ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » Форум за родителите

Форум за родителите

Реклами

Скъпи родители,

Предложения, забележки, коментари по всички въпроси, касаещи  децата или училището, можете да отправяте на е-мейла на училището: kliment_kj@abv.bg

СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КОМУНИКАЦИЯТА С РОДИТЕЛИТЕ

ОСНОВНА ЦЕЛ:

ПРИВЛИЧАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ за осигуряване на възможно най–добри условия за обучението на учениците.

ЗАДАЧИ:

 • Подобряване информираността на родителите.
 • Опазване живота и здравето на учениците.
 • Създаване възможност за по-активно включване на родителите в училищния живот.
 • Осигуряване на обратна връзка от страна на родителите.
 • Повишаване културата на общуване.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА:

І. ПОДОБРЯВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Спазване на утвърдени от директора:
 • график за приемното време на преподавателите
 • график за допълнителен час на класния ръководител за работа с родителите
 • график на родителски срещи на класа
 1. Всички основни документи, касаещи дейността на училището и ангажираността на родителите, да са качени в сайта на училището.
 2. Всяка допълнителна информация, отнасяща се до родителите да бъде поставяна своевременно на информационното табло „За вас, родители” или на сайта на чилището.
 3. Класните ръководители да уведомяват родителите чрез изпращане наимейли или по телефона за инцидентиили за нарушения на дисциплинатана ученика през изтеклия ден.
 4. Класните ръководители да информират родителите за отлични изяви на ученика в извънкласни и извънучилищни дейности.
 5. Преподавателите да вземат информирано съгласие от родителите за участие на учениците в извънучилищни мероприятия.

ІІ. ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

1.При бягство на ученик от час незабавно да се уведомяват родителите по телефона. Учителят, регистрирал бягството от часа, уведомява класния ръководител или помощник-директора.

 1. При отсъствие на ученика по причини, зависещи от семейството или свързани със здравето му, родителят информира веднага класния ръководител.
 2. В случай, че ученикът се почувства не добре по време на учебни занятия, същият може да бъде освободен от училище само след разговор по телефона с родител.

ІІІ. СЪЗДАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

1.Родителите правят предложения, свързани с организацията на образователно-възпитателния процес.

2.Родителите подават сигнали за допуснати нередности в училището.

3.Родителските активи могат да отправят предложения до директора на училището или до Училищното настоятелство, свързани с всяка сфера на училищния живот.

4.Проучване чрез анкети мнението на родителите по въпроси, касаещи училищния живот

5.Обявяване „Ден на открити врати”/родителите могат да посещават учебните часове в училището/.

6.Участие на родители в организацията и провеждането на учебни часове.

Забележка: Сигнали, жалби и предложения ще се събират в кутия, поставена на подходящо място на І-ия етаж в училището.

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИТЕ

1.Родителят да информира класния ръководител за поведението на ученика в семейството;

 1. Родителят да информира класния ръководител при проблеми в семейството, които биха повлияли на поведението и успеха на ученика (развод, проблеми с материалното състояние на семейството и др.)
 2. Родителят да се явява в училище винаги, когато е поканен за разговор от класния ръководител или директора на училището.
 3. ПОВИШАВАНЕ КУЛТУРАТА НА ОБЩУВАНЕ

1.Провеждане на открити уроци за родители.

 1. Обучение на родителските активи по проблемите на общуването с децата
 2. Консултиране на родители от педагогическия съветник

4.Работа на Училищната комисията за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни с родители на ученици, нарушили Правилника на училището или допуснали други сериозни нарушения.

Реклами
%d блогъра харесват това: