ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » Програма за целодневна организация

Програма за целодневна организация

Реклами

Основно  училище „Свети Климент Охридски“ град Кърджали 

Годишна училищна програма

за целодневна организация на учебния процес

 

 1. Общи положения:
  • Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание Наредба № 10 от 01.09.2016г., в сила от 16.09.2016г., раздел ІІІ, чл. 17, 19, 20, 23-ал.2, чл.24, 25, 26.

 

 • Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

Учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по организиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси след обяд.

В състава на ЦДО има ученици с различна степен на усвояване на знания, както и пътуващи ученици от други населени места.

 

 • Предназначение на програмата:

Училищната програма за ЦДО на учебния ден конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в ОУ „Свети Климент Охридски” гр.Кърджали ;дейностите от ЦДО І – VІІ клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

 

 1. Цели на програмата:

2.1.Основна цел: Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците  за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

 

2.2.Специфични цели:

◄ Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез развитие на уменията на учениците за самоподготовка и чрез откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците, необходими в съвременното обществото при зачитане на техните интерес, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.

◄ Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на съвременния български книжовен език.

◄ Поставяне основите и развитие на функционалната грамотност на учениците от V – VІІ клас, измерима с индивидуалните умения на учениците да откриват, подбират, извличат, анализират и синтезират информация от различни информационни източници и да я използват за създаване на текст в зависимост от конкретните цели и условия.

◄ Повишаване мотивацията за активно участие в образователно- възпитателния процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) в условията на целодневната организация на учебния ден чрез:

 • създаване на стимулираща личностното развитие на ученика учебна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;
 • създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.
 • Зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работата, темперамент, потребности и интереси.
  • .Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦДО на работния ден:

 

◄ Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ЦДО;

◄ Приемане на ПС и утвърждаване от директора на ЦДО на работния ден от І до VІІ клас;

◄ Щатно обезпечаване на ЦДО;

◄ Разработване на индивидуалните програми и планове на възпитателите по групи  и утвърждаване от директора;

◄ Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове на ЦДО;

◄ Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от УВР на учениците от ПИГ;

◄ Осигуряване на настойничество на новоназначените учители от ЦДО и учителите от ЦДО с малък професионален опит;

◄ Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на учителите  от ЦДО на институционално ниво и външни обучения;

 

 • Очаквани резултати:

◄ Да се формират навици за самостоятелно учене;

◄ Да се повиши функционалната грамотност на учениците;

◄ Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците;

◄ Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към ЦДО на работния ден.

 

 1. Организация и ред на провеждане на ЦДО на работния ден в ОУ ”Свети Климент Охридски”, гр.Кърджали
  • Режим и брой часове:

Дейностите по организиран отдих и спорт, по самоподготовка и заниманията по интереси в групите І – VІІ клас се организира в блок-часове както следва:

 

 

Блок „А” – обяд, отдих, спорт – 2 часа;

Блок „Б” – самоподготовка:  – 2 часа;

Блок „В” – занимания по интереси  – 2 часа

 

Продължителност на занятията в ЦДО:

 

І – ІІ клас – 35 минути

ІІІ – ІV клас – 40 минути

V – VІІІ клас – 40 минути

 

 • Общи педагогически изисквания при провеждане на организирания отдих и спорт:

 

Заниманията на учениците в часовете за организиран отдих и спорт се провеждат непосредствено след последния час по седмичното разписание на часовете в училищния стол за хранене, двора на училището, физкултурния салон, училищната игротека  и помещенията за занятията на ЦДО – под ръководството на учителя от ЦДО на групата.

 Ключови акценти:

 • възпитателно взаимодействие;
 • поведенчески потенциал;
 • разтоварване на умственото напрежение;
 • превенция при проява на агресия и намаляване на негативни прояви.
  • Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете за самоподготовка.

Часовете за самоподготовка се провеждат непосредствено след занятията по организиран отдих и спорт с времетраене:

І и ІІ клас – 2 часа х 35 минути с 10 минути отдих

ІІІ и ІV клас – 2 часа х 40 минути с 10 минути отдих

V и VІІ клас – 2 часа х 40 минути с две междучасия по 10 минути.

 

Те се провеждат в класните стаи по степен на трудност на учебните предмети за следващия учебен ден. Самоподготовката се ръководи от учителя от ЦДО и се провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията на учениците за самостоятелно учене с оглед на изграждане индивидуален стил за възприемане, анализиране, подбор, синтезиране и използване на информацията за изпълнение на конкретни цели и в конкретни ситуации; да стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване и работа в екип.

В зависимост от потребностите на учениците и по предложение на учителите от ЦДО и класните ръководители в І–ІV клас, респективно преподавателите в V – VІІ клас директорът утвърждава график за провеждане на консултации от преподавателите по време на самоподготовката. Консултациите се водят в стаята за самоподготовка или в свободна съседна стая.

 

 Ключови акценти:

 • задачите за самоподготовката – съобразени с индивидуалните потребности на ученика;
 • самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя в ЦДО и стимулираща развитието му;
 • добра комуникация и партньорство на учителя от ЦДО с преподавателите.

 

Дидактически изисквания:

 • степенуване по трудност на учебните предмети /от „трудното” към „лесното”/;
 • учене в едно и също време при спазване на моментите за отдих;
 • фронтови метод на работа при: преглед на преподавания учебен материал, правилата, ключовите думи/ понятия;
 • индивидуална работа на учениците, подпомагани от учителя от ЦДО с оглед самостоятелно усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • старателно и коректно написване на домашните работи /изпълнение на ученически проекти/;
 • прилагане на иновативни методи, индивидуален подход, групова работа в малки групи, упражнения, свързани с логическото мислене, с развитие на паметта и въображението, с повишаване на граматическата грамотност на учениците:
  • ролеви игри – демонстриране на определен тип отношения, нрави, език, бит и т.н.;
  • симулационни игри – учене чрез съпреживяване /емпатия/; упражняване на практически умения въз основата на теоретичните познания;
  • метод на асоциациите – възможност за изграждане на система на „придвижване” по учебния материал въз основа на изучените термини;
  • кубиране – разясняване на една тема от различни гледни точки /VІ клас/;
  • инсърт – система за ефективно четене с разбиране чрез отбелязване;
  • рефлексия/ самооценяване;
  • мозъчна атака – решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения /V – VІ клас/;
  • Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси:

Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по ЗП, ИУЧ и ФУЧ. Ученици, включени в извънучилищни дейности /спортни клубове, езикови школи, музикални школи и т.н./, могат да бъдат освобождавани от часовете за дейности по интереси в ЦДО в дните на провеждането им, за което се изисква декларация от родител.

 

Заниманията по интереси се организират в следните направления:

 1. Наука
 2. Изкуства
 3. Образователни и занимателни игри
 4. Музика и танци

 

 Ключови акценти:

 • с насоченост към развитие на ключови компетенции по Европейската референтна рамка и изпълнение на училищния план по Националната програма за повишаване на грамотността на учениците;
 • подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности;
 • различни са от училищните клубни и кръжочни дейности;
 • създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност.

 

 1. Очаквани резултати
 • Усъвършенстване на ЦДО на учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.
 • Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес
 • Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците.
 • Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им.
 • Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и стимулиране на творческото развитие на учениците.

 

 

Програмата е приета на педагогически съвет!

 

Реклами
%d блогъра харесват това: