ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » Стратегия 2016-2020

Стратегия 2016-2020

Реклами

СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГР. КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА 

 СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Въведение
 2. Анализ на състоянието на училището и на външната среда

III. Основни цели, задачи и приоритети за развитие на училището

 1. Мисия
 2. Визия
 3. Стратегически цели
 4. Приоритети
 5. Дейности за реализиране на целите и приоритетите
 6. Финансово обезпечаване на дейностите
 7. Идеи и дейности за реализиране на стратегиите и приоритетите в изпълнение на мисията и постигане на визията (план за действие)

VII. Заключение

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата стратегия е разработена на основание новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност.

Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за професионалното образование, Проектите и Програмите за развитието на образованието на национално равнище.

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.), Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014 – 2020 г.), Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.) и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

 1. І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ГР. КЪРДЖАЛИ

В Основно училище “Свети Климент Охридски” се обучават деца от различни социални среди, с различна степен на социализация и личностно развитие.

Силни страни:

– Има дългогодишни традиции и резултати в образователната дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на региона;

– Притежава солиден сграден  фонд, нова дограма на 1 и 2 етаж, модерно обзаведени учебни стаи с климатици, физкултурен салон, училищен преден и заден двор със Зелена калсан стая и биоградинка, фитнес зала, оборудвано помещение  за допълнителни спортни занимания, 2 компютърни зали, столова; библиотечен кът; музикален кабинет.

– Квалифициран педагогически състав;

– Добра реализация на учениците след 7 клас;

– Наличие на съвременна техника и компютърни зали;

– Разширена Internet мрежа;

– Работа по проекти;

– Умение за планиране;

– Разнообразен и богат годишен календар и спортни прояви;

– Изяви на учениците по различни интереси;

– Популяризиране на специфични за региона традиции (празници,  ритуали);

Слаби страни

– Поради демографските промени намалява приемът на ученици;

– Намалява процентът на заинтересованите и активни родители;

– Ограничено финансово осигуряване.

Възможности

(Дейности за преодоляване на рисковете)

– Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите;

– Осъвременяване на материално-техническата база;

– Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с   учащите се;

– Активно включване на педагози и ученици в разработване и реализиране на проекти;

– Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената дейност/самодейност;

– Създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и информационно-комуникативни технологии;

 1. Основни цели и приоритети за развитие

МИСИЯ

ОУ „Св. Кл. Охридски“-гр. Кърджали чрез постоянната си работа създава гаранции за качествено образование на децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Нашето училище е със 59-годишна  история. С любов, търпение и ентусиазъм поколения учители са предали своите знания и умения на поколения ученици. Днес продължаваме традициите и търсим пътища за модернизиране и усъвършенстване.  Учителите са с висока професионална квалификация. Те системно обогатяват своя опит, работейки екипно в методични обединения.

В следващия 3-годишен период ще  работим за това:

 1. ОУ „Св.Климент Охридски“ – гр. Кърджали да запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен: начален етап: 1. – 4. клас и прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.
 2. Постигането на качествен образователен процес да бъде реализирано от висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на  ЗПУО.
 3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването, на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. Ще работим по европейски проекти, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.
 9. Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти:, „Топло мляко“, „Move week“, Биоградинка и др., както и ще се включим в нови такива.
 10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на родината ни.

 

ВИЗИЯ

Основно училище „Св. Кл. Охридски“ да бъде конкурентнтоспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, насърчава и подкрепя всяка отделна личност да получи образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. Ние искаме да постигнем:

 1. Високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 7. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

Автономност

 

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни изисквания.
Отчетност

 

Всички участници в образователната и възпиталната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.
Ефективност

 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
Законосъобразност

 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.
Сътрудничество

 

Успешната образователна и възпитателна политика-като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците – се основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.
Отговорност

 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
Равен достъп Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
Единство в многообразието

 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.
Гъвкавост

 

Образователната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.
Новаторство

 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

– Разширяване на автономността на субектите в училище.

– Хуманизация на процеса на образование.

– Иновативност и творчество.

– Толерантност и позитивна етика.

Основните цели на предучилищното и училищното образование са представени в чл. 5 от Закона. Те са:

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 • Повишава качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа; висок професионализъм на педагогическия екип; ефективна управленска дейност.
 • Отговаря на изискването за придобиване и непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията у учениците по общообразователните предмети;високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
 • Поставя  ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност, в отговорна активна позиция при овладяване на знанията. Формира нов тип поведенчески модели у учениците, в основата на които е залегнало взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;
 • Създава условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред професионалното образование; използва на различни форми за мотивиране на персонала.
 • Завоюва все по-голямо доверие сред обществеността; обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
 • Участва в общински, национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;
 • Утвърждава чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител; продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА

 1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.
 2. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение.
 • Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.
 1. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците.
 2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището ;
 3. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи.
 • Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.
 • Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.
 1. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”.
 2. Участие в национални програми и проекти.
 3. Изграждане на училищна е-политика

 

 1. Дейности за реализиране на целите и приоритетите

 

ПН I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка:

 

ЦЕЛИ:

 

 • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване и успешно участие във външното оценяване.
 • Засилване на възпитателната работа с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
 • Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и прибиране и задържане на учениците подлежащи на задължително обучение.
 • Засилване ролята на родителите при определяне цялостната политика на училището.
 • Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 • По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).

ДЕЙСТВИЯ

 • Качествено обучение по всеки учебен предмет иповишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език, математика, английски език).
 • Утвърждаване на чуждоезиковото обучение.
 • Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 • Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 • Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки,музика, изобразително изкуство, и спорт.
 • Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 • Насърчаване на публичните изяви  на учениците.
 • Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
 • Запазване едносменен режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране на целодневно обучение за учениците до VII клас.
 • Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.
 • Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението.
 • Подготовка на  учениците за продължаване на образованието Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно, съобразно техните интереси и възможности.
 • Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 • Стриктно спазване на изискванията на водещи закони, наредби, правилници, правила.
 • Засилване взаимодействието с родителите, разширяване на възможностите за участието има управлението на училището и усъвършенстване на статута на обществения съвет.
 • Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.
 • Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 • Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни потребности и изграждане на училище, съобразено със специфичните им потребности.
 • Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот.
 • Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

ПН ІІ. Усъвършенстване на системата за квалификация и перманентно обучение

Цели:

 • Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите в училището.
 • Продължавщо изграждане на система за квалификация.
 • Поддържане на изградената система за кариерно развитие на учителите.
 • Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите.
 • Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.
 • Повишаване на изискванията към работата на учителите.

 Действия:

 • Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на учителите, на административния персонал и на ръководството.
 • Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 • Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 • Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата.
 • Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
 • Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи законовите и подзаконови нормативни актове и вътрешните правилници.
 • Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 • Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
 • Обмен на информация и съобщения чрез електронна система.
 • Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални ниво.
 • Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.
 • Обвързване на кариерно развитие със системата за диференцирано заплащане.
 • Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
 • Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
 • Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

ПН ІІІ. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище:

Цели:

 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.
 • Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището.
 • Поддържане  на интернет страница на училището, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

Действия:

 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.
 • Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
 • Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и извънкласни дейност.
 • Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
 • Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.
 • Организиране на културни празници в училището на районно и градско ниво.
 • Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за учители, администрация и ученици.
 • Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
 • Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.
 • Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
 • Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).
 • Насърчаване на иновативни колективи от учители и ученици за създаване на специфично съдържание.
 • Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.
 • Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН и организираните на общинско  и областно ниво.
 • Всеки учител и възпитател организира и провежда минимум по една дейност свързана с изява на ученици пред родители на учебна година.

 

ПН ІV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците.

Цели:

 • Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 • Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.
 • Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 • Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени
 • Развиване ефективността на връзката учител-родител
 • Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
 • Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
 • Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.

 

Действия:

 • Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.
 • Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП/ ФУЧ/ и ЗИП/ ИУЧ/.
 • Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
 • Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, класни и административни стаи и кабинети на училището.
 • Организиране на „зелено училище“.
 • Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.
 • Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
 • Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен и комуникационен достъп в училището.
 • За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
 • Изграждане и поддържане на система за връзка с родителите чрез eлектронната поща по схемата: училищно ръководство – класен ръководител – родител.
 • Редовно актуализиране на училищния сайт.
 • Информиране на родителите чрез информация на училищния сайт и съобщения на електронната поща за възможностите за участие на техните деца в национални, регионални и училищни състезания и конкурси.

 

ПН V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

Цели:

 • Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в училището.
 • Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.
 • Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 • Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

Действия:

 • Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
 • Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на вътрешен контрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството;
 • Изготвяне на вътреучилищни нормативни актове, съобразени с целта на това приоритетно направление за постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 • Засилен контрол по изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за превенция на насилието и агресията сред учениците.
 • Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно-образователна програма.
 • Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 • Поддържане на охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
 • Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 • Възпитаване на умения и поведение при кризисни и екстремни ситуации.
 • Провеждане на практическо обучение (периодично, два пъти годишно) – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
 • Изготвяне и изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.
 • Осигуряване на адекватно здравно обслужване в училището.
 • Осигуряване на условия за ученическо хранене.
 • Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 • Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за здравно образование.
 • Посещение на РЗИ във връзка със здравното образование на учениците.
 • Обявяване дни на плодовете и зеленчуците веднъж седмично в начален етап.
 • Превенция на зависимости (тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества) сред учениците.
 • Изготвяне и изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
 • Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене.

 

ПН VI. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

ЦEЛИ

 • Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 • Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съотвестствие със Закона за предучилищно и училищно образование.
 • Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 • Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 • Изграждане на работеща система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.

 

ДЕЙСТВИЯ

 • Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 • Повишаване на уменията за работа с родители.
 • Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
 • Създаване на информационна бланка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.
 • Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.
 • Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 • Планиране на съвместни дейности с родителите.
 • Търсене мнението на родителите по различни въпроси и отчитането му при вземане на решения.
 • Своевременно представяне на информация за:
 • успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • спазването на училищната дисциплина;
 • уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
 • интегрирането на учениците в училищната среда;
 • посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • отсъствията на ученика от учебни часове,
 • започване на процедура по налагане на санкция;
 • възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
 • напредъка и/или проблеми на децата им.
 • Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за:
 • срещи с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • участие в различни форми на комуникация (общи родителски срещи, индивидуални срещи);
 • изразяване на мнение и представяне на предложения за развитие на училището;
 • присъствие и участие във форми за решаване на въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • провеждане на консултации със специалисти по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците;
 • осигуряване посещаемостта на ученика в училище;
 • запознаване срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;
 • явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на санкции на ученик.
 • Търсене на сътрудничество и поддържане на активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:
 • РУО и МОН;
 • Областната управа;
 • Общинската управа;
 • Общинските съветници;
 • Районното полицейско управление и Детска педагогическа стая към него;
 • Местната общественост;
 • Неправителствени организации, дарители и спонсори;
 • Културни и образователни институции

 

ПН VII. Осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.

ЦЕЛИ

 • Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
 • Представяне на добри педагогически практики за работа с децата.
 • Развиване форми на ученическо самоуправление.
 • Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 • Развиване работата на клубове по интереси и по национални програми.
 • Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

ДЕЙСТВИЯ

 • Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства.
 • Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

– участия в състезания, олимпиади, конкурси, изложби;

– екскурзии с учебно-възпитателна цел;

– участия различни спортни форуми;

– отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

 • Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Поддържане на ефективно работещи клубове по интереси.
 • Оптимизиране работата на ученическия училищен съвет.
 • Активно съдействие, стимулиране и подпомагане на творческите инициативи на учениците от страна на училищния колеткив.
 • Представяне и популяризиране на резултатите от участията на учениците в състезания, олимпиади, конкурси, изложби.
 • Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с учениците пред родителите.
 • Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
 • Осъществяване на активно взаимодействие с Общински Детски комплекс, като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.
 • Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.
 • Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания и олимпиади.
 • Утвърждаване традицията за поздравителни адреси до родители на изявени ученици.
 • Своевременно отразяване на участия и постижения в извънкласни и извънучилищни дейности чрез връчване на сертификати за участие, грамоти и др. форми .
 • Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на регионални и общински състезания по различни направления.
 • Връчване на ежегодна награда „Ученик на годината“ на патронния празник на училището.

 

ПН VIII. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

 

ЦЕЛИ

 • Създаване  на условия за активна образователно-възпитателна дейност с учениците.
 • Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 • Поддържане естетическия вид на околната среда.
 • Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материално-техническа база.

 

ДЕЙСТВИЯ

Подобрения във външната среда:

 • Подобряване състоянието на външната среда – училищния двор и прилежащите площи.
 • Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
 • Поддръжка на оградата.
 • Поддръжка на местата за почивка.

 

Подобрения във вътрешната среда:

 • Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета, суха и топла връзки.
 • Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 • Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие.
 • Изпреварващо предоставяне на учителите на модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 • Поддържане на пожароизвестителната система.
 • Поддържане на системите за видеонаблюдение.
 • Създаване, поддържане и обогатяване на „Зелени зони“ в кабинетите, класните стаи и в училищното.
 • Поддържане състоянието на сервизните помещение и своевременното отремонтиране при нужда.

 

Поддържане на модерна ИКТ среда:

 • Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
 • Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.
 • Поддържане висока скорост на интернет свързаност.
 • Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 • Активно участие в електронната свързаност на българските училища.
 • Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 • Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
 • Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 • Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори, интерактивни дъски) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
 • Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението – мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.
 • Активно използване   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии и чужди езици).
 • Създаване на условия за постоянна връзка между учителите и учениците с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани резултати.
 • Поддържане на създадената система за връзка с родители и ученици през интернет.

 

ПН IX. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”

 

ЦЕЛИ

 • Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 • Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.
 • Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността.

 

ДЕЙСТВИЯ

Развитие на ефективни партньорства за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.

Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в училището.

Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН.

Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.

Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение (CLIL) като общ приоритет на ЕС в извънкласни и в извънучилищни форми.

Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.

Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

Развитие на електронните умения на учители и администрация.

 

 

ПН Х. Участие в национални програми и проекти:

 

ЦЕЛИ

 1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
 2. Развитие на конкурентноспособността на училището.

 

ДЕЙСТВИЯ

Участие в националите програми:

 1. „Квалификация” с двата модула „Квалификация на учители” и „Квалификация на директори”, чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.

Програмата включва разработка, апробация и внедряване на инфраструктура на е-среда за съчетано учене за нуждите на училищните директори; изграждане на капацитет сред педагогическите съветници в системата на образованието за създаване на сигурна и безопасна  среда  в  училище  чрез  прилагане  на общоучилищни  мерки и подходи за изграждане на позитивна дисциплина и за превенцията на насилието.

 1. „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище”, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 2. „Енергоефективно саниране на училищни сгради”, като нашата цел намаляването на енергийните разходи на училището и облекчаването на бюджета ни за режийни разноски; подобряване на микроклимата в училище и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес; подобряване на санитарно-хигиенните условия и намаляване на загубите на енергия и водни ресурси.
 3. „Модернизация на материалната база в училище”, която цели възстановяване и модернизиране, създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.
 4. „Училището – територия на учениците”, която цели да задържи учениците по-дълго време в училище, чрез предоставяне на възможност за работа по различни интерактивни инициативи, събития, проекти.
 5. „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
 6. „Съфинансиране от министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата”. Целта е да се приложи адекватен на реформата в системата подход, който да позволи приемственост и установяване на трайна тенденция към достигане на съвременните европейски и световни стандарти по отношение състоянието на сградния фонд, обзавеждане и оборудване, сигурност и ефективност при експлоатацията на материалната база.
 7. „Диференцирано заплащане”, чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 8. „Твоят час” – като се осигурява допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по  общообразователна подготовка, с която осигуряваме възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал. Програмата мотивира учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.
 9. „Закрила на деца с изявени дарби”.
 10. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене иикономически положение чрез следните  оперативни направления  :

– „Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I – VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република България”;

– „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I – IV клас и в подготвителните групи и класове”.

 1. „Модернизация на материалната база в училище” – модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”.
 2. „Училище без насилие” – модел на МОН и УНИЦЕФ за обща училищна политика срещу насилието и тормоза.
 3. „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час” – Заместване на отсъстващи учители в училището.
 4. Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.
 5. Осигуряване на закуска, плод, мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I – IV клас.
 6. Реализиране на системата за национално стандартизирано външно оценяване в ІV и VІІ клас.

 

Вътрешно-училищни проекти:

 1. Проект „Училище за утрешния ден“ чрез:

– Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

– Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри и широкоекранни монитори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.

– Постоянно поддържане и подмяна на компютрите в кабинетите и класните стаи.

– Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището. Целта е да се премине постепенно към най-нов операционен и офис софтуер.

– Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии природни науки и чужди езици).

– обучение на колегията за използване на Google диск и Google docs.

 1. Проект „Поддържане  на училищния сайт”.
 2. Проект „Връзки с родителите“ чрез:

– електронна поща на всяка паралелка или фейсбук страница.

-класния ръководител се обажда на родителя при всяко отсъствие на ученика за уточняване на причините.

 1. Проект ”Ускорено навлизане на информационните технологии в образователния процес реализиран в училището”, насочен към учениците и учителите в училището.

 

 1. Участие в национални програми и проекти:

ЦЕЛИ:

 1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
 2. Развитие на конкурентно-способността на училището.

 ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие в национаните програми и проекти:
 • „Развитие на педагогическите кадри” . Програмата осигурява допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на педагогическите кадри с цел подобряване качеството на българското образование и обучение, постигане на по- висок обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.
 • „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище“, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 • „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VIIклас) чрез национални стандартизирани изпити.
 • „Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I – VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република      България“;
 • „Осигуряване на закуска, плод, мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I – IV клас и в подготвителните групи и класове”.
 • Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците.

 

ПН ХI. Училищна е-политика

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Интернет промени съществено навиците и начините за получаване на информация и знания при децата. Днешните ученици учат не само в училище и в семейството, а все повече – от Интернет.

Интернет все повече се налага като водещо поле за представяне и връзка на училището като институция. Всяко действие във виртуалното пространство има своите последици и реакции. Голяма част от Интернет базираните възможности са дъстъпни на не особено висока цена. Необходимо е да се възползваме разумно от предоставените възможности.

 

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ  в които е насочена е-политиката на училището са:

 1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интранет и интернет свързаност);
 2. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес;
 3. Развитие на информационно-методическа среда на училището като елемент от виртуалната му среда.

Работата в тази област ще способства за професионалното развитие на учителите, включително и по отношение на още по-пълното използване на ИКТ в обучението;

 1. Развитие на условия за самореализация и повишаване на информационно-технологичната (цифровата) компетентност на обучаваните.

Целта е да се изгражда гражданин на новото информационно общество, като се подготви за успешна социализация в информационната среда.

 1. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти;
 2. Развитие на комплексно информационно пространство (виртуална среда) на училището, чрез възможностите на автоматизираните информационни системи за управление, WEB и WEB 2.0 инструменти.

Основните области на интервенция ще се реализират чрез следните СТРАТЕГИИ:

 1. Стратегия за информационните технологии – фокусирана върху развитето на ИТ инфраструктура (компютри, свързаност, софтуер, периферия);
 2. Стратегия за информационните системи – тя се отнася до свързването на изграждането на информационни системи с нуждите на училището от модерни форми за получаване и използване на информацията;
 3. Стратегия за информационен мениджмънт (управление) – насочена към определяне на начина, по който училището управлява своите основни дейности в областта на информационните технологии и информационните системи.

 

ДЕЙСТВИЯ

 

 1. Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и възпитанието.
 2. Връзка с Интернет – навсякъде в и около училището.
 3. Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището.
 4. Развитие на видео маркетинг (публикуване на видео материали от реализираното в училището в интернет пространството).
 5. За всяка провеждана в училището дейност да се създава снимков материал и обяснителен текст от организаторите, с цел предоставяне за публикуване в сайта на училището.
 6. Използване на електронен подпис.
 7. Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане в училищния сайт.
 8. Използване на електронни книги.
 9. Поддържане на училищния интернет сайт. В световната мрежа сайта е лицето на училището. Училищния сайт е служител на 24 часово работно време.
 10. Организиране използване на софтуерни продукти, по отношение създаване на седмичното разписание на учебните занятия и графици на педагогическия персонал
 11. Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола. Стандартизиране процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в учебното.
 12. Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на „видимостта” на училището чрез:

– изпращане на електронна поща;

– осъществане на обратна връзка;

– изразявана на мнение;

– написване на коментар;

– попълване на онлайн анкети свързани с качеството на училищното образование, т.е. поддържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на актуална информация за техните желания.

 1. Повишаване имиджа на училището чрез различни е-инструменти като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове.
 2. Създаване на нови възможности при мениджмънта на училищната култура:

– по-голяма откритост и по-широко сътрудничеството, между педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web инструменти);

– въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности;

– засилване на обратната връзка чрез използване на Web инструменти;

– разширяване на социалното присъствие на училището, чрез разгръщане на неговата виртуална среда;

– интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището.

 1. Реализиране на управленски действия насочени към:

– обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на родителите;

-провеждане на виртуални консултации с родители чрез чат, skype, e-mail (разговори и консултиране на родители в онлайн и офлайн режим с представители на ръководството на училището, класни ръководители и учители); използване на възможностите на съвременните социални мрежи в интернет (Facebook например) – създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родителите с определени интереси и проблеми и др.;

– създаване на интернет страница или блог на паралелката и класния ръководител;

 1. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-администриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на бюрократичната тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-управление в рамките на училището”

Основни елементи:

– електронни документи;

– е-информация за учениците

– информации за успех, поведение и дейности в електронен формат;

 1. Поддържане на училищните сървъри.
 2. Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.) като училище:

– свързано с оптична мрежа към опорната образователна мрежа;

– обхванато от електронна платформа за е-обучение;

– с внедрена цялостна информационно-управленска система;

– използващо образователно съдържание в училище, обезпечено с електронни помагала;

– използващо видео лекции и образователни филми, качени в образователни портали на МОН;

– използващо широко обхватно мултимедийни образователни материали;

– използващо лицензиран софтуер — опе­рационни системи, офис пакети, среди за програмиране, антивирусен и графичен соф­туер, специализиран софтуер и др.;

– максимално използващо обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;

– провеждащо мерки за борба с интернет пристрастеността в подрастващите;

– редовно провеждащо обучение и допълваща квалификация по ИКТ умения;

-създаващо и споделящо добри педагоги­чески практики с ИКТ средства (внедряване на ИКТ в класната стая като част от процеса);

– осигуряващо комуникации между педагогическата колегия, с възмож­ност активно да обсъждат, използват, усъвършенстват разработваните методики, технологии, средс­тва за обучение, да споделят педагогически опит.

– имащо намерение за широко прилагане на т.нар. зелени информационни техноло­гии. Примери в това отношение са:

а) автоматизирано съставяне на документи – чрез композиране от техни елементи, обработвани от различни системи;

б) осигуряване на възможности за независима (паралелна) работа на потребителите с поддържаните обекти;

в) отказване от ненужно разпечатване на документи, като достъпът към всеки от тях се предоставя на оторизирани потребители чрез средс­тва на самите системи;

г) потвърждаване/подписване на документи с електронни средства и др.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ефективното използване на ИКТ предполага, че:

– съществено се съкращават времевите и други разходи на участниците в образователния процес за решаване на едни или други задачи;

– повишава се нагледността, емоционалната наситеност на образователната дейност, моти­вацията на обучаващите се;

– решават се образователни задачи, които е невъзможно или нецелесъобразно да се решат без използване на ИКТ.

 

 1. Финансово обезпечаване на дейностите
 2. Средства от бюджета на училището
 3. Дарения от спонсори
 4. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения

 

Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище.

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През периода по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.

Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във формулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.

Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.

С въвеждане на целодневно обучение за учениците от І до VІІ клас ще можем да разчитаме на дофинансиране за увеличения брой учители, съобразно броят им за съответната учебна година.

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:

– учебници и учебни помагала;

– здравен кабинет;

– капиталови разходи;

– спорт;

– добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;

– добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;

– средствата по национални програми за развитие на образованието;

– всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация“) са включени в единните разходни стандарти.

Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.

Разчитаме и на приход на училището от собственост.

Приходите на училището  от собственост ще постъпват директно по банковата ни сметка и ще се разходват за подобряване на материалната база.

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.

Нашите усилия ще бъдат насочени към:

Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.

Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището.

Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището.

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците

 

 1. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ОУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. КЪРДЖАЛИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност финансиране срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2. Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети за предучилищни групи, начален и прогимназиален курс. Делегиран бюджет и външно финансиране до 15.09. на всяка година
3. Обновяване на компютърния  кабинет, където ще се осъществи ранно езиково обучение в сътрудничество с Езиков център Неа Германика. Делегиран бюджет/ дарение 2016–2017 г.
4. Достъп до интернет във всяка класна стая и кабинет. Делегиран бюджет постоянен
5. Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование. Делегиран бюджет 2018-2019 г.
6. Изграждане на клуб „Заедно можем“, където ученици, учители, родители и хора от квартала да споделят общи интереси и проблеми, което ще създаде условия за обогатяване на творческите изяви на учениците. Финансиране по проект 2016–2017 г.
7. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, синдикати, община, РУО постоянен
8. Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община постоянен
9. Продължаване на работата по програми „Без свободен час“, „Училищно мляко“ и други. Министерство на образованието постоянен
10. Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „Обединение“, Регионална Библиотека, ОДК, НТС и представители на НПО и общността. Финансиране от програми и проекти постоянен
11. Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни, осмомартенски, Великденски базари. Дарения всяка учебна година
12. Участие във всички олимпиади и състезания по различни предмети. самофинансиране всяка учебна година
13. Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания, участие в международен проект „Move Week“. Делегиран бюджет, 129 ПМС постоянен
14. Участие в проекти с международно участие, E-twinning, Еразъм+ и други. Дарения, неправителствени организации всяка учебна година
 

15.

Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България Делегиран бюджет 2016- 2020 г

 

 1. Заключение
 • Срок за изпълнение на тази стратегия са  учебните 2016-2020 години.
 • Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и подлежи на промяна в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за средното образование.
 • Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РУО .

Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол  № 8 от 13.09.2017 година.

Реклами
%d блогъра харесват това: