ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ДEЙНОСТИ за реализиране

ДEЙНОСТИ за реализиране

Реклами

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

На ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Кърджали

І. Организационни дейности в началото на учебната година

 1. Избор на секретар за новата учебна година.

Срок: 10.09.

Отг.: директорът

 1. Приемане разпределението на часовете по предмети в начален и прогимназиален етап

Срок: 10. 09.

Отг.: директорът

 1. Разпределение на класното ръководство

Срок: 10.09.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на групите за ЗИП, ИУЧ, СИП, ФУЧ и модулите по ФВС и учителите, които ще ги ръководят.

Срок: 09.2016 г.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на класните стаи и отговорници за тях.

Срок: 09.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на вариант за организация на учебния процес

Срок: 09.

Отг.: директорът

 1. Докладване на резултатите от поправителните сесии.

Срок: 31.08.

Отг.: директорът

 1. Участие в септемврийско съвещание с директорите.

Срок: 09

Отг.: директорът

 1. Осигуряване на санитарно–хигиенни и безопасни условия за провеждане на УВП съгласно изискванията на РЗИ и ОУПБЗН гр.Кърджали.

Срок: 09

Отг.: директорът

 1. Кадрово обезпечаване на учебния процес.

Срок: 09

Отг.: директорът

 1. Въвеждане на данни за новопостъпилите и преместените ученици в системата AdminL, AdminPro.

Срок: 17.09

Отг.: директорът, П. Белева, кл. ръководители

 1. Сформиране на ПИГ с ученици в I – VІІ клас, изготвяне и утвърждаване програма и график за дейността им.

Срок: 17.09

Отг.: директорът

 1. Организация за откриването на новата учебна година

Срок: 14.09

Отг.: учителите

 1. Тържествено откриване на новата учебна година

Срок: на 15.09− 9,00 ч.

Отг.: всички учители, директорът

 1. Актуализиране на списъците на учениците от І до VІІ клас по паралелки.

Срок: 17.09

Отг.: класните ръководители, П. Белева

 1. Раздаване на безплатни учебници за учениците от І до VІІ клас включително.

Срок: 16.09

Отг.: директорът, ЗАС, кл. ръководители

 1. Дейности по:

– изработване на седмичното разписание.

Срок: 15.09

Отг.: П. Георгиева, П. Белева

− изготвяне на учебните програми за ЗИП, ИУЧ, СИП и ФУЧ и тематични планове за модулите по ФВС и представяне за утвърждаване;

Срок: 10.09

Отг.: ръководителите на групите

− изготвяне плановете за работа с класа и представянето им за утвърждаване;

Срок: 10.09.

Отг.: класните ръководители

− изготвяне на годишните разпределения на учебния материал;

Срок: 15.09.

Отг.: учителите

 1. Включване на учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес, при разработването на плана за часа на класа от класните ръководители.

Срок: 15.09.2016 г.

Отг.: класните ръководители

 1. Изготвяне на графици за:

–  използване на компютърните кабинети;

 

Срок: 20.09.

Отг.: ръководителите на групите

 • дежурство на учителите;

 

Срок: 19.09.

Отг.: директорът, учителите

 • провеждане на часа на класа и часа на класния ръководител за работа с родители и училищна документация;

 

Срок: 19.09.

Отг.: класните ръководители

 • консултации;

 

Срок: 19.09.

Отг.: всички учители

 • провеждане на контролните и класни работи през първия учебен срок.

 

Срок: 19.09.

Отг. учителите

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на учебно-възпитателния процес.

Срок: 10.09.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на тематичен план за дейностите на Педагогическия съвет.

Срок: 10.09.

Отг.: директорът

 1. Приемане на промени в правилника за дейността на ОУ „Св. Климент Охридски”.

Срок: 10.09.

Отг.: директорът, комисия от учители

 1. Приемане на годишния план с календарен график на дейностите в училището през учебната 2017/2018 г.

Срок: 10.09.

Отг.: директорът, комисия от учители

 1. Приемане на план за квалификационната дейност.

Срок: 10.09.

Отг.: директорът, председателите на МО

 1. Приемане на правилника за БУВОТ и група по БУВОТ.

Срок: 19.09.

Отг.: директорът, комисия от учители

 1. Запознаване с плановете за контролната дейност на директора през учебната 2016/2017 г.

Срок: 10.09.

Отг.: директорът

 1. Приемане на вътрешни правила и механизъм за мотивация на педагогическите кадри за участие в квалификационна дейност.

Срок: 19.09.

Отг.:  директорът

 1. Подготовка и заверяване на Списък-образец №1 в РУО, гр. Кърджали

Срок: 14.09.г. в общината, 23.09. в РУО

Отг.: директорът

 1. Попълване на училищната документация и представяне за подпис на директора – класни дневници, ученически книжки и лични карти, книга за подлежащите.

Срок: 22.09.

Отг.: кл. ръководители

 1. Провеждане на родителски срещи с родителите на бъдещите първокласници и петокласници, и с родителите на учениците от ІІ до VІІ клас.

Срок: 19.09. и 30.09..

Отг.: директорът, класните ръководители, всички учители и възпитатели

 

 1. Провеждане на разговори с родителите на учениците, полагали поправителни изпити и/или допуснали значителен брой извинени и/или неизвинени отсъствия през предходната учебна година и обсъждане на необходимите мерки за упражняването на системен контрол и на обратна връзка.

Срок: 30.09.

Отг.: класните ръководители и преподавателите

 

 1. Запознаване на родителите с училищния учебен план, правилника за дейността на училището и с годишния план на първата родителска среща и привличането им за участие в съвместна работа.

Срок: 12.09.

Отг.: класните ръководители

 

 1. Изработване на база данни за ученици в риск, слаб успех или застрашени от насилие.

Срок: 30.09.

Отг.: класните ръководители, комисията

 

 1. Запознаване с актуализации в правилника за вътрешния трудов ред на училището.

Срок: 10.10.

Отг.: директорът, комисия от учители

 

 1. Изработване индивидуални образователни програми за учениците със СОП.

Срок: 10.10.

Отг.: съответните класни ръководители и преподаватели по предмети, ресурсният учител

 

 

ІІ. Текущи задачи през учебната година

 1. По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езиковата култура на учениците и по-доброто усвояване на българския книжовен език с цел изграждане на умения за говорене и писане.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да продължи популяризирането на добрите постижения на учениците чрез училищния сайт, информационни табла, изложби, концерти и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване безпричинните отсъствия на учениците, спазване правилника за дейността на училището и опазване на материално-техническата база.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители

 

 1. Формиране в реални жизнени ситуации на различни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, споделяне на отговорности с други членове на общността:

– за решаване на конфликти;

–  за самостоятелна организация на свободното време;

– за осъществяване на здравословен начин на живот;

–  формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение, за промени в отношението към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество; толерантност, търпимост, уважение към другите.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители и преподавателите

 

 1. Спортен празник с учениците от 1-4 клас „Да играем заедно”.

Срок: до 25.11.

Отг.:  начални учители

 1. Коледа – изработване на украса и подготовка за коледен базар от учениците от 1-7 клас.

Срок: до 19.12

Отг.: учителите

 1. Подаряване на мартеници в детските градини

Срок: 01.03.

Отг: начални учители

 

 1. Провеждане на тестове за установяване на входно и изходно равнище – по график:

а) входно равнище – срок: 08.10.; отг.: учителите

б) изходно равнище – вътрешно и външно оценяване

– срок: 07−20.05.– за І кл.; отг.: Е. Добрева

– срок: 07−20.05.– за ІІ и ІІІ кл.; отг.: учителите

– срок: 14.05..– за ІV кл.; отг.: Белева

− срок: 27.05.−07.06.2.− за V и VІ кл.; отг.: учителите

− срок:, 29.05.− за VІІ кл.; отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на родителски срещи:

– за първи клас 12.09. ; отг. Станева

− първа – срок:  до 30.10.г. за ІІ – VІІ кл.; отг.: кл. р-ли

− втора – срок:  до 10.02.г. за І – VІI кл.; отг.: кл. р-ли

− трета – срок:  до 30.04.. за І – VІІ кл., отг.: кл. р-ли

− за бъдещия първи клас – срок: 30.05.

отг.: директорът

 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:

− Изготвяне график за провеждане на класните и контролни работи за първия учебен срок.

Срок: 28.09.

Отг.: учители

− Провеждане на класните работи за първия учебен срок.

Срок: 01.12.. – 16.01.

Отг.: съответните учители

 

 1. Приемане на мерки за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия.

Срок: 9.11.

Отг.: директорът, училищната комисия

 

 1. Изготвяне на седмичното разписание за втория учебен срок не по-късно от три дни преди началото на 16-та учебна седмица.

Срок: 11.01.

Отг. П. Георгиева

 

 1. Изготвяне график за контролните и класните работи през втория учебен срок.

Срок: 06.02.

Отг.:  учителите

 1. Провеждане на олимпиади по предмети.

Срок: декември – април  (по график)

Отг.: учителите по съответните предмети

 

 1. Проверка и анализ на състоянието на учебната и на училищната документация.

Срок: м. Х.2.; м. ІІІ.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци с бъдещите първокласници в района на училището.

Срок: 18.02.

Отг.: директорът, нач. учители

 

 1. Провеждане на класните работи през втория учебен срок.

Срок: по график

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за приключването на учебната 2016/2017 г.

Срок: 25.03.

Отг.: директорът, ЗАС

 

 1. Изготвяне на списъците за необходимите учебници по класове за 2017/2018 учебна година.

Срок: 25.03.

Отг.: учителите

 

 1. Приемане план за приключване на учебната година и подготовка на новата 2018/2019 учебна година.

Срок: 25.04.

Отг.: директорът

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни по график

Отг.: учителите по съответните предмети

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 21.06.

Отг.: директорът, ЗАС

 

 1. Подаване на заявления за ЗИП, ИУЧ, СИП, ФУЧ, целодневно обучение и чужд език (първи клас).

Срок: до 20.05.. за първи клас, до 30.05. за пети клас

Отг.: кл. Ръководители

 

 1. Изготвяне на проекти за училищен учебен план и за Списък–образец № 1.

Срок: 20.06.

Отг.: директорът, П. Белева

 

 1. Подаване на заявления за прием в първи клас за учебната 2017/2018 година

.

Срок: до 31.05.

Отг.: директорът

 

 1. Записване на бъдещите първокласници и подаване на заявления за целодневно обучение, ИУЧ и ФУЧ.

Срок: до 14.06.

Отг.: ЗАС

 

ІІІ Квалификационни дейности

 1. Приемане на отчет и план на комисията по професионално-творческите въпроси и методически обединения.

Срок: 20.09.

Отг.: председателите на мет. обединения

 

2.Подпомагане на новоназначени учители да се включат в квалификационни курсове по „Методика на обучението на учениците по БДП”.

Срок: 30.10.

Отг.: председателите на методическите обединения

 

 1. Организиране и провеждане на вътрешно-училищни квалификационни дейности, свързани с актуални проблеми на обучението и възпитанието – съвременната образователна парадигма за личностно ориентирано обучение; новости в европейските и национални нормативни документи, свързани с целеполагането в образованието; формиране на умения за учене през целия живот; осигуряване на образователна среда, стимулираща развитието на учениците и др.

Срок: постоянен

Отг.: председателите на методическите обединения

 

 1. Повишаване на личната професионална квалификация по пътя на самообучението и съобразно възможностите, определени в Наредба № 5 за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Срок: постоянен

 

 1. Усъвършенстване методиката на обучение по БДП.

Срок: постоянен

Отг.: комисия по БДП, Ваня Панайотова

 

ІV Извънкласни дейности по направления

 • ХУМАНИТАРНИ
 1. Участие в литературни конкурси.

Срок: постоянен

Отг.: нач. учители

 

 1. Провеждане Седмица на детската книга и отбелязване международния ден на книгата.

Срок: до 12.04.

Отг.: нач. учители

 

 1. Провеждане на училищна олимпиада по български език и литература – V–VІІ клас.

Срок: съобразно графика на РУО

Отг.: К.  Арабова

 1. Провеждане празник на буквите в първи клас.

Срок: до 30.03.

Отг.: Е. Добрева

 

 1. Провеждане на годишни класни тържества с учениците от І до ІV клас.

Срок: 24-31.05

Отг.: класните ръководители

 

 • ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕСТЕТИЧЕСКИ
 1. Организиране на тематични изложби по изобразително изкуство, фотоизложби и изложби по предмети:

− преди Коледа и 1 юни.

Срок: 18.12.; 01.06.

Отг.: С. Калинова и  нач. учители

 

 1. Организиране и провеждане на коледно шоу.

Срок: до 23.12.

Отг.: В. Панайотова, класните ръководители

 1. Празник на талантите.

Срок: до 28.02.

Отг.: нач. учители и класните ръководители

 1. Организиране и тържествено честване на 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Срок: 24.05.

Отг.: директорът и всички учители

 

 1. „2 юни Ден на Ботев и загиналите за свободата на България” – отбелязване на празника

Срок: 02.06.

Отг.:  К.  Арабова и 7 клас

 

 1. Отбелязване на 22 септември – Ден на Независимостта на България;

Отг.: Арабова и 7 клас

 

 • 1 ноември – Ден на народните будители;

Отг.: Георгиеваа и 5 клас

 

 • 19 февруари – обесването на Васил Левски.

Отг.:  Костова и 6 клас

 

 1. Откриване на училищна изложба от детски рисунки във връзка с Деня на детето – 1 юни.

Срок: 30.05.

Отг.: нач. учители и Али Ибрахим

 • ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ
 1. Организиране на училищна олимпиада по математика.

Срок: според графика на РУО

Отг.: П. Белева и П. Георгиева

 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 1. Реализиране на гражданско възпитание с учениците в часа на класа и чрез учебното съдържание по учебните предмети, включващи разглеждането на актуални теми.

Срок: постоянен

Отг.: учителите и кл. р-ли

 

 1. Реализиране на здравно възпитание с учениците през часа на класа и учебното съдържание по учебните предмети, извънкласни дейности със съдействието на училищното настоятелство и РЗИ.

Срок: постоянен

Отг.: учителите и кл. р-ли

 

 1. Работа по националната стратегия за борба срещу наркотиците – 2011 – 2017 г.

Срок: през годината

Отг. класните р-ли

 

 1. Отбелязване на 01.12.2011 г. – международен ден за борба срещу СПИН.

Срок: 30.11.

Отг.: П. Георгиева и 7 клас

 1. Патронен празник на училището.

Срок: 25.11.

Отг.: директорът,  училищна комисия

 

 1. Тренировъчни занятия на училището по Гражданска защита.

Срок: по график

Отг.: оперативен щаб и групи за действие при БАКП

 

 1. Празник на Кърджали – посещение на исторически места, забележителности и прояви, свързани с празника по програмата, участие в конкурсите.

Срок: 21.10.

Отг.: кл. ръководители 1-7 клас

 1. Отбелязване на 22 април – Ден на Земята – дейности, свързани с обучение за разделно събиране на отпадъци.

Срок: 22.04.

Отг.: С. Калинова и кл. ръководители

 1. Участие в състезания на СБНУ

Срок: по график на СБНУ

Отг.: Н.Белева

 

 1. Отбелязване световния ден за борба с туберкулозата – 24 март. Здравно-образователни дейности.

Срок: до 24.03.

Отг.: М. Костова, класните р-ли

 

 1. Провеждане на беседи относно здравословното хранене на учениците.

Срок: 11.

Отг.: кл. р-ли

 1. Отбелязване на световния ден без тютюнопушене – съвместно с РЗИ.

Срок: 31.05.

 • СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ
 1. Организиране и провеждане на спортни празници; училищни турнири по футбол, баскетбол, народна топка.

Срок: по график

Отг.: Янко Мандаджиев, кл. р-ли

 

 1. Планиране на ученически екскурзии и „зелени училища” с образователна и възпитателна цел през настоящата учебна година.

Срок: 31.10.

Отг.: директорът, кл.р-ли

 1. Спортен зимен празник.

Срок: до 28.02.

Отг.: Янко Мандаджиев, кл.р-ли

 1. Пролетен спортен празник.

Срок: 19.04.

Отг.: нач. учители, кл.р-ли

 1. Пролетен спортен празник.

Срок: 19.04.

Отг.: Янко Мандаджиев

 

 • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
 1. Привличане на родители при организирането и провеждането на общоучилищни тържества, празници; съвместни участия, организирани от училището, посещения на изложби, музеи, провеждане на походи, екскурзии и др.

Срок: постоянен

Отг.: учителите

 

 1. Организиране и участие в традиционни български празници и други дейности, свързани с утвърждаване на здравословен начин на живот.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Организиране и провеждане на извънурочни и извънкласни дейности с помощта на родителския актив.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

Реклами
%d блогъра харесват това: