ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Реклами

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

„Училищен плод“и  „Училищно мляко“

620_355efcc69a12acde74b56c48b81edf0b

I. Описание на обявата
Във връзка с избор на доставчик по схеми „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години.
Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “ е 50 бр.и по схема„Училищен плод “ е 46 бр.
Дата на публикуване: 21.05.2019
Срок за получаване на предложения: до 29.05.2019, 17:00 ч.
Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемите така и общо предложение по двете схеми при спазване изискванията на възложителя и наредбата.
Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява (29.05.2019, 17:00 ч.), не се разглеждат.
Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“, намираща се на адрес:гр. Кърджали, ул. „Здравец“ 3
При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .
Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в .гр. Кърджали броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 101 броя.
Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

II. Изисквания към участниците

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод “ , изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи списък с доставките изпълнени по схемата за която кандидатства за последните три години.
2. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.
Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави договор за наем или документ за собственост копие на разрешително и регистрационният номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните.

3. Всеки един участник трябва да притежава минимум 4 (четири) собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.
Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от талон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

4. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение „,за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;

5. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“;

6. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“.

7. Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по БДС стандарт както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема „Училищно мляко“.

8. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация – 60 минути (шестдесет минути).

III. Съдържание на предложението

Предложението се подава на хартиен носител в свободен текст на български език.

 

logodownload.jpg

Проект Био-градинка, Кърджали! Гражданска инициатива за изграждане на квартална градинка, където желаещи да могат да отглеждат екологично чисти плодове и зеленчуци, реализирана с финансов ресурс от конкурса „Направи си сам” и организирана от екологично сдружение „За Земята”. 2015-2016 година.raboten_960x200_4_1Национална програма „С грижа за всеки ученик“. „Модул 2″ – осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“ по български език и математика. mon1Проект „Не“ на насилието в училище“, изпълнен от Сдружение “Младежки инициативи за развитие и диалог”. Основната цел на проекта бе превенция на насилието между децата в училище и формиране на безопасна училищна среда.news_main_2788_93.pngУчастие в европейската инициатива„Време за раздвижване“. Time to move сe oрганизира от Евродеск с подкрепата на програмa Еразъм. Тя информира младите хора за международни възможности за мобилност, да учат или възможностите за доброволческа дейност.Eurodesk-photo-contest-time-to-move_630x280Участие в европейската инициатива MOVEWeek – ежегодна общоевропейско събитие, което има за цел да покаже ползите от воденето на активен начин на живот.MOVE_WeekУчастие заедно с 500 милиона деца в „Най-големия урок в света“ по инициатива на УНИЦЕФ. Инициативата цели да приобщи децата и младежите към глобалните усилия за изграждане на по-устойчиво бъдеще за всеки жител на планетата.0d4f8d4739c3c80cf0e088713aaf7df7Проект: From Garden to Table –„От градината до масата“ 2015-2016, E-twinning европейско партньорство с Турция, Полша, Франция.FGTT-Waters-Logo-Final-2Национална програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2012-2015 г.

couiduem

Национална програма„на училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”

uchilishte-otsastvia

В началото на месец април ОУ“ Св. Кл. Охридски“ в лицето на г-жа Петя Белева и г-жа Силвия Барутчиева спечелиха проект „Обичам природата – и аз участвам“. Благодарение на проекта, с доброволния труд и участие, както на възрастните, така и на децата, училището ще придобие още по-привлекателен вид, ще стане още по-зелено и ще доведе до ново отношение към природата, към грижата за опазването й и желание да подредим света около себе си. Предстои изграждане на нови цветни лехи, скален кът, алея на здравето със спортни уреди и класна стая на открито.nacionalni_bg

ОУ‘ Св. Кл. Охридски“ започва новата учебна 2016-2017 година 2 нови проекта.
E-twinning проект „GROWING GREEN„в партньорство с Испания, Италия, Турция, Румъния, Чехия, Франция . Основната цел на партньорските училища, участващи в този проект е да се разшири обучението извън класната стая чрез свързване на нашите екологични училищни градин, да направи ученето по-смислено и достъпно за всички, независимо от техния произход, талант, или езикови познания.

images

ОУ „Св. Кл. Охридски“ през  учебна 2016-2017 година с трети спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, ”Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от прогимназиален етап”. Специално ще бъде обзаведената стая за занимания по интереси , която ще създаде условия за обогатяване на творческите изяви на учениците.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) ″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.  http://tvoiatchas.mon.bg/

tvojat-chas-01-1

На 8 декември се състоя пресконференция за стартиране на проекта на Регионална библиотека „Екология в действие – обичаме и пазим природата“. ОУ „Св. Кл. Охридски“ е партньор по проекта, заедно с СУ“ Отец Паисий“ и СУ“Вл. Д. Майстора“, както и читалище Обединение.

dsc_0007

ПРОЕКТ HEALTHEDU(„INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION“ / „Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196.Подготвителна група и начален курс при ОУ „Св. Кл. Охридски“ се включиха в Национално състезание „Здравословни рецепти“ .

15289168_728592110631456_1882823304399405704_o

 

Академията за родители в ОУ”Св. Кл. Охридски „Проектът е разработен по Национална програма „Заедно за всяко дете“

На 18 май 2019 г. родители и учители от ОУ”Св. Кл. Охридски ’’ участваха в заключителната среща на Академията за родители.

Проектът е разработен от Петя Белева и Ваня Панайотова по Национална програма „Заедно за всяко дете“ , модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.  Всички срещи бяха насочени към изграждането на добри практики за взаимодействие с родителите. Проведоха се 3  обучения, кръгли маси и съвместни интересни дейности на учители и родители. Обучител бе Росица Средкова, представител на Национална мрежа за децата, приятел на училището, председател на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”.

„Изпълнихме целта на проекта – да отворим пространство за обсъждане на темата в какво училище мечтаем да учат и да растат, като щастливи хора, децата ни. Особено важно е родители и учителите да сме партньори и да водим конструктивен разговор за растат децата спокойни и жизнерадостни “, каза Маргарита Тодорова-директор на училището.

61021553_2012992952328215_7744608006498680832_n

Реклами
%d блогъра харесват това: