ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ПРОГРАМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Реклами

І. ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ:
1. Познаване на нормите на съвременния български книжовен език и прилагането им в речевата практика.
2.Усвояване на българския книжовен език с цел развиване на комуникативните умения на децата и учениците.
3.Усъвършенстване на комуникативните умения на учениците.
4. Стимулиране и развиване на заложбите на учениците с езикови
интереси.
ІІ. ЗАДАЧИ:
1.Запознаване и прилагане на нормите на съвременния български
книжовен език.
2.Прилагане на техники в урочната работа с цел по-добри условия за
индивидуалното развитие на учениците.
3.Повишаване нивото на езиковата култура чрез уеднаквяване на
педагогическите изисквания по отношение на:
 водене и съхранение на ученическа документация /тетрадки за
работа в клас, за упражнения и домашна работа/;
 четене с разбиране на текст;
 изработване и защита на презентации, постери, реферати;
 прилагане на системата за вътрешно оценяване /използване на
тестовете за стандартизирано вътрешно оценяване, оценъчни
карти за писмени текстове/;
4.Осъществяване на издателска и друга извънкласна дейност по
програмата.
ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА КАТЕДРА ПО БЕЛ (на училищно и извънучилищно ниво):
1. Участие в квалификационни форми, организирани от РУО .
Срок: постоянен
Отг.: Арабова, начални учители
2. Повишаване квалификацията и професионалната компетентност на учителите по БЕЛ и учителите от начален етап
Срок: постоянен
Отг.: Преподавател по БЕЛ и нач. учители
3. Участие в конкурса „Училището – желана територия на ученика”.
Срок: по програма
Отг.: Учители в ЦДО
IV. УРОЧНИ ДЕЙНОСТИ:
1. В плановете на класните ръководители да намерят място някои от темите:
1.1. “Езикът, на който общуваме”
1.2. “Общуването в Интернет – предимство и рискове ”
1.3. ”Родна реч омайна, сладка“
1.4. “Говорим и пишем ли правилно?”
Срок: през годината
Отг. кл. ръководители
2. Изясняване ролята на справочната литература /речници, енциклопедии, каталози/ и формиране на умения у учениците да се борави с нея.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
3. Диагностициране на най-често допусканите правописни и
правоговорни грешки от всеки ученик и системна работа за
отстраняването им.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
4. Работна среща на началните учители и катедрата по БЕЛ във връзка с приемствеността между степените.
Срок: м. октомври
Отг.: нач. учители и учител по БЕЛ
5. Семинар-практикум за обсъждане степента на овладяване на учебно съдържание в ІІ – VІІ клас.
Срок: м. октомври ; февруари, юни
Отг.: преподавател по БЕЛ и началните учители
6. Постоянна и конкретна работа с учебниците – дейности по разнообразните рубрики в тях за получаване на допълнителна информация.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
7. Изготвяне на табла и кътове за лично творчество.
Срок: периодично
Отг.: начални учители и учителите по БЕЛ
8. Изготвяне на табла по актуални езикови въпроси в
Отг.: учителите
10. Запознаване и прилагане на Наредбата за усвояването на книжовния български език.
Срок: през годината
Отг.: всички учители
10.1. Корекция на устните изказвания на учениците.
Срок: постоянен
Отг.: всички учители
10.2. Единни критерии към езиковата издържаност на писмените ученически текстове.
Срок: постоянен
Отг.: всички учители
11. Изготвяне на табло с текстове на най-добрите ученици по краснопис и правопис.
Срок: м.V..
Отг.: учители в ЦДО в начален етап
12. Участие в организирания ден на ученическо самоуправление.
Срок: м.V.
Отг.: Калинова
13. Запознаване с получената нова справочна и художествена литература в училищната библиотека.
Срок: постоянен
Отг.: Арабова, начални учители
14. Целенасочена работа със седмокласниците – запознаване с учебната изпитна програма и подпомагане подготовката им за успешното представяне при външното оценяване на знанията по БЕЛ.
Срок: постоянен
Отг: преподавател по БЕЛ
15. Подготовка на учениците за успешно представяне при външното оценяване на знанията по БЕЛ.
Срок: постоянен
Отг. Преподавателите
V. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ИЗВЪНУРОЧНИ ДЕЙНОСТИ:
1. Тържествено откриване на новата учебна година
Срок: 17.09.2018г.
Отг.:Назърова
2. Тържествено отбелязване на 22.09., 01.11., 19.02., 03.03., 02.06. и
15.06.
Срок: съгласно заповедта на министъра
Отг.: учители
3. Изготвяне на сценарий по случай Деня на славянската писменост и култура
Срок: 24.05.
Отг.: Арабова
4. Издаване на училищен вестник “Междучасие”
Срок: периодично
Отг.: преподавател по БЕЛ, Калинова, ученически съвет
5. Участие в читалищните дейности .
Срок: постоянен
Отг.: преподавател по БЕЛ
6. Участие в литературни конкурси на училищно, областно и национално равнище.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по БЕЛ
7. Участие в училищния и областния кръг на олимпиадата по БЕЛ и
национални състезания по БЕЛ – 7 клас.
Срок: по график
Отг. Преподавателите по БЕЛ
8. Изготвяне и редовно поддържане на таблата във фоайе на училището .
Срок: през годината
Отг.: учители в ЦДО
9. Организирани посещения на театрални постановки.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по БЕЛ и класните ръководители
10. Тържествено отбелязване на патронния празник на училището
Срок: 25.11.2018г.
Отг.: директорът и учителите
11. Участие на преподавателите по роден език в различни
квалификационни форми на училищно, областно и национално ниво.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
12. Популяризиране на изявите на учениците чрез вестника на училището.
Срок: постоянен

Реклами
%d блогъра харесват това: