи. 10.11.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
9 Любовта и нравствените добродетели в литературните произведения.Рисуваме и четем 13.11.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
10 Текстът в сферата на масовата комуникация. 17.11.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
11 Създаване на текст 17.11.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
12 Как да пиша правилно? 20.11.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
13 Изречение – видове изречения. 24.11.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
14 Основни литературни понятия, които трябва да запомня. 24.11.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
15 Трансформиращ преразказ. 27.11.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
16 Трансформиращ преразказ. 01.12.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
17 Литературни игри и забавни задачи. 01.12.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
18 Литературни игри и забавни задачи. 04.12.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
19 Среща с родители. 08.12.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
20 Лесни правила за правилно писане. 08.12.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
21 Лесни правила за правилно писане 11.12.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
22 Лесни правила за правилно писане 15.12.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
23 Основни литературни понятия, които трябва да запомня. 15.12.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
24 Интересни упражнения по български език. 18.12.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
25 Тестови задачи. 22.12.2017 13:10 Стаята на седми клас 1
26 Тестови задачи. 22.12.2017 14:10 Стаята на седми клас 1
27 Преразказ на изучаван текст. 05.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
28 Преразказ на изучаван текст. 05.01.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
29 Видове изречения по състав 08.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
30 Видове изречения по състав 12.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
31 Определяне вида на изречението 12.01.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
32 Тестови задачи. 15.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
33 Тестови задачи. 19.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
34 Работа с текст. 19.01.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
35 Работа с текст. 22.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
36 Изразни средства в художествен текст. 26.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
37 Как да тълкувам литературно произведение. 26.01.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
38 Видове изречения по състав 29.01.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
39 Преразказ на изучаван текст. 09.02.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
40 Анализ на текст. 09.02.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
41 Преразказ на изучаван текст. 12.02.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
42 Фразиологизъм. 16.02.2018 13:00 Стаята на седми клас 1
43 Среща с родители. 16.02.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
44 Игра с думи – фразиологизмите. 19.02.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
45 Пряко и непряко предаване на чуждата реч. 23.02.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
46 Пряко и не пряко предаване на чуждата реч. 23.02.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
47 Работа с текст. 26.02.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
48 Пунктуация при сложно изречение. 02.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
49 Пунктуация при сложно изречение. 02.03.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
50 Тестови задачи. 05.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
51 Тестови задачи. 09.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
52 Пунктуация на сложно изречение. 12.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
53 Пунктуация на сложно изречение. 16.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
54 Пунктуация на сложно изречение. 16.03.2018 14:10 Стаята на седми клас 1
55 Преизказни глаголни форми. 19.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
56 Работа с родители 23.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
57 Пунктуация на сложно изречение. 26.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
58 Пунктуация на сложно изречение. 30.03.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
59 Преразказ на изучаван текст. 13.04.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
60 Преразказ на изучаван текст. 16.04.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
61 Глаголът и неговите граматични категории. 20.04.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
62 Вид на глагола. 23.04.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
63 Вид на глагола 27.04.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
64 Наклонение на глагола 30.04.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
65 Наклонение на глагола 04.05.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
66 Подготовка за публична изява. 07.05.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
67 Какво знаем по литература? 11.05.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
68 Какво научихме през годината? 14.05.2018 13:10 Стаята на седми клас 1
69 Забавно е в света на книгите 01.06.2018 13:10 в училище 2
Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване
1  Акиф Севитин Ахмед 16.03.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
2  Билнур Мехмед Ахмед 25.02.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
3  Гюлфизе Бедри Сефер 20.07.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
4  Емре Сезгин Хаджимехмед 04.08.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
5  Расим Севгин Расим 14.03.2005 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
6  Садет Ружди Муса 08.08.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
7  Садула Акиф Хайрула 12.08.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.– 
8  Тюркян Ферди Тахир 10.04.2004 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 7 а 18.10.2017  –.–.–
Група: Пиша и говоря правилно
Статус на програмата: Потвърдена от директор
Дата на статуса: 31.10.2017 10:15
№ по ред Ядро на учебното съдържание Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1 Среща с родителите и разясняване целите на проекта 19.10.2017 12:20 Стая по интереси. 1
2 Тест за входно ниво. 19.10.2017 13:00 Стая по интереси. 1
3 Четене на думи и съставяне на изречения 20.10.2017 12:20 Стая по интереси. 1
4 Препис на кратък текст 20.10.2017 13:00 Стая по интереси. 1
5 Диктовка на кратък текст 26.10.2017 12:20 Стая по интереси. 1
6 Редактиране на текст 26.10.2017 13:00 Стая по интереси. 1
7 Българската азбука – краснопис 27.10.2017 12:20 Стая по интереси. 1
8 Звук, дума, текст 27.10.2017 13:00 Стая по интереси. 1
9 Прочит на народна приказка 09.11.2017 12:20 Стая по интереси. 1
10 Драматизация на приказката 09.11.2017 13:00 Стая по интереси. 1
11 Драматизация на приказката 10.11.2017 12:20 Стая по интереси. 1
12 Думите в речта 10.11.2017 13:00 Стая по интереси. 1
13 Съществителни имена 16.11.2017 12:20 Стая по интереси. 1
14 Род и число на съществителните имена 17.11.2017 12:20 Стая по интереси. 1
15 Диктовка 17.11.2017 13:00 Стая по интереси. 1
16 Откриване на същ.имена в текст 23.11.2017 12:20 Стая по интереси. 1
17 Прилагателни имена 24.11.2017 12:20 Стая по интереси. 1
18 Прилагателни имена – род и число 24.11.2017 13:00 Стая по интереси. 1
19 Откриване на прил.имена в текст 30.11.2017 12:20 Стая по интереси. 1
20 Видове изречения 01.12.2017 12:20 Стая по интереси. 1
21 Диктовка на кратък текст 01.12.2017 13:00 Стая по интереси. 1
22 Четене на художествен текст 07.12.2017 12:20 Стая по интереси. 1
23 Четене на художествен текст 08.12.2017 12:20 Стая по интереси. 1
24 Четене на кратък текст и откриване на глаголи. 08.12.2017 13:00 Стая по интереси. 1
25 Глагол . Число на глагола 14.12.2017 12:20 Стая по интереси. 1
26 Глагол . Време на глагола 15.12.2017 12:20 Стая по интереси. 1
27 Препис на текст 15.12.2017 13:00 Стая по интереси. 1
28 Диктовка. 21.12.2017 12:20 Стая по интереси. 1
29 Четене на приказка. Рисунка на епизод от приказката. 22.12.2017 12:20 Стая по интереси. 1
30 Четене по роли. 04.01.2018 12:20 Стая по интереси. 1
31 Четене по роли. 05.01.2018 12:20 Стая по интереси. 2
32 Запис на преразказа на приказката 11.01.2018 12:20 Стая по интереси. 1
33 Поправка на писмената работа 12.01.2018 12:20 Стая по интереси. 2
34 Тест – междинно ниво 18.01.2018 12:20 Стая по интереси. 1
35 Четене и тълкуване на гатанки 19.01.2018 12:20 Стая по интереси. 1
36 Образуване на думи – корен на думата 19.01.2018 13:00 Стая по интереси. 1
37 Представка. Правопис 25.01.2018 12:20 Стая по интереси. 1
38 Надставка. 26.01.2018 12:20 Стая по интереси. 1
39 Четене на текстове от детска енциклопедия 26.01.2018 13:00 Стая по интереси. 1
40 Правопис при образуване на думите. 02.02.2018 12:20 Стая по интереси. 1
41 Правопис на думи с Щ,Ю,Я,Ц,Щ, 02.02.2018 13:00 Стая по интереси. 1
42 Правопис на гласни звукове. 08.02.2018 12:20 Стая по интереси. 1
43 Правопис на съгласните звукове в края на думата. 09.02.2018 12:20 Стая по интереси. 1
44 Пословици и поговорки 09.02.2018 13:00 Стая по интереси. 1
45 Диктовка 15.02.2018 12:20 Стая по интереси. 1
46 Съчинение по преживяване 16.02.2018 12:20 Стая по интереси. 1
47 Поправка на съчинението. 16.02.2018 13:00 Стая по интереси. 1
48 Игра с думи. 22.02.2018 12:20 Стая по интереси. 1
49 „Най-добър четец“ – състезание за седмицата на детската книга 23.02.2018 12:20 Стая по интереси. 1
50 Диктовка. 23.02.2018 13:00 Стая по интереси. 1
51 Посещение на театрална постановка 02.03.2018 12:20 Стая по интереси. 2
52 Части на речта. 09.03.2018 12:20 Стая по интереси 1
53 Съществителни имена 16.03.2018 12:20 Стая по интереси. 1
54 Прилагателни имена 23.03.2018 12:20 Стая по интереси. 1
55 Глагол. 30.03.2018 12:20 Стая по интереси. 1
56 Време на глагола 30.03.2018 13:00 Стая по интереси. 1
57 Толерантност при общуване с по-възрастни хора.Беседа с родителите 06.04.2018 12:20 Стая по интереси. 1
58 Четене на приказки 13.04.2018 12:20 Стая по интереси. 2
59 Диктовка. 20.04.2018 12:20 Стая по интереси. 2
60 Тест 27.04.2018 12:20 Стая по интереси. 1
61 „Аз пиша вярно и красиво“ 04.05.2018 12:20 Стая по интереси. 1
62 „Най-добър четец от нашата група“ 11.05.2018 12:20 Стая по интереси. 1
63 Стихове за България-рецитиране. 11.05.2018 13:00 Стая по интереси. 1
64 Състезание пред родителите за усвоените знания и умения 18.05.2018 12:20 Стая по интереси. 2
Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване
1  Бекир Бейхан Бекир 15.01.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
2  Виктор Бялков Банков 03.11.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
3  Ивелин Георгиев Георгиев 22.07.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 2 а 18.10.2017  –.–.– 
4  Имануил Ферди Тахир 17.06.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
5  Мелек Авиша Мехмед 30.12.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 2 а 18.10.2017  –.–.– 
6  Мелек Бирсен Кара 12.01.2009 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
7  Мерт Мустафа Мехмедали 13.10.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
8  Селиме Валентинова Младенова 12.06.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
9  Туче Севгин Расим 17.09.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
10  Шериф Салиф Шериф 31.05.2008 ОУ“Св.Кл.Охридски“ 3 а 18.10.2017  –.–.– 
Реклами
%d блогъра харесват това: