ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН

Advertisements

ГОДИШЕН ПЛАН

 С КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

РАЗДЕЛ І

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

Дейността на ОУ “Св. Климент Охридски” през учебната 2017/2018 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 130 ученика, разпределени в 7 паралелки и една подготвителна група.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на учебния процес бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от учебната работа са благодарение на създадените добри условия на учебния процес. Постигнати бяха успехи по следните направления:

 • обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • няма повтарящи ученици;
 • завоювани са спортни отличия в ученически турнири.
 • учениците се представиха достойно на олимпиади, състезания и външното оценяване по различните учебни предмети

От завършилите седмокласници всички са приети в профилираните гимназии и техникуми. Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с обществения съвет.

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми.

Дейността на училището бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на учебния процес.

Постигнахме успехи по следните направления:

Разработен и изпълнен бе нов проект за електронен дневник.

Училището ни участва с 6 групи в проекта „Твоят час“ за развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

Учениците бяха добре мотивирани и взеха участие в редица регионални и национални състезания, олимпиади и конкурси – по български език и литература, математика, постигнаха високи резултати в олимпиадите по природни науки и др.

Активно прилагахме ИКТ в урочната дейност.

Завоювани бяха спортни отличия.

Ученици, родители и учители взеха участие в различни благотворителни събития, сред които изпъкват традиционните благотворителни концерти и базари на училището;

Сформиран бе обществен съвет, като орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му, съгласно изискването на Закона за предучилищното и училищното образование.

За подобряване работата на училището е необходимо:

 • да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

                През учебната 2018/2019 г. ще продължим да търсим  възможности  и начини за  преодоляване или намаляване на степента на специфичните за училището проблеми и затруднения, както и за усъвършенстване на формите и методите на работа, по отношение на:

 • Проблеми, свързани с прибирането и задържането на учениците – отпадане на ученици в задължителна училищна възраст от системата на средното образование, обусловено от допуснати отсъствия, семейни и социално- икономически причини.
 • Затруднено овладяване на книжовния български език от част от децата, за които българският език не е майчин, поради непосещаване на детска градина преди задължителната предучилищна подготовка преди първи клас.
 • Неблагоприятна семейна среда при част от учениците, отразяваща се на отношението на родителите към образованието и възпитанието на децата им. Проблемът е свързан и нерядко е причина за липсата на мотивация за учебен труд у учениците.
 • Необходимост от повишаване компетентността на педагозите за по-ефективна работа с децата от различни етнически групи, по отношение на използването на подходящи методи и ефективни образователни технологии в мултикултурна среда.
 • Методическо подпомагане и инспектиране по отношение на организиране и провеждане на външно оценяване в ІV и VІІ клас.

 

Изводи, оценки:

Като цяло училището кадрово е много добре обезпечено – 90% от учителите са с висше образование, има учители с магистратура и клас квалификация.

Постигнато е добро партньорство между учителите в методическите обединения.

Професионално и компетентно се решават проблемите и казусите, възникнали по време на учебните занятия.

Учителският колектив има необходимия потенциал да се справя и да решава възникналите проблеми и отговорно изпълнява професионалните си ангажименти.

На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

Работата за личностното развитие на учениците се реализира по отделните учебни предмети и в разнообразната извънкласна и извънучилищна дейност. Цялостната извънкласна дейност на учениците е една от най-силните страни на училището, а многобройните спечелени награди и грамоти от състезания и олимпиади са признание за труда на децата и техните учители.

Културата на организацията, въвеждането на нови технологии в работата на преподавателите и управлението на училището, работата по различни проекти, свързани с обучението на учениците, с осмисляне на свободното им време, със създаване на позитивна среда за общуване, с намаляване на насилието и агресията в училище, са все фактори, довели до значително увеличаване броя на учениците и издигане авторитета на училището.

Наложително е оптимизиране на взаимодействието с родителите и привличането им при решаване на всички учебни, организационни и материални проблеми на училището.

Необходима е по-гъвкава и мащабна кампания за популяризиране постиженията на училището ни и възможностите, които то предлага.

 

РАЗДЕЛ ІІ

 Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети на училището.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Св. Климент Охридски” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

 Утвърждаване на съвременните образователни тенденции за личностно-ориентиран подход към ученика и на здравословен начин на живот и дейност.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО:

Глобална цел:

Да подготвим нашите ученици за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на съвременните световни тенденции образование и възпитание.

Стратегически цели:

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището;
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Реализиране на оптимална връзка между ЗП, ЗИП, ИУЧ и ФУЧ с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ефективност във обучението по информационни и комукационни технологии;
 • Пълноценно използване на спортната база в училище;
 • Повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие;

 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на учебния процес и реализиране на ДОС за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците – толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 • Акцентиране върху подготовката по български език,математика и чуждоезиково обучение.
 • Повишаване ефективността на обучението чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на учебния процeс и специфичните интереси на учениците.
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостния учебен процес.

 

РАЗДЕЛ ІII

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите.

І. Организационни дейности в началото на учебната година

 1. Избор на секретар за новата учебна година.

Срок: 13.09.2018 г.

Отг.: директорът -ПС

 1. Приемане разпределението на часовете по предмети в начален и прогимназиален етап през учебната 2018/2019 г.

Срок: 13. 09.2018г.

Отг.: директорът

 1. Разпределение на класното ръководство за документацията на ПУО

Срок: 13.09.2018г.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на групите за ЗИП, ИУЧ, СИП, ФУЧ и модулите по ФВС и учителите, които ще ги ръководят.

Срок: 09.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на класните стаи и отговорници за тях.

Срок: 09.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на вариант за организация на учебния процес

Срок: 09.2018г.

Отг.: директорът

 1. Докладване на резултатите от поправителните сесии.

Срок: 31.08.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Участие в септемврийско съвещание с директорите.

Срок: 12 .2018 г.

Отг.: директорът

 1. Осигуряване на санитарно–хигиенни и безопасни условия за провеждане на УВП съгласно изискванията на РЗИ и ОУПБЗН гр.Кърджали.

Срок: 09.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Кадрово обезпечаване на учебния процес.

Срок: 09.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Въвеждане на данни за новопостъпилите и преместените ученици в системата, AdminPro.

Срок: 17.09.2018г.

Отг.: директорът, П. Белева, кл. ръководители

 1. Сформиране на ПИГ с ученици в I – VІІ клас, изготвяне и утвърждаване програма и график за дейността им.

Срок: 17.09.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Организация за откриването на новата учебна година

Срок: 14.09.2018 г.

Отг.: учителите

 1. Тържествено откриване на новата учебна година

Срок: на 17.09.2018 г.− 9,00 ч.

Отг.: всички учители, директорът

 1. Актуализиране на списъците на учениците от І до VІІ клас по паралелки.

Срок :18.09.2018 г.

Отг.: класните ръководители, П. Белева

 1. Раздаване на безплатни учебници и учебни пособия за учениците от І до VІІ клас включително.

Срок: 17.09.2018г.

Отг.: директорът, ЗАС, кл. ръководители

 1. Дейности по:

– изработване на седмичното разписание.

Срок: 17.09.2018 г.

Отг.: П. Белева

− изготвяне на учебните програми за ЗИП, ИУЧ, СИП и ФУЧ и тематични планове за модулите по ФВС и представяне за утвърждаване;

Срок: 10.09.2018 г.

Отг.: ръководителите на групите

− изготвяне плановете за работа с класа и представянето им за утвърждаване;

Срок: 10.09.2018 г.

Отг.: класните ръководители

− изготвяне на годишните разпределения на учебния материал;

Срок: 17.09.2018г.

Отг.: учителите

 1. Включване на учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес, при разработването на плана за часа на класа от класните ръководители.

Срок: 17.09.2018г.

Отг.: класните ръководители

 1. Изготвяне на графици за:

–  използване на компютърните кабинети;

Срок: 20.09.2018 г.

Отг.: ръководителите на групите

 • дежурство на учителите;

Срок: 19.09.2018 г.

Отг.: директорът, учителите

 • провеждане на часа на класа и часа на класния ръководител за работа с родители и училищна документация;

Срок: 19.09.2018 г.

Отг.: класните ръководители

 • консултации;

Срок: 19.09.2018 г.

Отг.: всички учители

 • провеждане на контролните и класни работи през първия учебен срок.

Срок: 19.09.2018г.

Отг. учителите

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на учебно-възпитателния процес.

Срок: 13.09.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Утвърждаване на тематичен план за дейностите на Педагогическия съвет.

Срок: 13.09.2018г.

Отг.: директорът

 1. Приемане на промени в правилника за дейността на ОУ „Св. Климент Охридски”.

Срок: 13.09.2018г.

Отг.: директорът, комисия от учители

 1. Приемане на годишния план с календарен график на дейностите в училището

Срок: 13.09.2018 г.

Отг.: директорът, комисия от учители

 1. Приемане на план за квалификационната дейност.

Срок: 10.09.2018г.

Отг.: директорът, председателите на МО

 1. Приемане на правилника за БУВОТ и група по БУВОТ.

Срок: 19.09.2018 г.

Отг.: директорът, комисия от учители

 1. Запознаване с плановете за контролната дейност на директора

Срок: 10.09.2018 г.

Отг.: директорът

 1. Приемане на вътрешни правила и механизъм за мотивация на педагогическите кадри за участие в квалификационна дейност.

Срок: 19.09.2018 г.

Отг.:  директорът

 1. Подготовка и заверяване на Списък-образец №1 в РУО

Отг.: директорът

 1. Попълване на училищната документация и представяне за подпис на директора – класни дневници, ученически книжки и лични карти, книга за подлежащите.

Срок: 22.09.2018 г.

Отг.: кл. ръководители

 1. Провеждане на родителски срещи с родителите на бъдещите първокласници и петокласници, и с родителите на учениците от ІІ до VІІ клас.

Срок: 17. 09.2018 г.

Отг.: директорът, класните ръководители, всички учители

 1. Провеждане на разговори с родителите на учениците, полагали поправителни изпити и/или допуснали значителен брой извинени и/или неизвинени отсъствия през предходната учебна година и обсъждане на необходимите мерки за упражняването на системен контрол и на обратна връзка.

Срок: 30.09.2018 г.

Отг.: кл. р-ли и преподавателите

 1. Запознаване на родителите с училищния учебен план, правилника за дейността на училището и с годишния план на първата родителска среща и привличането им за участие в съвместна работа.

Срок: 17.09.2018г.

Отг.: класните ръководители

 1. разработване на база данни за ученици в риск, слаб успех или застрашени от насилие.

Срок: 30.09.2018 г.

Отг.: класните ръководители, комисията

 1. Запознаване с актуализации в правилника за вътрешния трудов ред на училището.

Срок: 10.10.2018 г.

Отг.: директорът, комисия от учители

 1. Изработване индивидуални образователни програми за учениците със СОП.

Срок: 10.10.2018г.

Отг.: съответните класни ръководители и преподаватели по предмети, ресурсният учител

 

ІІ. Текущи задачи през учебната година

 1. По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езиковата култура на учениците и по-доброто усвояване на българския книжовен език с цел изграждане на умения за говорене и писане.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да продължи популяризирането на добрите постижения на учениците чрез училищния сайт, информационни табла, изложби, концерти и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване безпричинните отсъствия на учениците, спазване правилника за дейността на училището и опазване на материално-техническата база.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители

 1. Формиране в реални жизнени ситуации на различни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, споделяне на отговорности с други членове на общността:

– за решаване на конфликти;

–  за самостоятелна организация на свободното време;

– за осъществяване на здравословен начин на живот;

–  формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение, за промени в отношението към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество; толерантност, търпимост, уважение към другите.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители и преподавателите

 1. Спортен празник

Срок: до 25.11.2018г.

Отг.:  Мандаджиев

 1. Коледа – изработване на играчки за елха от учениците от 1- 7 клас.

Срок: до 19.12.2018г.

Отг.: учителите по ДБТ

 1. Ателие за мартеници

Срок: 28.02.2019г.

Отг: начални учители

 1. Провеждане на тестове за установяване на входно и изходно равнище – по график:

а) входно равнище – срок: 08.10.2018 г; отг.: учителите

б) изходно равнище – вътрешно и външно оценяване

– срок: 07−20.05.2019 г.– за І кл.; отг.: Е. Кирякова

– срок: 07−20.05.2019 г.– за ІІ и ІІІ кл.; отг.: учителите

– срок: 14.05.2019 г.– за ІV кл.; отг.: Н. Назърова

− срок: 27.05.−07.06.2019г.− за V и VІ кл.; отг.: учителите

− срок:, 29.05.2019 г.− за VІІ кл.; отг.: директорът, учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:

– за първи клас 12.09.2018 г.; отг. Е. Кирякова

− първа – срок: до 30.11.2018 г. за ІІ – VІІ л.; отг.: кл. р-ли

− втора – срок: до 30.02.2019г. за І – VІІ кл.; отг.: кл. р-ли

− трета – срок: до 15.05.2019 г. за І – VІІ кл., отг.: кл. р-ли

− за бъдещия първи клас – срок: 30.05.2019 г.;

отг.: директорът

 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:

− Изготвяне график за провеждане на класните и контролни работи за първия учебен срок.

Срок: 28.09.2018 г.

Отг.: учители

− Провеждане на класните работи за първия учебен срок.

Срок: 01.12.2018 г. – 16.01.2019 г.

Отг.: съответните учители

 1. Приемане на мерки за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия.

Срок: 9.11.2018 г.

Отг.: директорът, училищната комисия

 1. Изготвяне на седмичното разписание за втория учебен срок не по-късно от три дни преди началото на 16-та учебна седмица.

Срок: 11.01.2019 г.

Отг. П. Белева

 1. Изготвяне график за контролните и класните работи през втория учебен срок.

Срок: 06.02.2019г.

Отг.:  зам.д-р

 1. Провеждане на олимпиади по предмети.

Срок: декември 2018- април 2019 г. (по график)

Отг.: учителите по съответните предмети

 

 1. Проверка и анализ на състоянието на учебната и на училищната документация.

Срок: м. Х.2018 г.; м. ІІІ.2019г.

Отг.: директорът

 1. Изготвяне на списъци с бъдещите първокласници в района на училището.

Срок: 18.02.2018 г.

Отг.: директорът, нач. учители

 1. Провеждане на класните работи през втория учебен срок.

Срок: по график

Отг.: съответните учители

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за приключването на учебната 2018/2019 г.

Срок: 25.03.2019 г.

Отг.: директорът, ЗАС

 1. Изготвяне на списъците за необходимите учебници по класове за 2017/2018 учебна година.

Срок: 25.03.2019г.

Отг.: учителите

 1. Приемане план за приключване на учебната година и подготовка на новата 2018/2019 учебна година.

Срок: 25.04.2019г.

Отг.: директорът

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2019г. − по график

Отг.: учителите по съответните предмети

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 21.06.2019г.

Отг.: директорът, ЗАС

 1. Подаване на заявления за ЗИП, ИУЧ, СИП, ФУЧ, целодневно обучение и чужд език (първи клас).

Срок: до 20.05.2019г. за първи клас, до 30.05.2019 г. за пети клас

Отг.: кл. Ръководители

 1. Изготвяне на проекти за училищен учебен план и за Списък–образец № 1.

Срок: 20.06.2019 г.

Отг.: директорът, П. Белева

 1. Подаване на заявления за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година..

Срок: до 31.05.2019 г.

Отг.: директорът

 1. Записване на бъдещите първокласници и подаване на заявления за целодневно обучение, ИУЧ и ФУЧ.

Срок: до 14.06.2019 г.

Отг.: ЗАС

ІV. Квалификационни дейности

 1. Приемане на отчет и план на комисията по професионално-творческите въпроси и методически обединения.

Срок: 20.09.2018 г.

Отг.: председателите на МО

2.Подпомагане на новоназначени учители да се включат в квалификационни курсове по „Методика на обучението на учениците по БДП”.

Срок: 30.10.2018 г.

Отг.: председателите на МО

 1. Организиране и провеждане на вътрешно-училищни квалификационни дейности, свързани с актуални проблеми на обучението и възпитанието – съвременната образователна парадигма за личностно ориентирано обучение; новости в европейските и национални нормативни документи, свързани с целеполагането в образованието; формиране на умения за учене през целия живот; осигуряване на образователна среда, стимулираща развитието на у-ците и др.

Срок: постоянен

Отг.: председателите на МО

 1. Повишаване на личната професионална квалификация по пътя на самообучението и съобразно възможностите, определени в Наредба № 5 за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Срок: постоянен

Отг.директора

 1. Усъвършенстване методиката на обучение по БДП.

Срок: постоянен

Отг.: комисия по БДП

 

 1. Контролна дейност
 2. Изготвяне на график за контролната дейност за:

– посещения на уроци

– провеждане на дежурства и консултации

– водене на задължителната училищна документация

– спазване на работно време и цялостно изпълнение на задълженията

– работа на комисии

– работа на непедагогически персонал

 

Срок: септември

Отговорник: директор

 1. Текущ контрол

Срок: по график

Отговорник: директор, заместник-директор

 1. Изготвяне на отчет и анализ на контролната дейност и обсъждане на резултатите

на педагогически съвет.

Срок: февруари, юни

Отговорник: директор, заместник-директор

 1. Прибиране на учениците, подлежащи на задължително обучение.

Срок: постоянен

Отговорник: директор, класни ръководители

 1. VI. Извънкласни дейности
 2. Участие в литературни конкурси.Срок: постоянен

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане Седмица на патронния празник

Срок: до 24.11.2018г.

Отг.: Калинова, Панайотова

 1. Провеждане на училищна олимпиада по български език и литература – V–VІІ клас.

Срок: съобразно графика на РУО

Отг.: К.  Арабова

 1. Провеждане Седмица на детската книга и отбелязване международния ден на книгата.

Срок: до 12.04.2019 г.

Отг.: Назърова и нач. учители

 1. Провеждане празник на буквите в първи клас.

Срок: до 24.05.2019 г.

Отг.: Кирякова

 1. Провеждане на годишни класни тържества с учениците от І до ІV клас.

Срок: 24.05-1.06.2019 г.

Отг.: класните ръководители

 1. Организиране на тематични изложби по изобразително изкуство:

− преди Коледа и 1 юни.                                                              Срок: 18.12.2018 г.; 01.06.2019 г.

Отг.: нач. учители

-участие в конкурс за рисунка „Вълшебният свят на Родопите“

Срок:20.10.2018 г.

Отг.: учители по изобразително изкуство

-участие в конкурс за рисунка „С очите си видях бедата“

Срок: 20.10.2018г.

Отг.: учители

-организиране и участие на Коледен базар

Срок: до 23.12.2018 г.

Отг.: класните ръководители

-организиране и участие на 8-мартенски базар

Срок: до 23.12.2018 г

Отг.: класните ръководители

 1. Празник на талантите.

Срок: до 24.11.2018 г.

Отг.: Калинова, класните ръководители

 1. Организиране и провеждане на коледни тържества

Срок: до 23.12.2018 г.

Отг.: класните ръководители

 1. Организиране и тържествено честване на 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.          Срок: 24.05.2019 г.

Отг.: Милена Костадинова, Д. Станева

 1. „2 юни Ден на Ботев и загиналите за свободата на България” – отбелязване на празника

Срок: 02.06.2019 г.

Отг.:  Георгиев

12.19 февруари – обесването на Васил Левски.

Отг.: Георгиев, Мандаджиев

 1. Организиране и провеждане на мартенски тържества

Срок: до 01.03.2019 г.

Отг.: кл. ръководители

 1. Организиране и провеждане на 3 март

Срок: до 03.03.2019г.

Отг.: Георгиев, Арабова

 1. Организиране и провеждане на 8 март

Срок: до 08.03.2019 г.

Отг.: кл. ръководители

 1. Организиране на училищна олимпиада по математика.

Срок: според графика на РУО

Отг.: П. Белева

 1. Отбелязване на Ден на информационното общество

Срок: 4.10.2018 г.

Отг.: П. Белева

 1. Отбелязване на Ден за безопасен интернет

Срок: последна сряда на м. февруари

Отг.: П. Белева

 1. Реализиране на гражданско възпитание с учениците в часа на класа и чрез учебното съдържание по учебните предмети, включващи разглеждането на актуални теми.

Срок: постоянен

Отг.: учителите и кл. р-ли

 1. Реализиране на здравно възпитание с учениците през часа на класа и учебното съдържание по учебните предмети, извънкласни дейности със съдействието на училищното настоятелство и РЗИ.

Срок: постоянен

Отг.: учителите и кл. р-ли

 1. Работа по националната стратегия за борба срещу наркотиците – 2018 – 2019 г.

Срок: през годината

Отг. класните р-ли

 1. Отбелязване на 01.12.2018 г. – международен ден за борба срещу СПИН.

Срок: 30.11.2018 г.

Отг.: Калинова

23.Тренировъчни занятия на училището по Гражданска защита.                     Срок: по график

Отг.: оперативен щаб и групи за действие при БАКП

 1. Празник на Кърджали – посещение на исторически места, забележителности и прояви, свързани с празника по програмата, участие в конкурсите. Срок: 21.10.2018г.

Отг.: кл. ръководители 1-7 клас

 1. Отбелязване на 22 април – Ден на Земята – дейности, свързани с обучение за разделно събиране на отпадъци.

Срок: 22.04.2019 г.

Отг.: Костова и кл. ръководители

 1. Участие в състезания на СБНУ

Срок: по график на СБНУ

Отг.: Е. Добрева

 1. Отбелязване световния ден за борба с туберкулозата – 24 март. Здравно-образователни дейности.

Срок: до 24.03.2019 г.

Отг.: М. Костова, класните р-ли

 1. Провеждане на беседи относно здравословното хранене на учениците.

Срок: 11.2018г.

Отг.: кл. р-ли

 1. Отбелязване на световния ден без тютюнопушене – съвместно с РЗИ.

Срок: 31.05.2019 г.

Отг.: кл. р-ли

Отг.:  С. Калинова

30.Отбелязване на европейския ден на езиците

Срок: 26.09.2018г.

Отг.: С. Калинова

31.Организиране и провеждане на спортни празници; училищни турнири по футбол, баскетбол, народна топка.

Срок: по график

Отг.: Янко Мандаджиев, кл. р-ли

32.Отбелязване на европейския ден на спорта през септември и май

Срок: 29.09./30.05.

Отг.: Янко Мандаджиев, Н. Белева

33.Участие в похода посведен на Балканската война

Срок: 7-8.10.2018г.

Отг.: Янко Мандаджиев

34. Планиране на ученически екскурзии и „зелени училища” с образователна и възпитателна цел през настоящата учебна година.

Срок: 31.10.2018г.

Отг.: директорът, кл.р-ли

 

VII. Приоритети при взаимодействията с факторите от социалната среда

1) Осъществяване на контакти и провеждане на съвместни дейности с различни обществени, културни и научни институции с цел разширяване многообразието на благоприятното въздействие върху учениците и повишаване мотивацията им за учене.

2) Развитие на връзките с други образователни институции и частни фирми, които биха били полезни на училището.

3) Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

4) Търсене на алтернативни финансови източници за нуждите на училището.

5) Ангажиране на училищния обществен съвет и училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и за подобряване на материалната база.

6) Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове и търсене на съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

7) Провеждане на родителски срещи (тематични и консултации). Поддържане на постоянна връзка с родителите чрез електронния дневник на училището.

VIII. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените

прояви на малолетните и непълнолетните:

1) издирване и обхват на учениците с проблемно поведение и склонност към асоциални прояви;

2) анализ на причините за съответното поведение и взимане на мерки за преодоляването му;

3) организиране на превантивна работа с ученици и родители;

4) Изводи и обобщение на дейността и препоръки за бъдеща превантивна работа.

Форми на работа:

– провеждане на индивидуални разговори;

– посредническа дейност;

– консултативна дейност;

– проучване и социални контакти.

Дейностите за реализиране на задачите са включени в плана на комисията.

 

ІХ. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на отпадането на

ученици от училище:

1) Картотекиране на учениците, застрашени от отпадане;

2) анализ на причините за всеки отделен ученик;

3) изработване на индивидуален план за работа;

4) Съвместно с ученика избиране и назначаване на приемен учител;

5) Отчет и анализ на проведената дейност.

Форми на работа:

– провеждане на индивидуални разговори с ученика и родителите;

– посредническа дейност между ученик – съученици – учители – родители;

– консултативна дейност – търсене на помощ от специалисти, от представители на родителския актив и училищния обществен съвет;

– предлагане на различни възможности за въздействие и приобщаване към живота на училището.

Дейностите за реализиране на задачите са включени в плана на комисията.

 

Х. Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението,

охрана на труда и защита при природни и други бедствия:

1) формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими

за успешната адаптация към живота;

2) прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат

да възникнат в и около него, наблягане на превантивната работа;

3) осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите

на движението по пътищата;

4) поддържане на готовност за своевременно реагиране на всички звена в

училището в случай на необходимост;

5) формиране умения и навици у учениците за адекватно поведение при

бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и

придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

6) провеждане на семинари, тренинги, практикуми и др. с учители и ученици.

Форми на работа:

– теоретическа подготовка

– практическо обучение на учениците.

Конкретните дейности са включени в плана на комисията.

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: