ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

Реклами

zakon1

ОСНОВНИ НОВИ МОМЕНТИ В ЗАКОНА

Образованието = процес на обучение, възпитание и социализация

Образованието – национален приоритет

Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика

Повишена автономия на училищата

Регламентиране на приобщаващо образование

Подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна

Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Центрове за специална образователна подкрепа

Обучение на българите в чужбина и на чужденци в Р България

Нови институции

Центрове за подкрепа на личностното развитие

Защитени и средищни детски градини

Обединени училища

Иновативни училища

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ СА: • директорите • заместник-директорите със задължителна норма преподавателска работа • ръководители на ИКТ направление • учителите • корепетиторите • хореографите • възпитателите в общежитията • логопедите • училищните психолози • психолозите в детските градини • педагогическите съветници • рехабилитаторите • треньорите по вид спорт в институциите в предучилищното и училищното образование

ДЪРЖАВНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЯ: • длъжностите на педагогическите специалисти • професионален профили на педагогическите специалисти • функциите на педагогическите специалисти и директорите • права и задължения на педагогическите специалисти • необходимата професионална квалификация за заемане на длъжност • условията и редът за повишаване на квалификацията • кариерното развитие на педагогическите специалисти и директорите • атестирането • поощрения и награди

СТАТУТ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ • Кариерно израстване не само на учителите и на възпитателите, но и на директорите и на останалите педагогически специалисти – психолози, логопеди. • Задължителна квалификация (48 академични часа за периода на атестиране), която се измерва чрез система от квалификационни кредити (1 квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 са присъствени) и се удостоверява с документ; • Вътрешноинституционална квалификация, организирана от образователните институции за обмяна на добри практики в различни форми, която 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. • Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – доставчиците на квалификационни услуги за педагогически специалисти имат право да регистрират програмите си.

Атестация на 4 години като процес на оценяване на съответствието на дейността на ПС и на директорите с професионалния им профил (необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист), както и със стратегията за развитие на детската градина и училището, а за директорите – и на управленската им компетентност. Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания ПС. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им е основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на ПС. • Професионално портфолио – се съставя от ПС и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и и постигнатите резултати с децата и учениците и подпомага атестирането и самооценяването на ПС. • Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ : Орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им  Включва:  един представител на финансиращия орган  най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция  представител на работодателите-обучение за придобиване на професионална квалификация  С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет:  поне трима представители на ученическото самоуправление (за училищата)  представител на настоятелството (за училищата и детските градини)  Регламентирани функции на Обществения съвет

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО  Непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата  Оценяването се извършва чрез: самооценяване  инспектиране  Самооценяването – вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището  Инспектирането – цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване

Реклами
%d блогъра харесват това: