ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » УЧЕНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН

УЧЕНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН

Реклами

pravilnik

Задължения на учениците

Ученикът е длъжен

 1. Да идва на училище 15 мин. преди започване на учебните занятия в приличен външен вид.
 2. След биенето на звънеца да бъде в класната стая и да очаква учителя, подготвен за работа.
 3. Да поддържа чистота на работното си място.
 4. Да носи всеки учебен ден ученическата си книжка и да я представя при поискване.
 5. Ако ученикът не се е подготвил за час по уважителни причини, да предупреждава учителя преди започване на занятия.
 6. Да изпълнява задълженията си като дежурен ученик и съдейства на дежурния учител за реда и дисциплината в класната стая и коридора пред нея.

а/ дежурният – съобщава на преподавателя за отсъстващи ученици, следи за поведението на учениците в кабинета и в коридора пред него; съобщава за нарушенията на съответния преподавател. За нарушение се счита: бягане по коридорите и в кабинетите; рушене на училищната собственост; замърсяване на коридорите и кабинетите; грубо отношение към съучениците.

б/дежурният – почиства дъската, осигурява тебешир, помага на преподавателя за организацията на работата /подготовка на нагледни средства за часа/; грижи се за хигиената в кабинета; при напускане на кабинета следи за състоянието му и за забравени вещи.

 1. При възникване на проблемни ситуации да се обръща най-напред към класния си ръководител, а след това, ако е необходимо, и към директора.
 2. При отсъствие на учител главният дежурен информира учениците.
 3. За часовете по физическо възпитание, трудово обучение и изобразително изкуство да се явява с необходимото облекло и материали за работа, а при освобождаване да се спазва процедурата.
 4. Да бъде внимателен и вежлив към съучениците си, учителите и помощния персонал.
 5. След приключване на учебната година да върне заетите учебници и литература от училищната библиотека в добър вид, в противен случай го/ги възстановява.
 6. Да пази училищното имущество, да се грижи за чистотата на кабинетите, коридорите, сградата и училищния двор. При повреди щетите се възстановяват в тридневен срок.
 7. Движението вътре в училището, по коридорите и стълбищата да става само вдясно, спокойно и безшумно.
 8. Да не се влиза в училищната сграда с ролкови кънки и ролери, да не се качва по прозорци, парапети и баскетболните табла в училищния двор.

Ученикът няма право

 1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.
 2. Да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол.
 3. Да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст.
 4. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на съучениците си, на учителя и на обслужващото звено, да упражнява или да подтиква други към физическо и психическо насилие.
Реклами
%d блогъра харесват това: