ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Реклами

ВЪВЕДЕНИЕ:

Планът за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година се основава на ЗПУО:  Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Раздел ІІІ от ЗПУО  Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Чл. 221. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

(4) Директорите на училища са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Чл. 222. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се  извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава.

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

(4) Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 3.

(5) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 223. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от детските градини, училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. (2) Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

Чл. 224. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. (2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

Чл. 225. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

(3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.

(4) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за нбпридобиването им се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

Чл. 226. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците.

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

I.АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.

Квалификационна дейност

През учебната 2017/2018 година в ОУ ”Св. Кл. Охридски” са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско, регионално, национално и международно.  Теми, по които е работено: Добри практики, Екипно взаимодействие, Интегриране на ученици със СОП, Оценяване постижения на ученици, Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности з работа в интеркултурна среда, Превенция на училищното насилие и агресия, Интеркултурна среда, Разработване на учителско портфолио, Ефективно общуване с родители,  Превенция на бедствията и авариите,  Професионално ориентиране.

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище. Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Затруднения при провеждане на квалификационните дейности: много често квалфикациите се провеждат по време на учебни занятия. Това е свързано с отсъствия на преподаватели и заместване, което затруднява учебния процес.

Силни страни: обогатяване и преосмисляне на съвременната методика; споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация; създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; експериментиране с нови идеи; създаване на нови контакти.

Слаби страни: не винаги отговарят на очакванията на учителите; да имат по-голяма практическа насоченост по предмети.

1.Основните направления за квалификационна дейност по които учителите желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите си са:  знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран софтуер за конкретния учебен предмет);знания и умения и компетентности за управление на процеси в училище;  знания и умения за работа в мултикултурна и многоезична среда;  умения за прилагане на чуждоезиковите компетентности; знания и умения за прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа знания и умения за работа с деца и ученици със СОП;  знания и умения за разработване и реализация на проекти;  знания и умения за справяне с агресията.

 1. Предпочитани форми за обучения са: тренинги и практикуми; интерактивни обучения; обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити уроци; открити уроци, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение на уроци; дискусии; курсове; работа в екип.
 2. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на документацията на методическите обединения.

Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знанията и разчупване на стереотипните форми на преподаване.

Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез: а/ обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОИ от педагогическия персонал; б/ оптимизиране на организационната функция на пом.-директорите; в/ провеждане от директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения; г/ провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на ППЗНП  от учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения.

2.Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност, включване на педагогическите специалисти във форми на индивидуална квалификация, а именно: професионална педагогическа специализация, специализация в конкретнанаучна област, комплексен, тематичен и инстрективен курс.

 1. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО; актуализиране на педагогическите технологии и УТС; обмяна на добри практики в МО.
 2. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището: текуща поддръжка на МТБ и хигиената; оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно – възпитателно въздействие; диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност формулиране и прилагане на корекционни мерки.

 

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния процес в училище.

 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
 2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н общественото развитие и образователни изисквания.
 3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на знания, умения и навици.

 ЗАДАЧИ

 1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището
 2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.
 3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
 4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми.
 5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
 6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.
 7. 7. Да се подпомага на работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се.

 

 1. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ: сбирки на методическите обединения, дискусии, работа в екип; самообразование; семинари;тренинги и практикуми;конференции; интеркативнип обучения; открити уроци; работа с проблемни гупи;делови игри и решаване на казуси; работни срещи; обмяна на добри практики;взаимно посещение на уроци; онлайн споделяне

 

V.ДЕЙНОСТИ

 

І.ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

 1. Разработване на планове за дейността на методическите обединения.

Срок: 15.09

Отг.Председателите на МO

 1. Посещение от учителите на организираите от РУО октомврийски съвещания.

Срок: 30.10

Отг.: Учителите

 1. Работа за прилагане на добрите практики и развиване на иновационна дейност:

А) като се планират теми по обединения;

Срок: 30.10.

Отг.Председателите на МO

Б) разработи методика за наблюдение на прилаганата практика или развиване на иновация;

Срок: 30.11.

Отг: Председателите на МО

В) Оценка на ефекта от дейността;

Срок: постоянен

Отг: Председателите на МО

Г) Създаване на работно ателие за споделяне на опит от МО.

Срок: м. Март

Отг: Председатели на МО

 1. Учителите от различните обединения, в зависимост от своите ИКТ умения актуализира и представят своето портфолио под формата на:

 

а) Web сайт / блог;

б) личен сайт;

в) папка с документи на хартиен носител.

Срок: 1.10.

Отг. :Председатели на МО

 1. Представяне на добри практики, нови дидактически технологии и работни ателиета за екепериментирането и внедряването им от метоическите обединения.

Срок: постоянен

Отг.: Председатели на МО

 1. Своевременно информиране за промените в нормативните документи

Срок: постоянен

Отг.: Директор

 1. Провеждане на открити уроци или прилагане на добри практики в класната стая. Обсъждане и споделяне в портфолиото на съответното МО или учител.

Срок: постоянен

Отг.: Председателите на МО

 1. Обсъждане, систематизиране и публикуване в сайта на училището на развитието и приложението на добри педагогически практики в училището.

Срок: постоянен

Отг.: Калинова

 

 1. Разработка на процедура за връчване на приз „ Учител на годината”, учреден от Директора. Връчва се на 24 май на учител, който е допринесъл за издигане престижа на училището.

Срок: 15 май

Отг. Директор

 1. Запознаване, обсъждане и анализиране на новите учебници и помагала и оптимален избор на алтернативен вариант.

Срок: м. юли

Отг.Учители

 1. Усвояване на стратегиите за учене в часовете по самоподготовка в целодневна организация и връзка между учител и учител в ГЦО.

Срок: постоянен

Отг.: Учители

 1. Приемственост в учебните програми в КО математика и български език в двата етапа на образование.

Срок: постоянен

Отг.: Учители

 1. Използване на нтерактивни методи и техники в часовете.

Срок: постоянен

Отг.: Учители

14.Повишаване грамотността на учениците в училище.

Срок: постоянен

Отг.: Учители

15.Повишена работа с родители. Провеждане на родителски срещи на тема: „ Права и отговорности на родителите към децата им“

Срок: постоянен

Отг.: Кл.  ръководители

 

ІІ. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешно- училищната квалификационна дейност.

Срок: постоянен

Отг.Председател на комисията

 1. Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми.

Срок: м. септември

Отг.: Председател на Комисията

 1. Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на учителите в извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво.

Срок: постоянен                                                                    Отг.: Директор

 1. Споделяне на добри практики от страните партньори в проекти с международно участие.

Срок: след всеки проект

Отг. Участниците в проектa

 1. Участие в Национални конкурси и образователни форуми

Срок: Съобразно календара на МОН                                                                                                            Отг. Председатели на МO

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА:
 2. Разработена система за квалификационна дейност в училище;
 3. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия;
 4. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
 5. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.
 6. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми;
 7. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОС от повече ученици;
 8. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
 9. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите;

 

 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ.

 1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1 % от годишния ФРЗ.
 2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.
 3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и др.;
 4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства.
 5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази възможност.
 6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално – квалификационна степен се заплащат от учителите.

 VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност са приети на заседание на Педагогическия съвет и са актуализирани , утвърдени са от Директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член от колектива.

 

 

Реклами
%d блогъра харесват това: